تـیـمی از همکاران قـلمی
۳۱ مارچ ۲۰۲۳ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی
(۱۰)

سکتور های درآمدزای دولتی هرات از گذشته تا حال:
در ادامه، نگاهى به عوايد مراكز اقتصادى  و سكتور هاى عایداتی باند حاکم طالبانی در ولايت هرات می افکنیم:  
سكتور های دولتی که در گذشته و در زمان حاکمیت پوشالی کرزی و غنی ــ عبدالله در چارچوب واحد اداری به بهانۀ ارائۀ خدمات در این ولایت به دزدی مشغول بودند، فعلاً در تسلط و تحت امر جهول ترین طالبان به نام های آخوند، ملا، مولوی، مدرس و شیخ الحدیث که از قوانین اقتصادی و ضوابط کاری و حقوق کارگری بوئی نبرده و بدان باوری ندارند، قرار دارد. این افراد نه بر پایۀ ضوابط، بلکه بر بنیاد روابط از جانب سران ارگ نشین طالبانی مزدور امریکا در رأس این اداره ها منتصب شده اند که حساب و کتابی قانون و مقرراتی را نمی شناسند. این نودولتان چوت انداز هر چه را لازم دانستند از باج و خراج، در چنتۀ خود نقداً می اندازند. این قماش طالب غارتگر مثل کارمندان و مأموران مفسد دولت مزدور قبلی با خزانۀ دولتی و بانک سر و کاری ندارند تا بتوان به رؤیت اسناد، عواید سکتور های درآمدزا را مشخص ساخت. این سکتور ها در زمان حاکمیت پوشالی کرزی و غنی ــ عبدالله نیز دائر بودند، عبارت اند از مستوفيت  با تشكيل "٣٠٠" نفر  مأمور و كارمند، رياست گمرک هرات با  "٢٧٠"، نفر عمله و فعله، ریاست ترانسپورت با "٣۵٣" مأمور و رياست شاروالى هرات با "٩٢۶" تن كارگر و كارمند. این نهاد ها همین اکنون در سطح ولايت هرات مشغول اختلاس اند. در مجموع به استثناى كارگران و اجيراني كه  در دوائر متذكره در بخش خدماتی وظيفه داشتند، همه   از رئیس تا به قاعده، با استفاده جوئى از مأموريت شان نيم بدنه از عوايد اين سكتور هاى درآمدزا را حيف و ميل و تحت الجيب مى زنند.  به قول يكى از مأموران نظام ساقط شدۀ قبلی در گمرك هرات كه خود به اين دزدى شامل بود و امروز علناً خود علیه دیگری شهادت می دهند، وی در باج دهى به بلند پايه هائى از رؤساى هرات  اقرار مى دارد كه در هر هفته از آدرس  گمرک هرات به عنوان رياست امنيت ملى، مقام ولايت، و قوماندانى امنيه میليون ها افغانى از رشوت و دزدى هاى بيت المال را به عنوان حق السکوت براي شان مى پرداختند.  به همين ترتيب، مفتش یا بازرس هاى وزارت ماليه و مراكز عدلي و قضائى هر يك سهم خويش را از چور ملى بلامانع مى گرفتند و چوكى هاى اين مراكز درآمدزا به طور سرقفلى از صد هزار دالر به قول خود دزد کلان از وزير مالیه تا رؤسای وزارت می دادند.   
اين همه فشار هاى كمرشكن زادۀ ماهیت ضد ملی، بى كفايتى، فساد عمومی ذاتی و نهادینه شده، خصلت مافیائی و غارتگرانۀ عمال و سران  نظام مزدور پوشالى به دستور امپریالیسم امریکا بر مردم مظلوم ما تحمیل و تعميل مى شد که سرانجام بهای گزاف و تکانۀ آن در بنیان قصر سفید، قصر نشینان را برانگیخت تا یک شبه به عزل و نصب در ارگ غلامان خود در کابل دربند پرداخته و مزدوران دیگری را به نام طالب بر اریکۀ قدرت پوشالی در ارگ نشاندند و ستمکشان افغانستان را بیش تر از پیش معذب، درمانده، گرسنه و مواجه با هزار و یک مصیبت تازه ساختند. 
 قرار معلومات مراكز هر يك  از اين سكتور هاى اقتصادى كه به رسانه هاى رسمى و غيررسمى داده شده است، عوايد يكسالۀ هر يك شان كه به " نام " خزانه دولت در سال ۱۳۹۹واريز شده بود، در زیر می آید. 
عوايد گمرك هرات در زمان حکومت فراری غنی به تفكيك از سال ۱۳۹۰ تا سال۱۳۹۹
سال ١٣٩٠: ١۶٩٢٨۴٣٩۶٠١افغانی
سال ١٣٩١: ١١٨٧٧٣١٧٨٧۶افغانی
سال ١٣٩٢: ١٣٣۴٧٣١۵٧۶۶افغانی
سال ١٣٩٣: ٩٠٨٢٧٠٧۴٨٩افغانی
سال ١٣٩۴: ١۴٨٠٠۵۶۴١١٠افغانی
سال ١٣٩۵: ١٧١٠۴٨٨٠٢٩۵افغانی
سال ۱۳۹۶: بیشتر از بیست میلیارد افغانی
سال۱۳۹۷: ۲۰۷۸۷۰۰۰۰۰۰
سال ۱۳۹۸: شانزده میلیارد افغانی
سال ۱۳۹۹: از سه ولایت هرات، فراه و نیمروز: بیست و هفت میلیارد افغانی.
جمع كل: ( ۱۶۶۹۲۸۲۲۵۱۷۳) افغانی
قرار گزارشی که در برگۀ فیسبوک و توئیتر گمرک هرات انتشار یافته، گمرک هرات طی سال های حاکمیت پوشالی  " حامد کرزی" و "غنی احمد زی"  به طور اوسط روزانه ۱۱۱/۵ میلیون افغانی عواید داشته است که به طور مجموعی باید رقمی بالغ بر از ۳۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون افغانی در ختم هر سال مالی به دست می داد.   اگر این عواید احتمالی را با عواید چند سال اخیر در جدول فوق که سالانه نُه میلیارد، ۱۲ میلیارد، ۱۶میلیارد و حتی ۲۰ میلیارد افغانی که رقم عواید به دست آمده یک‌ سال می ‌باشد، مقایسه کنیم، متأسفانه مبلغ وحشتناکی از عواید گمرک هرات که بیش ‌تر از نیم مبلغ متذکره می‌ باشد، به عوض واریز شدن به خزانۀ دولت، به حساب و به جیب سران دزد نظام پوشالی غنی وعبدالله و کرزی ریخته شده است. اگر این اعداد و ارقام دزدی و غارتگری را در سطح کشور مقایسه کنیم، قطعاً سران، رؤساء و بلند پایگان دولت های دزد در افغانستان چنان وحشتناک دزدی کرده اند که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد. این ارقام طی بیست سال با حضور اشغالگران به ارقام و اعداد سرسام آوری می رسد.
باید تذکر داد که امروز تمام عواید به نام باج و خراج، به نام عشر و زکات و طبق سنت و روش محـمـد و اصحابش مستقیم و به اجبار از مردم جمع آوری و به کیسه های صد کیلوئی به جای دلخواه طالبان انتقال داده می
عوايد مستوفيت هرات به واحد پول افغانستان
سال ١٣٩٠:  (١٩٠٩٨۴٩۴٨٩٠)
سال ١٣٩١:  (١٣٣٣٧٨٩۵٠۴٣)
سال ١٣٩٢:  (١۵۴۵۵٠٢٧٧١٠)
سال ١٣٩٣:  (١٠٩١٠۴٨۵٩٣٠)
سال ١٣٩۴:  (٢۵١٢٠١٠٨٣۴)
سال ١٣٩۵:  (٢٩۴١٨٧۴۶١٢)
سال ۱۳۹۶: (بیش از دو میلیارد)
سال ۱۳۹۷: (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰)
سال ۱۳۹۸: ( ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰)
 سال۱۳۹۹: (۲۱۷۸۸۳۷۴۵۸)
شاروالى هرات  يكى از ادارات دولتی درآمدزا در اين ولايت به شمار مى رود.  شاروالی از اخذ اجباری پول صفائى از ساكنان ۱۷ ناحيۀ شهری و چندین ولسوالى ولایت هرات  و با وضع تعرفه هاى  سنگين به شمول اخذ جوازنامه هاى اصناف از   یک صد هزار باب دوکان، ٩۵ باب حمام، دوصد باب ماركيت، شصت باب تالار، یکصد هوتل، ٣ بانک دولتى، ٨   بانک خصوصى، ۵۰۰ دفتر رهنماى معاملات، یک هزار خبازی ، ۹۰۰۰ قصابى، ٣٩٧ آرايشگاه زنانه،  ٣۵٩ صرافى، ٣۴۵ سلمانى مردانه، ۶۱ باب تانک تيل و منابع ديگر...، كوتاهى نكرده  و خلاف قانون مطروحۀ نظام پوشالى غنی فراری به جمع آورى پول از مردم بلاكشيدۀ ما به عناوين مختلفى مبادرت مى ورزیدند.   با اين  ظرفيت هاى بالقوه بايد عوايد شان چهار برابر عوايد اعلام شدۀ اش مى بود، که بیشترین عواید حاصله را به تکرار کارمندان ارشد و خورد و بزرگ نظام دست نشانده فاسد به جیب زده و با فراغت خاطر به عیش و نوش و اخاذی مشغول بوده ان
عوايد سالانۀ شاروالى هرات به افغانی
سال ١٣٩٠: (٢١۵٣٢۵٩٠٩)
سال ١٣٩١: (۶٧٩۶۴۴٨۴٢)
سال ١٣٩٢: (٣٩۴٢٠۴٩٣٩)
سال ١٣٩٣: (٣٨٠٠٠٠٠٠٠)
سال ١٣٩۴: (۵۵٠٠٠٠٠٠٠٠)
سال ١٣٩۵: (۶٧٨٠٠٠٠٠٠)
سال ۱۳۹۶: (۴۹۲۷۰۰۰۰۰)
سال ۱۳۹۷ : (۵۹۵۰۰۰۰۰۰)
سال ۱۳۹۸: (۵۵۰۰۰۰۰۰۰)
سال۱۳۹۹ : ( ۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
طالبان کمافی سابق با توجه به مخارج روز مرۀ شان، عواید روزمره را بدون پلان سازی و تعیین بودجۀ سالانه و… هر مسؤول ‌واحد های اداری درآمدزا عواید ادارات مربوطه مثل مستوفیت، شاروالی، ریاست ترانسپورت و…  را جمع و بعد به مصرف می رسانند.
بادرنظرداشت ادعای خود طالبان  در صد روز اول پادشاهی شان، مبلغ ( ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) بیست و هفت میلیارد افغانی عواید کلی داشتند. معلوم نیست که این پول حاصله به کدام خزانه واریز شده و یا هم خرج روزمره شان شده است؟ به گمان اغلب بخشی از این پول حاصله به طور روزمره مصرف مخارج دره بدستان و جلادان و ماشین سرکوب طالبان شده و بقیه به جیب بالائی های این گروه ریاکار زده شده است، زیرا معلم، مأمور و کارمند و… را نه معاش می دهند و نه هم کارمند و مأمور مسلکی و فنی در کار است.
 در شهر هرات با همین قطب بندی اقتصادى ــ اجتماعی، چه در گذشته و چه همین اکنون بیکاری بیش تر از پیش تشدید شده و فقر و گرسنگی بيداد مى كند.  رؤساى چوكى نشين فاسد و پوشالی کرزی و غنی ــ عبدالله و  آنانی که از اختلاس بيت المال قصر ها ساختند، پول های هنگفتی را ذخیره  کرده بودند، یک شبه غیب زده اند و سر از اروپا و امریکا، ترکیه، ایران و پاکستان و... بر آورده اند و با پرروئی تمام این دلقکان شرف باختۀ دزد بر برادران طالبانی خود عربده می کشند و می گویند که طالبان حقوق بشر را زیر پا کرده اند؟؟؟ شرم تان باد ای خودفروختگان بی وطن. مردم عذاب دیدۀ ما، زحمتکشان رنج کشیدۀ ما جفا و زخم ناسور این دزدان شرف باخته را طی بیست سال تمام با گوشت و پوست خود لمس کرده اند ‌و می دانند که از یک تریلیون دالر بادآوردۀ اشغالگران امریکائی و چندین میلیارد دالر به اصطلاح کمک های شرکای اروپائی اش و میلیارد ها افغانی عواید سالانه از خزانه و بیت المال بیوه زنان، تیمان، طفلان، مادران، پدران، خواهران، برادران گرسنه، معلول، زخمی و بلاکشیدۀ خود را طی بیست سال غارت کرده اند، امروز ضمن برخورداری از ناز و نعمت در آستین توطئۀ اربابان شان سر می سایند و به روز مبادا نگهداری می شوند.
به رغم شکست و رسوائی جهانی برنامه های تجاوزکارانۀ امپریالیست های اشغالگر، غدار و قاتل امریکائی ــ ناتوئی در افغانستان و افتضاح و فرار محتوم مزدوران پوشالی و خیانتکار جهادی، تکنوکرات، مدنی و تسلیم طلب به آغوش اربابان شان؛ زنجیر های ستم و استثمار بر دست و پای خلق زحمتکش و ستمکش ما اعم از زنان و مردان هنوز هم در شکل فاشیسم تئوکراتیک طالبانی سنگینی می کند. قدرت پوشالی از یک دسته ستمگران و دهاره دزدان و گروه های مافیائی به گروه مزدور ستمگر، دزد، مختلس، مافیائی و تاراجگر طالبان سپرده شده است. سلطۀ سنگین استعماری توأم با حیل و توطئه های گوناگون امپریالیسم از طریق سلطۀ تئوکراتیک تراز فاشیستی گروه فاشیست طالبان بر زحمتکشان و محکومان جامعۀ ما اعمال شده و هنوز هم سنگینی میکند. در چنین شرایطی و با چنین سلطۀ جابر این دهاره دزدان قراردادی در کشور، برنامه های انکشاف اقتصادی و عمران و برنامه ریزی برای صرف عواید در راستای بهبود زندگی اقتصادی و اشتغال برای زحمتکشان بیکار کشور، دور از واقعیت است.
ادامه دارد


منابع قابل استفاده:
۱ــ تاريخ نامۀ هرات؛
۲ــ تاريخ معين الدين محـمد زمچى اسفرزائى؛
۳ــ دانشنامۀ ادب فارسى؛
۴ــ میر غلام محمد غبار: "افغانستان در مسیر تاریخ"؛
۵ــ مجلات و روزنامه هاى هرات؛
۶ــ مراجع ذيربط به شاروالى، مستوفيت، و گمرک هرات؛
۷ــ دستنوشته هاى استادان دانشگاه هرات.