ترتیب و ارسال از: پـویـان
۰۸ سپتمبر ۲۰۲۲چهلمین سالگرد جانبازی زندانیان اعدامی سامائی و
و جنایت اشغاگران روسی و جلادان «خلق و پرچم»


امروز ۱۷ سنبلۀ ۱۴۰۱شمسی/ ۰۸ سپتمبر ۲۰۲۲میلادی، درست چهل سال آزگار از آن چهارشنبۀ خونین ۱۷ سنبلۀ ۱۳۶۱شمسی سپری شد. چهل سال تمامی که هر روز آن تا همین اکنون با خون خلق ستمدیدۀ افغانستان و فرزندان آگاه انقلابی و آزادیخواه آن، خونین تر شده است. رویداد ۱۷ سنبلۀ ۱۳۶۱ش در تقویم مباراتی خلق مبارز افغانستان و جنبش انقلابی آن و به ویژه در صحیفۀ خون نگار کارنامه های سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) با خون نوشته شده است. این روز در عین این که برای راهیان راستین سامائی راه انقلابی و آزادیخواهی رهبر جانباز ما زنده یاد "مجید"، خونین و غمبار است، موجد افتخار نیز است.
قبل از ۱۷ سنبلۀ ۱۳۶۱ش تعداد زیادی از رزمندگان انقلابی و آزادیخواه سامائی حین نبرد با آن متجاوز و ایادی جنایتکار بومی اش در سنگرگاه های کشور در سه نوبت توسط آدم ربایان و آدمکشان "خلقی ــ پرچمی" ربوده شده و مورد بازجوئی و شکنجه قرار گرفته و به جرم آزادیخواهی، به زندان و اعدام محکوم شدند.
آز آن میان، گروه ۱۹ نفری زندانیان اعدامی "ساما" متشکل از رهبران، کادر ها و رزمندگان سامائی در بیدادگاه ابر جنایتکار سوسیال امپریالیست اشغالگر شوروی، به جرم آزادیخواهی، ضدیت و تقابل خونین با سوسیال امپریالیسم اشغالگر شوروی از موضع انقلابی، به اشد  مجازات ــ اعدام ــ محکوم شده بودند.
در همین روز بود که در سال ۱۳۶۱شمسی در زمان اشغال نظامی کشور ما توسط لشکر متجاوز و اشغالگر سوسیال امپریالیسم شوروی، اوج توحش کهن استعماری و جنایت آن هیولای خون آشام و در اوج حماسه آفرینی رزمندگان دلیر سامائی در میدان و زندان و تمثیل حماسی غرور مردم سلحشور و به پا ایستادۀ افغانستان علیه متجاوز و چاکران و جلادان "خلقی ــ پرچمی" بومی اش؛ سیزده تن از این جانبازان انقلابی توسط جلادان دستگاه آدمکشی «خاد» رژیم وطن فروشان و جلادان "پرچم و خلق" با بسته شدن به رگبار، جاودانه شدند و سه تن آنان نیز پس از آن تاریخ با خون شان خطی جلی فاصل میان خود و استعمارگر متجاوز شوروی و ایادی اش و میان آزادی و انقیاد ترسیم کرده و به رسم کلیه سامائی های جانباز مرگ شرافتمندانه را بر ذلت و انقیاد ترجیح دادند.
بدین مناسبت، به رسم یاددهانی از این جاودانگان سامائی مسیرت انقلاب و آزادیخواهی کشور و این روز حماسی و غرورانگیز در تقویم مبارزاتی "ساما" و خلق افغانستان، حین تأکید بر رهنوردی در راه سرخ شده با خون آنان به سوی آرمان مشترک، اسامی و عکس هائی از آن جانبازان را که در اختیار ماست، بازنشر کرده و بابت آن تمثیل حماسی غرور ملی و انقلابی این ملت و خلق شجاع به پا ایستاده توسط آنان، در پیشگاه شان سر تعظیم فرود می آوریم، اندیشه، راه و آرمان مبارزاتی شان را در نظر و عمل گرامی داشته و ادامه می دهیم.
اینک اسامی و سرگذشت هر یکی آن ۱۹ تن، به ویژه آن ۱۶ جانباز از میان زندانیان اعدامی سازمان پرافتخار "ساما" را خدمت خوانندگان گرامی و دوستداران آن جانبازان انقلابی تقدیم داشته و یاد یکایک آن جاودانگان افتخار آفرین سامائی را گرامی داشته و بر عاملان مستقیم و غیرمستقیم مرگ آنان، نفرین ابدی نثار می کنیم:
۱ــ انجنیر محـمـد علی (رضاء) عضو دفتر سیاسی و مسؤول کمیتۀ نشرات "ساما"، در اصل از هزاره‌ های ولایت اروزگان بود که خانواده‌ اش به قندهار تبعید شده و خودش در ولایت کابل زاده شد. فارغ پوهنځی پولیتخنیک کابل؛
۲ــ انجنیر نادر علی دهاتی (پویا) عضو دفتر سیاسی و مسؤول کمیتۀ تشکیلات "ساما"، در دامان خانوادۀ هزارۀ تبعیدی از ولایت اروزگان در ولسوالی چمتال ولایت بلخ زاده شد. فارغ پوهنځی پولیتخنیک کابل؛
۳ــ  انجنیر میرویس عضو دفتر سیاسی، عضو کمیتۀ تشکیلات و مسؤول کمیتۀ نظامی "ساما"، زادۀ ولایت فراه، فارغ پوهنځی پولیتخنیک کابل؛
۴ داکتر واحد رائین عضو علی ‌البدل دفتر سیاسی "ساما"، داکتر طب و زادۀ ولایت میدان وردک؛
۵ــ انجنیر زمری صدیق عضو علی ‌البدل دفتر سیاسی و عضو کمیتۀ تشکیلات "ساما"، زادۀ ولایت لغمان؛
۶ــ  نعیم ازهر (آذر) عضو دفتر سیاسی "ساما"، زادۀ ولایت هرات و فارغ پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل، دارای قریحۀ شاعری و نویسندگی؛
۷ــ  قاضی احمد ضیاء عضو کمیتۀ مرکزی و کمیتۀ تشکیلات "ساما"، حقوقدان، متولد ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک؛
۸ــ انجنیر محمـد امین عضو کمیتۀ تشکیلات "ساما"، زادۀ ولایت فاریاب، فارغ پوهنځی پولتخنیک کابل؛
۹ــ انیس آزاد کادر برجسته و یکی از مسؤولان تشکیلات کوهدامن "ساما"، زادۀ ولسوالی کلکان ولایت کابل، شاعر و نویسندۀ انقلابی؛
۱۰ــ انجنیر داوود عضو تشکیلات، چریک شهری "ساما"، زادۀ ولایت هرات، محصل پوهنځی انجنیری، پوهنتون کابل؛
۱۱ــ  داکتر صدیق جویا عضو کمیتۀ تشکیلات "ساما"، زادۀ ولایت هرات، محصل پوهنځی طب، پوهنتون کابل؛
۱۲ــ حسین عضو کمیتۀ نشرات "ساما"، برادر انجنیر محـمـد علی (رضاء)؛
۱۳ــ زبیر احمد عضو تشکیلات و رزمندۀ دلیر شهری "ساما"، زادۀ ولایت پنجشیر؛
۱۴ــ مسعود چریک شهری "ساما"، زادۀ ولایت هرات ( در قید حیات)؛
۱۵ــ ضیاء الحق عضو فعال "ساما"، افسر نظامی، زادۀ ولایت هرات؛
۱۶ــ محـمد امین عضو فعال "ساما"، زادۀ ولایت پنجشیر؛
۱۷ــ انجنیر حسین متولد ولایت پنجشیر، فارغ پوهنځی پولیتخنیک کابل (در قید حیات)؛
۱۸ــ ــ شاهپور روئین‌ یار قریشی متولد ولایت کابل، در کنفرانس یازده نفری مؤسس "ساما" حامل تفکرات لیبرالی بود، ولی پس از کنفرانس نامبرده، رابطه‌ اش را با "ساما" قطع کرد. موصوف پس از دستگیری و در جریان محاکمه، نه به جرم عضویت در "ساما"، بلکه به جرم تعلق قبلی اش به جنبش انقلابی کشور، ضدیت با اشغالگران روسی و رژیم جلادان ۷ ثوری و همچنان بابت سهمگیری اش در پروسۀ ایجاد "ساما"؛ توسط جلادان دستگاه آدمکشی "خاد" اعدام شد؛
۱۹ــ محـمـد نسیم فعلاً "نسیم رهرو"، هنگام دستگیری در تابستان ۱۳۶۰ش عضو کمیتۀ تشکیلات "ساما" بود. زادۀ ولایت پروان، فارغ دارالمعلمین پروان. از میان نوزده تن اعدامی سامائی، ۱۶ تن شان اعدام شدند، ولی سرنوشت نسیم رهرو به گونۀ متفاوت از دیگران رقم خورد، یعنی که اعدام نشده و  رهائی یافت. نسیم رهرو تا کنون دلائل و چگونگی اعدام نشدن و بعکس، آزاد شدن سؤال برانگیزش از زندان مزدوران اشغالگران سوسیال امپریالیسم شوروی و  رویداد های بعدی مرتبط به آن رهائی و در همان خط را، به "ساما" گزارش نداده است.
از منظر داور دادگر تاریخ، آنانی که تا دم مرگ بر سر اندیشه و آرمان شان استوار ماندند، با عبور سرفرازانه از لحظات سهمگین و مرز تاریخ، وارد "زندگی دیگر" سرمدی شدند. حافظۀ تاریخ در عین حال، کسانی را که با هراس از بیم حلقۀ دار، دشواری راه، دلبستگی به لذایذ زندگی و یا به گونه و بهانۀ دیگری در لحظات "غیرسهمگین"، از راه رفـته پـای پس کشیده و در پیش رهـروان و همرزمان عـهـد شکستند؛ را نیز در خود حک دارد و با هر یکی از آنان متناسب با درجۀ انحطاط وی برخورد می کند.

یاد کلیه جانبازان راه آزادی و انقلاب گرامی و آرمان مبارزاتی شان جاودانی باد!

افتخار به جانبازی گروه اعدامیان "سامائی" و استواری شان در ره اندیشه و آرمان!

در اهتزاز باد درفش گلگون اندیشه، آرمان و سازمان این جانبازان انقلابی!

مرگ بر تمامی صور امپریالیسم متجاوز و قاتل و کلیه ستمگران و جلادان بومی خلق افغانستان!

مرگ بر فاشیسم طالبانی، ارتجاع و امپریالیسم!

۱۷ سنبلۀ ۱۴۰۱شمسی/ ۰۸ سپتمبر ۲۰۲۲میلادی