گـزارشگـر از کابل
۲۳ اکتوبر ۲۰۲۲اعتراف رسمی امریکا به داشتن ارتباط مستقیم و اعتماد با طالبان

روز قبل رسانه ها از جمله سایت خبری "اسپوتنیک روسی" گزارشی را در پیوند با این اعتراف رسمی نمایندۀ دولت امریکا به نشر سپردند. طبق این گزارش، "توماس وست" "نمایندۀ ویژۀ امریکا برای افغانستان" مدعی شده که " برای تعامل با طالبان، امریکا به میانجیگری کشور سوم نیاز ندارد، بلکه واشنگتن و کابل به گونۀ مستقیم در ارتباط اند".
قبل از این از مدتی بدین سو در پیوند با روابط پنهانی و اعلام نشدۀ دولت متجاوز امریکا با مخلوق طالبانی اش، در رسانه ها گزارش ها و مطالبی نشر شده و از وجود روابط نزدیک استخباراتی و گسیل کمک های پیوستۀ هنگفت پولی به طالبان، نه کمک های "بشردوستانه" به مردم نیازمند، برای سرپا نگهداشتن امارت اسلامی آن، پرده برداشته شد.
در عین انکار رهبران طالبان از داشتن چنین رابطه ای و با ژست های به ظاهر ضد امریکائی؛ سرانجام امریکائی ها یک گام پیش گذاشته و با پایان دادن به شک و تردید در زمینۀ رابطۀ شان با طالبان و ماهیت امریکائی مزدوران طالبی، با برنامه های استعماری آشوبگرانه و غارتگرانه برای کشور ما و منطقه، به گونۀ علنی تأکید کردند که "امریکا و افغانستان در حال اعتماد سازی" اند. این بار نیز امپریالیسم امریکا به گونۀ سال ۲۰۰۱ میلادی، منافقانه و ریاکارانه این ستراتیژی تخریبی و براندازندۀ خود را، که جز مرگ و تباهی در افغانستان و منطقه معنی نمی دهد، به "منافع بزرگ ملی امریکا" نسبت داده و مدعی شده که "منفعت بزرگ ملی امریکا در این است که اطمینان به دست آورد تا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان بدل نشود".
از گذشته تا حال این امپریالیسم متجاوز، جنایتکار، قاتل و تروریست پرور امریکا بوده است که افغانستان را با همه تبعات ویرانگرش، به "پناهگاه امن تروریستان" مبدل کرده است. حال نیز پس از شکست برنامۀ دیروزی اشغالگری اش با کلیه افتضاح جهانی اش، امپریالیسم جنگ افروز امریکا، قصد برگشت به افغانستان و حضور اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی در منطقۀ متصل به افغانستان را در سر می پروراند. دولت استعمارگر امریکا ضمن داشتن برنامه های ویرانگر تبدیل افغانستان به مرکز پمپاژ خشونت کور مزدوران متنوع افراطی اسلام سیاسی برای خشونت آفرینی در ورای مرز های شمالی ما، ریاکارانه برای کتمان برنامه های سلطه گری و آشوبگری خود و مزدوران اسلامیستی اش؛ منافقانه از ناحیۀ تبدیل شدن افغانستان به "پناهگاه امن تروریستان" و ضربت زدن به "منافع ملی امریکا" در درون خانه اش و یا در برونمرز(؟!)، ابراز نگرانی می کند. این ادعای دولت و نمایندۀ امریکا، ریاکاری محض است و عکس آن در زمینه صدق می کند.
این روابط متقابل امپریالیسم امریکا با مزدوران هیتلری طالبان، تا سرحد تبادلۀ اسراء و دیدار  مستقیم رؤسای نهاد های اطلاعاتی دو طرف در هشتم اکتوبر در قطر، پیش رفته است. هر چند دو طرف ــ ارباب امریکائی و مزدوران طالبی ــ در خاتمه در مورد آن دیدار چیزی به رسانه ها و مردم نگفتند، اما اینک نمایندۀ دولت امریکا، مواردی را ذکر کرده است که ظاهراً ربطی مستقیم با معاون سازمان جاسوسی "سیا"ی امریکا ندارد:" مسائلی چون حقوق زنان، بازگشائی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، حق کار زنان، مبارزه با تروریسم و ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان، از موضوعات اساسی این نشست بوده است". هر چند این مطالبات متعارف، در غیاب خواست های اساسی تر و عمیق تر دیگر مثل "آزادی ملی"،"دموکراسی"،" "عدالت و ترقی اجتماعی" ترکیب طبقاتی دولت و ماهیت دموکراسی؛ از روز های اول، خواست دول و مجامع امپریالیستی غربی و نهاد های نزدیک به آن ها بوده است که تحقق آن در جریان "تماس های مستقیم" و گسترش "اعتماد" میان ارتجاع حاکم طالبی و امپریالیسم امریکا و متحدان و آشتی ارتجاعی میان دسته های مرتجع و مزدور؛ مطرح است و امپریالیسم امریکا و متحدانش روی آن کار می کنند.
به رغم این "افشاگری" های دیروز جانب امریکائی، محتوای اطلاعاتی جلسۀ هشتم اکتوبر همراه با ابعاد و گسترۀ پیوند های مستمر اطلاعاتی گروه طالبان با سازمان های استخباراتی دول امریکا، انگلستان و... ناگفته مانده است.
در ادامۀ این "ارتباط مستقیم" میان طالبان و امریکای متجاوز و فریبکار و "اعتماد سازی" دو جانبه، این نمایندۀ امپریالیسم امریکا در بارۀ ذخایر ارزی افغانستان" نیز با ابراز حسن نیت و تأکید  بر "تعمیق اعتماد" دو جانبه، به مزدوران طالبان چراغ سبز نشان داده و گفته است که "انتظار می‌ رود نخستین نشست میان اعضای صندوق امانی افغانستان در ماه آینده برگزار شود".
افغانستان در کانون توجه، رقابت و تقابل قدرت ها و دو بلاک های امپریالیستی ــ ارتجاعی غرب و شرق قرار دارد. امپریالیست های سازمان نظامی ناتو و به خصوص امریکا در صدد اند تا سترایژی عمومی شان در قبال آسیای میانه و فراتر را بر محور افغانستان مدیریت و اجرائی کنند. پس از فرار افتضاح آمیز، تخریب عمدی و ریخت و پاش زیر ساخت های نظامی، اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی ایجاد شده عمدتاً اشغالگران امریکائی در افغانستان، اینک امپریالیسم امریکا و متحدان ناتوئی اش در صدد احیاء و ایجاد مجدد چنین زیرساخت هائی در افغانستان به اتکای مزدوران طالبی خود اند. بازی های خطرناکی از هر دو ائتلاف امپریالیستی، به خصوص، ائتلاف تحت رهبری امریکا در قبال کشور و مردم ما در پیش است.
یگانه نیروئی که با شرارت، جنگ و آشوبگری قدرت های غارتگر امپریالیست های دور و نزدیک، ارتجاع منطقه و دار و دسته های ارتجاع اسلامی بومی، می تواند در میدان رقابت کرده و سرنوشت جمعی ملی و اجتماعی خویش را طبق خواست و منافع علیای کشور خود، رقم زنند، عبارت از توده های آگاه، منسجم و متحد خلق افغانستان همراه با فرزندان انقلابی و آزادیخواه شان، است.
نه امپریالیسم، نه ارتجاع و نه هم آسمان که هر سه مایه و منبع ستمکشی و محرومیت خلق ها اند؛ مراحمی به حال زار زنان و مردان دربند، ستمکش و بی حقوق افغانستان ندارند و نباید فریب شعار ها و وعده های رنگین این جهانی و آن جهانی این سه اهریمن را خورد.