سروش
۲۷ اپریل ۲۰۲۴هفت و هشت ثور سرآغاز فجایع خونین و ننگین تا کنونی در افغانستان

از خـون لاله ها تا شده لبریز جام تـــان
ثبت است داغ هر چه سیاهی به نام تان

كودتای ننگين هفتم ثور ۱۳۵۷ و همزاد آن هشتم ثور ۱۳۷۱ش  سرآغاز کشتار، جنایت، ویرانی، خیانت و مبداء تاريخ اسارت و بردگى، دوران انحطاط  و فاجعه آفرینی خودكامگان و جلادان وطن فروش (خلقی ــ پرچمى و جهادى ــ طالبی ) است. این میهن فروشان و جنایتکاران با كمك و همدستى و طبق برنامۀ های استعماری توسعه طلبانۀ اشغالگران سوسيال امپرياليسم روسی و شرکاء، بلاک امپرياليستی خون آشام و متجاوز امریکا ــ ناتو همراه با ارتجاع منطقه ، دريائى از  خون را در افغانستان جاری ساخته و کشور را کاملا تحت اسارت و سیطرۀ استعماری متجاوزان و اشغالگران قرار داده‌ اند.  طی این مدت این دار و دستۀ مزدور و جنایتکار و اربابان متجاوز بیرونی شان با جنگ های ارتجاعی و تجاوزکارانه هست و بود کشور ما را به باد فنا داده و یا به یغما برده اند و هنوز که هنوز است فاشیست های خودفروختۀ طالبی به پشتوانۀ دول استعمارگر غربی و شرقی با گسترانیدن بستر بیکاری و فقر عمومی و فزاینده، تاراج غیرقانونی ثروت مردم افغانستان، محاکمه های صحرائی، سنګسار و شلاق، شکنجه و محرومیت از حق زندگی؛ سلب حق تعلیم، تحصیل کار و سائر حقوق مدنی دختران و زنان و صد ها ستم و خشونت علیه مردم مردم مظلوم افغانستان اعمال می کنند.
ضمن توضیح مختصر از جریان نقش آفرینی و تاخت و تاز و اشغالگری دول استعمارگر آزمند شرق و غرب طی بیش از چهار و نیم دهه در کشور بلاکشیدۀ ما، باید اذعان نمود که قبل از تجاوز و اشغالگری مستقیم بیرونی، بیش ترین میزان جنایت و خیانت را مزدوران بومی آن متجاوزان، یعنی آدمکشان "خلق و پرچم" و برادران تنی جهادی ــ طالبی این سرخ نمایان سیه اندیش و سیهکار با قساوت و بی رحمی بحق مردم ما انجام داد اند. این جنایتکاران بومی و بیرونی میلیون ها افغان آزاده اعم از پیر و جوان، از زن و مرد و از طفل و نوجوان را زندانی و شکنجه کردند، زنده‌ به گور کردند، سر بریدند، تیرباران کردند، دست بسته به دست امواج رودخانه ها (از جمله دریای کوکچه و دریای پنجشیر) سپردند؛ به مال، جان و حیثیت مردم تجاوز کردند؛ ثروت ملی، آثار تاریخی و فرهنگی کشور را تاراج و حراج و یا ویران کردند؛ روشنفکران مترقی و آزادیخواه و فرهنگیان و دانشمندان را جوقه جوقه سر به نیست کرده و یا زمینۀ فرار شان را مساعد ساختند؛ توده ها را مهاجر و بی خانمان  ساختند، و افغانستان را به تلى  از خاك  و ويرانه اى بی در و پیکر و به مرکز فعالیت تروریستان، جاسوسان و مافیای بین المللی و زندانی برای مردم آن مبدل ساخته اند.  
آری، نخست با کودتای ۷ ثور مزدوران و جلادان "خلقی ــ پرچمی" و در مرحلۀ تکاملی آن فاجعه، سوسیال امپریالیسم روسی با اشغال نظامی کشور ما توسط سپاه اشغالگرش در اوج ستم باره گی و جلادى  جلادان "خلقی ــ پرچمی" در حاکمیت جبارانه پوشالی خود مردم  سرافراز افغانستان را با بیرحمی و قساوت سلاخي كرده، روستا ها را خالی از سکنه و کشور ما را ویران ساختند. اشغالگران روسی و شرکاء پس از ارتکاب چهارده سال جنایت، کشتار  و ویرانگری، خود با سرافکندگی شاهد شکست برنامه های استعماری شان در افغانستان و هزیمت توأم با با خفت و خواری لشکر متجاوز و قاتل خود در برابر مقاومت بحق خلق افغانستان بودند. در پیامد های آن شکست و رسوائی، در آستانۀ تباهی، خرس قطبی گاو های ۷ ثوری را در جنگل آتش گرفته تنها ماند و راه فرار را در پیش گرفت. متعاقب آن به موازات تجزیه و فروپاشی امپراتوری تزاران نوین، ارکان نظام مستأصل برده منش به ریاست مزدور پوشالی نجیب جلاد به ناگزیر در اوخ خشم و نفرت مردمی دو دسته تقدیم اخلاف درنده خوی جهادی شان ــ در نقش ابزار جنگ نیابتی بلام امپریالیسم خون آشام و غدار غربی ــ کردند.
باند ها و گروهک های مزدور و آدمکشان هفتگانه و هشتگانۀ جهادی طبق برنامۀ استعماری دول امپریالیستی امریکا ــ ناتو و دولت های ارتجاعی منطقه به خصوص پاکستان، عربستان، ایران و... با وطن فروشی و ارتکاب جنایاتی هولناک و پایان ناپذیر در عین آن که صفحاتی از تاریخ درخشان کشور و مردم ما را با ننگ و اسارت بردگی آلودند، آنچه و آنکس که از شر سپاه وحشی و ویرانگر شوروی در آمان مانده بودند، را نابود کردند.
دارو دستۀ های شرارت پیشه و ضد بشری اخوانی اعم از جهادی و طالبی و اربابان بیرونی شان به میزان و موازات خیانت ملی و جنایات هولناک روس اشغالگر و مزدورانش، با ستم  گسترده در افغانستان معاصر و با حاکمیت های ظالمانۀ ضد ملی و ضد مردمی پر از خون و خیانت، فساد گسترده، قتل، غارت، چپاول، با جنگ های ارتجاعی قدرت  و ویرانگری، با وابستکی و سرسپرده گی به اجانب و با شیفگی مفرط به قدرت و ثروت و همراهی با متجاوزان آزمند بیرونی مشترکا به دستور اربابان خود  افغانستان را عملاً به میدان تاخت و تاز و رقابت استعماری امپریالیسم و ارتجاع منطقه قرار داده‌ اند .
با گردش هر سال كه هفتم و هشتم ثور، این مظهر و نماد فاجعه، جنایت و اسارت در تقويم سال خورشيدى فرا می رسد، دود از مغز استخوان و آتش خشم، انزجار و نفرت از نهاد هر افغانى باشرف عليه شرف باختگان و قصابان باند "خلقی و پرچمی"  و "جهادی ــ طالبی" برمى خيزد. خلقی ها- پرچمی ها  و اخوانی ها تعداد زیادی از همدلان، همفكران، ياران، رهبران آزاده،  انديشوران آزادىخواه، ترقىیخواهان، مبارزان انقلابی، قهرمانان سر به كف و عياران ميهن دوست و جمعی از اقشار چيز فهم و تعليم يافتۀ كشور ما را به جرم انسان بودن  و تفکر آزاد زنده به گور كردند. ياد و خاطرۀ هر يك شان زنده و جاويدان  باد! بار بار  بر چهره هاى پليد و ناپاك جلادان "خلقی ــ پرچمی" و اخوانی نفرت و نفرين مى فرستيم.
در گام بعدی، هر دو دسته از مزدوران ۷ و ۸ ثوری در همدستی با مزدوران تکنوکرات، مدنی و باند های تسلیم طلب زر پرست منحرف و خیانت پیشه در دوران اشغالگری امپریالیسم امریکا و شرکاء کشور را در قدم اشغالگران جار نموده و  خلق ستمديدۀ ما را  به اسارت بيگانگان درآورده  و مردم ستمدیدۀ ما را با  تيغ جلادى و با انتحار، انفجار و  توپ، تانک و بم افگن هاى اربابان شان از هفت اكتبر سال ۲۰۰۱ در هجوم لشكر و سپاه اشغالگران امريكائى ــ ناتوئى طی ۲۰ سال اشغال نظامی کشور  تكه پاره کرده و بد ترين ستم، جنایت و خیانت را در حق مردم و منافع ملی کشور ما مرتکب شدند. پس از دو دهه، این تجاوزگری نیز به سرنوشت اشغالگری شوروی متجاوز مواجه شد. اشغالگران امریکائی ــ ناتوئی با تعدیل ستراتیژی ناکام کهن استعماری به ستراتیژی نواستعماری در افغانستان برای ادامۀ نقش آفرینی با قربانی کردن مزدوران جهادی، تکنوکراتی و  مدنی ــ تسلیم طلب شان، در پیوند تنگاتنگ با ستراتیژی منطقه ئی غرب در قبال چین و روسیه، طی دسیسه و تبانی ای رسواء قدرت پوشالی و مقدرات ملی و اجتماعی مردم ما را به گونۀ قراردادی  به مولود خلف طالبی شان با وقوف بر کارنامه های فاشیستی تا کنونی آین گروه، سپرده و با این کار در ادامۀ جنایات قبلی، جنایت تازه ای را در حق کشور و مردم افغانستان مرتکب شدند. دول امپریالیستی غرب به ویژه امریکا موازی با دولت های امپریالیستی طماع و غارتگر چین و روسیه با ادامۀ منظم کمک مالی و برقراری کانال های ارتباطی سیاسی ــ دپلوماتیک به گروه خودفروختۀ سرکوبگر و خون آشام طالبی، در جنایات سه سالۀ این گروه تراز فاشیستی در حق زنان و مردان مظلوم افغانستان شریک شده اند.
امپریالیسم جهانخوار امریکا در موقعیت نومستعمراتی کشور ما توسط نظام دست نشاندۀ طالبی این جیره خواران تعلیم یافته و نگهداری شده در آستین توطئۀ حکام توسعه طلب و معاند پاكستانى،  در مجموع سياست هاى  آزمندانۀ خويش  را نكته به نكته در ميهن آزادۀ ما تعقيب  و در امر پيشبرد آن خلق افغانستان را گوشت دم توپ قرار داده‌ است. از جانبی بیکاری زحمتكشان و فرار  نیروی های فکری و جسمی به کشور های همسایه و عدم مساعدت زمینۀ كشت و كار زارعان، فرار سرمایه داران اعم از ثروتمندان و تاجران ملی و غاصبان و چپاولگران دولتی، عدم پرداخت حقوق كارمندان پائین رتبه، از معلمان تا اجیران، لغو حقوق تقاعدی کارگران و کارمندان، بیکاری گسترده و فقر فراگیر و زندانی ساختن زنان، رنجی را که نود درصد توده های زحمكش با آن مواجه بوده و هستند، مضاعف ساخته است. از سوئی هم نسبت عدم موجودیت یک نظام پاسخ گو، این بردگان مفلوج  و وابسته به کمک های هفته وار چهل میلیون دالری امپریالیسم امریکا، فروش و غارت منابع طبیعی کشور به دزدان داخلی و بیرونی و چاپیدن ثمرۀ رنج و کار زحمتکشان به نام زکات و مالیه بر جایداد شخصی و تجارتی مالکان و عایدات زحمتکشان که صرف مخارج ولخرجی و حیف و میل رهبران و مصارف و مواجب لشکر سرکوبگر امنیتی ــ نظامی این گروه را تأمین می کند، نه از بودجۀ انکشافی و توسعه ئی و نه هم از بودجۀ مصرفی که بتواند در تأمین بخور و نمیر مردم کمک کند، خبری نیست ( عوام فریبان طالبی هر از گاهی از جیب خلق زحمتكش و اهل كسبه بازار به زور سر نیزه پروژه های نمایشی را به راه می اندازند و بس).
لذا با توقف كمك های مغرضانۀ اشغالگران قبلی، فرار سرمایه ها و سرمایه گذاران، فلج شدن سیستم بانکی، فقدان عواید گمرکات همراه با آفات طبیعی، خشکسالی های پی در پی و... چرخ اقتصادی نظام ستمگر و ارتجاعی تروریستان طالبی از کار افتاده است. لذا با اخاذی از مردم به نام عشر و زکات و مالیه زالو های طالبی به عناوین مختلف خون تن مردم ما را می مکند.
با گروگان رفتن چهل میلیون نفوس  ساكن كشور،  شرایط بد اقتصادی و سیاسی افغانستان در یك حالت سردرگم، عرصۀ زندگی مردم با وحشت و بربریت فاشیست های طالبی و همتایان شان تنگ و تاریک شده است. خون آشامان طالبی به یمن مساعدت اربابان خارجی در اوج نفرت و انزجار مردم علیه آنان، خون از جان و رمق زندگی را از مردم ما گرفته اند. جنایتکاران با  سازش و تشریک مساعی و میزبانی گروه های افراطی و تروریست بین المللی منجمله القاعده، جیش العدل،  تی تی پی و سازمان های استخباراتی "سیا"ی امریکا، موساد اسرائیل، ام آی۶ انگلیس، ای اس آی پاکستان و... همراه با باند های مافیائی مواد مخدر در هم تنیده شده اند. رهبران طالبان به عنوان مزدوران قراردادی جنگ های نیابتی قدرت های رقیب خورد و بزرگ، در نقش فواحش سیاسی در عین این که همزمان به ساز دهل چندین قدرت و سازمان جهنمی می رقصد، خود با آغشته بودن با فعالیت مافیائی تولید، پراسیس و قاچاق مواد مخدر، به بزرگ ترین مافیا و شرکای مافیای این تجارت مرگ انسان ها، مبدل شده اند.
جالب اینجاست که پس از شکست و رسوائی امپریالیسم اشغالگر امریکا ــ  ناتو و فرار غنی ــ نودولتان طالبی مدعی شدند که در کشور گرسنگان و بینوایان در سراسر افغانستان امنیت و آرامش به وجود آمده است. مردم ما شاهد اند که پس از چهار صباحی آتشفشان خشم زنان به بند کشیده شده و گرسنگان از زیر پای نودولتان طالبی دهانه گشوده و آن ادعای دروغین امنیت و آرامش در شهر گرسنگان را بی مصرف ساخته است.
اینک با بازی دیگری، امپریالیسم جنایت گستر در عین آب دادن طمع خام مزدوران دنی مدنی و تسلیم طلبش، با آهنگ دیگری از میان  قاتلان خلق افغانستان، سر و کله برادران تنی مجاهد و طالب را با بیرق سیاه و با عین کلمة الله به نام «داعش» بیرون داده است. طی چند روز اخیر موجی از تروریسم و خون و خشونت در ولایت قندهار و کابل فرزندان خلق پا برهنۀ ما را هدف قرار داده است. گرچه در سال جاری در ولایت های کابل، قندوز، هرات، بلخ و... هم میهنان هزارۀ ما را با انتحار و انفجار نشانه گرفته بودند که منجر به کشته و زخمی شدن گروهی صد ها افغان بی گناه شد. بر طبق تعاریف حقوقی، این نوع کشتار گروهی در  ردیف "نسل کشی" قرار می گیرد. عامل یا عاملان و سازماندهان این کشتار خواه "داعشی" باشند، یا "طالبی" و یا جنگ "خادم حرمین شریفین" با "کفتار جماران" باشد؛ یا بازتابی از تشنج افزائی امپریالیسم امریکا در منطقۀ آسیای میانه و در بغل گوش پوتین و برای زمینه سازی به گشودن جبهۀ تازه ای در شرق علیه روسیه؛ در نتیجه و نفس عمل فرقی نمی کند. جنایت، جنایت است و قربانی ان مردم بی گناه غیر نظامی اند.
در این میان، دول امپریالیستی چین، روسیه و دولت مرتجع و توسعه طلب ایران در راستای سیاست های رقابتی در برابر بلاک امپریالیستی ناتو در منطقه با کنار آمدن با جنایتکاران طالبی و چشم بستن بر ستم و جنایت و نگرش فاشیستی و شوونیسم جنسیتی ــ قومی این گروه وحشی در قبال زنان و غیر طالبان و با چشمداشت بر منابع طبیعی و موقعیت جغرافیائی کشور ما، فرصت طلبانه و تجاوزکارانه به گونۀ مشترک سیاست و رویکرد هماهنگی را در قبال افغانستان اتخاذ کرده و در صدد پر و بال دادن به ادارۀ نامشروع طالبان اند. این سیاست و رویکرد استعماری ــ ارتجاعی، مداخله و تجاوز آشکار در امور داخلی کشور ما و ستم و جنایت بر زنان و مردان تحت ستم آن، است.
تا مردم برای به دست گرفتن مقدرات ملی و اجتماعی شان تحت رهبری مدبر و مسؤول مترقی و آزادیخواه آگاهانه و متحدانه بسیج نشده و به پا نخیزند، این دور باطل خون و خشونت و تجاوز و جنایت استعماری ــ ارتجاعی و تعویض دسیسه کارانۀ مهره ها و حتی نظام ها توأم با مصائب و رنج های بیکران مظلومان کشور ما کماکان ادامه خواهد یافت.

ــ مرگ و نفرين بر خلق و پرچم اين آدمكشان وحشى!
ــ مرگ و نفرین بر امپریالیسم و کلیه مزدوران مدنی و غیرمدنی اش!
ــ زنده و جاويد باد خلق هاى سراسر جهان و به خصوص خلق ستمديدۀ ما!
ــ راه نجات ستمکشان در گرو بیداری و انسجام مبارزاتی است!