فهرست الفبائی نویسندگان

م ع ژ چ آ
محصلان عبدالرسول معلم    
مشیری فریدون علی رزمنده     آزاد. سیاوش
ملیار       آزاد.ش
        آهنگرپور حفیظ
         
ن غ س ح ا
نرودا پابلو غ. سخی سنگشکن ساحل همایون حکمت ناظم ارمان
    ساما   امین سمیر
    سازمان انقلابی افغانستان    
    سازمان م ـ ل افغانستان    
    سرمد داوود    
    سروش    
    سیماب امین    
    سینا علی    
و ف ش خ ب
    شاملو احمد خروش رعد برشت برتولت
    شیرازی حافظ   بندتی ماریو
         
         
         
ق ص د پ
هوشی مین       پاز اکتاویو
هیرمند.ف       پسرلی خالد
        پایمرد پاینده
        پیشگام
         
ء ک ض ذ ت
  کاوه فریدون      
         
         
         
ی گ ط ر ث
یک مأمور گلسرخی خسرو   رزم آزادی ثاقب نجیب
  گلاب   رستاخیز عبدالاله  
      رستاقی فایق  
      روستائی پردل  
      رهبر قیوم  
  ل ظ ز ج
  لنگرودی شمس      
      زیگلر ژان