بزرگداشت از بیست و هـفتمین سالگرد جاودانه شدن
اندیشمند بزرگ انقلاب و عملورز استوار انقلابی
زنده یاد قیوم رهبر
( شخصیت شخیص ملی و رهبر برازندۀ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان( ساما
:آثار نشر شده در بیست و هفتمین یادبود از رهبر


بزرگداشت از هفتم دلو روز جاودانه شدن رهـبـر

پیام مبارزاتی ساما در بیست هفتمین سالمرگ زنده یاد قیوم رهبر

بهترین بزرگداشت از "رهبر"، پیروی از الگوی زندگی و رزمندگی اوست!

• به بهانۀ بزرگداشت از "رهـبـر" جانباز انقلابی

• شعـری که در خون شگفت

• شـــــوق

• اندیشه های تابناک زنده یاد "رهبر" چلچراغ راه ماست

• ایــن خــانــواده هـمـیـشه مــاتـمـکــده بــوده است

• نماد خِـــرَد و ستـــیـــز

• اوراق سپــــیــــــد

هــــرگــز نــمـیـرد آنــکه دلــش زنــده شـــد بـه عــشــق!

به مناسبت بیست وهفتمین سالگرد جادانگی استاد فرزانه قیوم رهبر

یــــاد رهــبــر گــرامـیــست و آرمـــانــش جـــادانــی!

هفتم دلو روز شهادت راست قامت تاریخ

رهبر دپوهنې وړنګن مشال

رهبر ستارۀ تابناک فراراه جنبش انقلابی و مترقی

پـــدر چـنـیـن گـفـت

بــــیــــــداری 


بازگشت به صفحۀ زنده یاد "رهبر"