پــــردل روستــــائــــی
۲۷ جنوری ۲۰۱۷

!یــــاد رهــبــر گــرامـیــست و آرمـــانــش جـــادانــی

"انسان هائی که توانمندی، جسارت و ازخود گذری لازم را برای جهت دهی لحظات تاریخ و تعیین آن در اشکال مشخص و با محتوای معین در جهت مطلوب داشته باشند، همگی مایه هائی از ساختمان بزرگ تاریخ اند. و بدین صورت است که انسان جانباز و فداکار شهید، قلب تپندۀ تاریخ است." «رهبر»

عـبدالـقیوم "رهبر" در کورۀ حوادث و دگرگونی های اجتماعی و سیاسی پخته گردید. حینی که ستم و استبداد زمان بیداد می کند و در قلب انسان ستمدیده آتش نمرودی زبانه می کشد، آگاهی، مقاومت و ایثار هر انسان تحت ستم در کورۀ عصیان؛ آزمون، آبدیده و پخته می شود. اینجاست که انسان ستمکش فریاد سر داده و راه رهائی می جوید.

رهبر از سلالۀ مردانی بود که به بینش و منطق دیالکتیک چنگ زده و در پرتو آن تغییر بنیادی فکری، همچون خورشید تابان درخشید و در آگاهی کامل، ارادۀ راسخ و عزم متین انقلابی با افتخار با توده ها درآمیخت. وی با زندگی شرافتمندانۀ یک انقلابی و یک انسان واقعی، بر شکوه مبارزۀ سیاسی ـ اجتماعی افزود. "هـبـر" با رزمش و با نثار خون پاکش، الگوئی از سخت کوشی، استقامت پایدار، باور آگاهانه به درستی راه، و نقش جمع در تغییرات انقلابی را از خود به آیندگان و روندگان استوار راه گذاشته و بذر نوین مبارزۀ انقلابی را در کشتزار مقاومت افشانده و این الگو را در صفحۀ زرین کتیبۀ جاودان تاریخ، ماندگار ساخت.

"رهبر" رادمرد نستوه، شاهکار تربیت مبارزۀ حماسی مترقی کشور، یکی از بزرگمردان تاریخ، علمبردار درفش آزادی توده ها، مدافع راستین مشی مستقل ملی و انقلابی، رهبر "ساما" و رئیس جبهۀ متحد ملی، تائیدگر جنگ مسلحانۀ آزادیبخش و معتقد به شکست قطعی دشمن، پشتیبان حضور فعال در جنگ کبیر ملی و میهنی برای رسیدن به امر آزادی در برابر متجاوزان سوسیال ـ امپریالیست و امپریالیسم جهانی و ارتجاع دهن پاره؛ بود. این شخصیت مترقی در شامگاه هفتم دلو ١٣٦٨ خورشیدی در حیات آباد پیشاور پاکستان، به اثر یک سوء قصد نامردانۀ تروریستی به دست گماشتگان منطقه ئی سیستم جهنمی امپریالیسم جهانی و ارتجاع دهن دریده، وحشیانه به رگبار گلوله بسته شد و سرو قامتش به زمین غلتید. مرگ نابهنگام وی زحمتکشان و توده های داغدیدۀ میهن ما را به سوگ و ماتم نشاند. «رهبر» استوارانه در راه آرمان خود جان داد. فقدان وی ضایعه ایست بس گران و جبران ناپذیر برای ساما و جنبش مترقی و انقلابی، بویژه مردم ستم دیدۀ افغانستان؛ و داغ ننگی است بر جبین رسوا و عاری از شرافت و انسانیت گروه های وابسته ارتجاعی و امپریالیسم جهانی.

شخصیت نایاب، اسطورۀ تاریخ ـ قیوم "رهبر" ـ پیشوای متفکر انقلابی، مبارز استوار و برجسته، که اندیشه و تفکر مترقی با شخصیتش طوری عجین شده بود که قلبش پر از تپش آرمان انقلاب بود. هر سخن، هر قدم، هر صحبت و برخوردش، بازگوکننده و استحکام دهندۀ اندیشۀ انقلابی برای صفوف سازمانش بود. پس از مجید ساما، این " رهـبـر" بود که نقش پیشتازی پیشگام آگاه را در ستیز با امواج متلاظم مبارزه و از خلال مواجه شدن با گرداب های هولناک تمثیل کرد، نه با سبکباری ساحل های آرام. وی هدف بلافصل انقلاب آزادیبخش کشور ما را آزادی، دموکراسی، عدالت پیگیر اجتماعی و گرایش مترقی می دانست که باید راه تعالی پیماید. این طلایه دار آگاه، این فرزانۀ انقلابی پیشگام در مسیرت انقلاب، برحول و محور این خواست برحق، سیاست های خود را در کل عیار می ساخت، "رهـبـر می گفت که: "من از اصول و موازین سازمانی دفاع می کنم." رهبر جاودانه شد، ولی نامش سرود رزم راهیان راهش شد. شخص رهبر در رگ ها و شرائین قلب پرتپش زمان جاریست، و تفکر، اندیشه و آرمان وی جاودان است!

راهیان راه رزم "رهبر " با عزم پولادین، چون کوه استوار با قلب های تپنده به آرمان زنده یادان مجید و "رهبر" و هزاران جانباز پاکباز سامائی و غیرسامائی دیگر، به دور از هر نوع گزند زمان و نیش خار، نوید می دهند که شیپور انقلاب مترقی، توده ئی و آفتاب آزادی خاموش نخواهد شد. پایان ستم و استبداد و آزادی واقعی را انقلاب بنیادی رقم می زند.

ــ نابود باد قاتلان مجید، رهبر و یارانش !
ــ پررهرو باد راه مجید بزرگ و یارانش!
ــ یا مرگ یا آزادی!