مطالب مربوط با انتخابات کذائی مزدوران
پارلمانی و ریاستی امپریالیسم اشغالگر• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)
انتخابات در کشور مستعمره


• پــردل روسـتــائـی‏
بیداری مردم افغانستان و شکست انتخابات دولت مستعمراتی


• پـویـان
تحریم انتخابات و تهی ماندن صندوق ها


‎‎

• گـزارشگـر خـروش رعـد
قاطبۀ مردم افغانستان انتخابات مزدوران اشغالگران را تحریم کردند‎!‎‎‏


• ســروش
تحریم انتخابات مزدوران اشغالگران ‏


• عــلـی فــروتــن
اشغالگر و انتخابات مزدوران


• خـــروش رعـــد
انتخـابات در افغانستان مستعمره(؟!)