صفحۀ حاوی مطالب پیرامون "جبۀ مقاومت ملی" کذائی اخوانی های جهادی


★ سـیــاوش آزاد
جناح بندی های درون گروهی طالبان و نیاز مبارزه علیه این گروه

☆ تـیــمـور
معـلم کــرام الــدین رزمندۀ جانباز و استوار سامائی... (۲)

☆ تـیــمـور
معـلم کــرام الــدین رزمندۀ جانباز و استوار سامائی... (۱)

☆ سیاوش آزاد
جنگ قدرت جهادی ها علیه طالبان نه "مقاومت ملی" است، نه آزادیبخش!

☆ فائق رستاقی
تأملی پیرامون مصاحبۀ احمد مسعود با بی ‌بی‌ سی