• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (متن کامل)

• سازمان آزديبخش مردم افغانستان (ساما)
زمامداران آمریکائی در افغانستان باد کشتند، طوفان درو خواهند کرد!

• ارسالی: سامائی های داخل کشور
توطئه های دشمنان و جواسیس آن را در هم شکنیم!

• ارسالی: کمیتۀ فرهنگی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ـ ساما (بازنشر)
آگاهاهانه توطئه های رنگارنگ دشمن را افشاء سازیم!

• ندای آزادی ساما
نکاتی پیرامون نهاد ها و "قانون اساسی" استعماری (متن کامل)

• ارسالی: آرمان
نکاتی پیرامون نهاد ها و " قانون اساسی" استعماری (۳)

★ ارسالی: آرمان
نکاتی پیرامون نهاد ها و " قانون اساسی" استعماری (۲)

★ ارسالی: آرمان
نکاتی پیرامون نهاد ها و " قانون اساسی" استعماری (۱)

★ کمیتۀ فرهنگی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
گزیدۀ آثار زنده یاد پروفیسر قیوم رهبر

★ سیـاوش آزاد
شکست جنبش انقلابی مردم افغانستان و فاجعه کنونی

★ فریدون کاوه و پاینده پایمرد
پاکستان: فشار در عمق، شکاف در سطح (متن کامل)

★ فـائـق رسـتـاقـی
افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی (متن کامل)

★ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان "ساما"(بازنشر)
جایگاه ششم جـدی در تاریخ و حافظۀ تاریخی مردم افغانستان

★ ســروش
تداوم تبعات هفتم اکتوبر برای افغانستان و خلق ستمکش آن

★ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
چهل و دومین سالگرد جاودانه شدن مجید و افغانستان تحت سیطرۀ فاشیسم طالبانی

★ زنـده یــاد پــردل روسـتـائـی (بازنشر)
فاشیسم طالبانی، تحفۀ اهـدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم مظلوم افغانستان

★ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
چهل و یکمین سالگرد جاودانگی مجید و اوضاع خطیر و خونین کشور ما

بهترین تجلیل از «رهبر»، تأکید بر تداوم اندیشه و آرمان اوست!

الگو و آرمان مجید در کشور مستعمرۀ ما، یگانه بدیل نجات است!

★ گرامی یـاد پـردل روسـتـائـی (بشیر)
جنایت ۶جدی و تداوم آن در [پیامد ] جنایت ۷ اکتوبر

★ حـبــیـب انـدیـوال
بزرگداشت شایسته از مجید، یعنی ادامۀ راه انقلابی او!

★ غلام سخی سنگشکن
ای قامت بلند تو را تاریخ نماد!

★ زنده یاد مجید
تــــــو مـــغـــروری

★ گرامی یاد مـعــلــم رسـول
تجلیل واقعی از مجید فقط با ادامۀ راهش و متشکل شدن در سازمانش میسر است!

★ ســــروش
زنــــده یـــاد مــجــیــد سرسپردهٔ راه مردم و راه آزادی

★ فـــــریــــدون کاوه
سوء استفادۀ تسلیم طلبان از نام نامی زنده یاد مجید

★ گرامی یاد مـعـلـم رسـول
با تجدید تعهد در راه سرداران جانباز انقلاب و آزادی!

★ فـــائـــق رســتــاقــی
شکست بزرگ روس در افغانستان و سرنوشت مشابه امریکا

★ سـروش
اعتراف علنى تسلیم طلبان در ارتداد از اندیشۀ پیشرو عصر ــ ۲

★ سـروش
اعتراف علنى تسلیم طلبان در ارتداد از اندیشۀ پیشرو عصر ــ ۱

★ احـمـد پـویـان
آهنگ انحراف، سجود و خیانت زیر نام "ساما"ــ ۳

★ احـمـد پـویـان
آهنگ انحراف، سجود و خیانت زیر نام "ساما"ــ ۲

★ احـمـد پـویـان
آهنگ انحراف، سجود و خیانت زیر نام "ساما"ــ ۱

★ گرامی یاد بشیر (پــــردل روســتــائــی)
پافشاری ننگین فرصت طلبان بر تسلیم طلبی به اشغالگران ــ۲

★ گرامی یاد بشیر (پــــردل روســتــائــی)
پافشاری ننگین فرصت طلبان بر تسلیم طلبی به اشغالگران ــ۱

★ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
نفیر شیادانهٔ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ــ متن کامل

نفیر شیادانۀ"آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۱۰

نفیر شیادانهٔ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۹

نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۸

نفیر شیادانۀ"آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۷

نفیر شیادانهٔ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۶

نفیر شیادانهٔ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۵

نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۴

نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۳

نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۲

نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۱

★ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تـوالی هفتم اکتبر در تـداوم اشغال امپریالیستی افغانستان

★ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
ستراتیژی جدید امپریالیسم امریکا در قبال افغانستان

★ کمیتۀ فرهنگی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
اندیشه، آرمان و تجدید میثاق(متن کامل)

★ مجید ــ ساما
روس اشغالگر در سراشیب رسوائی و تباهی

★ زنـده یـاد مـجـیـد
قانون اساسی طناب اسارت خلق ما