احمد برومند
‏۲۷ اکتوبر ۲۰۱۹‏‎‏ ‎

دلال امپریالیسم در نقاب "حزب کمونیست ــ مائوئیست"‏

‏(مشتی بر دهان باند کمپرادور سرخ "حسین خائن" و پاسخی به هجویات "شعلۀ جاوید" کذائی)‏

باند خودفروختۀ کمپرادور سرخ ( حزب کمونیست ــ مائوئیست) به سرباندی "حسین خائن" مولود همآغوشی "آی اس آی" پاکستان با امپریالیسم امریکا است. از اول "هسته" گذاری این شجرۀ خبیثه  و تهداب گذاری این لانۀ جاسوسی توسط جنرال موسی خان هزارۀ کویته وال، یکی از جنرالان و بانیان سازمان جهنمی (ISI ) دولت پاکستان در سال ۱۳۶۴شمسی در کویتۀ پاکستان، تا همین امروز ــ و به یقین تا فردا ها ــ پیوسته به مثابۀ عامل انقیاد ملی و عامل دشمنان و معاندان ملت سرافراز، ملیت های با هم برادر و برابر، خلق زحمتکش و انقلابیون و آزادیخواهان افغانستان عزیز، عمل کرده است.

با تأسف، این باند ضد انقلابی، ضد کمونیستی و میهنفروش در نقش ستون پنجم امپریالیسم و ارتجاع بومی و منطقه، با سرخ نمائی کاذب و سوء استفاده از مفاهیم  و در کُل ادبیات پرهیبت انقلابی و سوسیالیستی، دستور داشته است تا این مفاهیم را بی اعتبار ساخته؛ ادبیات انقلابی را بیالاید و "شعلۀ جاوید" اصلی و تاریخی را که از هیبت نام و نیرومندی و عظمت آن در زمان نشرش، نظام مرتجع سلطنتی بر خود می لرزید، از هیبت انداخته؛ از عظمت آن کاسته و ارزشمندی تاریخی آن را که یک جریان پرعظمت تاریخی در وجود آن تبلور یافته است، تهی از محتوی سازد؛ با گُردان های انقلابی که از این تناور درخت شاخه زده و از این فرهنگ و ادبیات بهره گرفته اند، عناد ورزد و به زعم دستور دهندگانش در بیرون از افغانستان، جنبش انقلابی کشور را از درون تسخیر کند و بدین وسیله با محروم نمودن زحمتکشان کشور ما از پیشآهنگش و از اندیشۀ پیشرو، تسلیم طلبانه راه را برای حاکمیت استعماری امپریالیسم اشغالگر و اسارت خلق ستمکش کشور ما "بازسازی" کند.

"بازسازی" تسلیم طلبانه ای که از هژده سال قبل تا همین حالا در وجود چند "ان جی او"ی برخوردار از کمک های سرشار مالی و بی دریغ ایدئولوژیک سازمان شدیداً ضد کمونستی امریکائی("NED " ــ بنیاد ملی دموکراسی)   ساخت "رونالد ریگان" قهرمان جنگ سرد و سائر نهاد های امپریالیست های اشغالگر؛ توسط همین باند تسلیم طلب فئودال ــ کمپرادور (حزب کمونیست ــ مائوئیست) در مرکز، شرق و "غرب" کشور به زنجیر بستۀ ما به رغم انکار محیلانه و وقیحانۀ رهبران این باند وطنفروش و تسلیم شده به امپریالیسم، ادامه داشته است.

از روز "هسته" گذاری این شجرۀ خبیثه به دست جنرال موسی خان و سپس پرورش آن توسط سازمان "نـــد" امریکائی در بستر خیانت ملی و تاریخی تا حال، همین ها که در فوق به اختصار فهرست شد، رسالت، وجیبه و اولویت این باند خودفروش و مرتجع نژاد پرست (چنگیز باز) را می ساخته است. من در معرفی کامل این باند، رهبران و حواریون آنان همراه با مأموریت سپرده شده به آنان توسط ارتجاع و سپس امپریالیست های مهاجم امریکا ــ ناتو، در تحت چندین عنوان به تفصیل و با اسناد و مدارک نوشته ام که همه در "پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در لینک:

 (http://afgazad.com/Archive-Nevesandegan/A-Bromand.htm ) قابل دسترس است و من در جا جای این نوشته از آن ها نقل قول می کنم.

 سراسر عمر ننگین و کارنامه های رهبران این حزب تجارت پیشه و به ویژه (حسین خائن) را قبل از پیوستن به ساما در نقش یک مقلد کر و کور و افراطی خمینی جلاد و پس از خیانت به ساما؛ دشمنی با اندیشه های دموکراتیک نوین، به ویژه دشمنی با زنده یاد اکرم یاری و خلق زحمتکش افغانستان  و هزاره های تحت ستم طبقای و قومی و دشمنی با انقلابیون و آزادیخواهان افغان (هر چند حسین نژادپرست و باند چنگیزباز سکتاریست و تجزیه طلب "افغانستانی" اش از واژه های افغان و افغانستان به شدت کراهت دارند!) تشکیل می دهد. این باند جوفروش، ولی گندم نما در عین کنار آمدن با اشغالگران امریکائی این قاتلان مردم افغانستان و زحمتکشان هزاره در طی ۱۸ سال اخیر، دست شان به خیانت ملی و تاریخی و دشمنی با گردان های انقلابی کشور آلوده بوده و سراسر عمر ننگین "حسین خائن"، در خیانت به منافع ملی و تاریخی خلق افغانستان و دشمنی با درفش سرخ پرولتری در عین سرخ نمائی، سپری شده است.

حسین خائن و باندش سابقۀ خیانت به ساما، به کشور، به ملت و به خلق افغانستان را دارند. در اوائل دهۀ شست شمسی، زمانی که او در کویتۀ فعلاً متعلق به پاکستان،  از طریق "حاجی برکت" هزاره به جنرال موسی خان معرفی شده و برای آزمایش وفاداری، به دستور جنرال موصوف در جمع "تنظیم نسل نو هزاره" ساخت جنرال موسی خان (ISI ) در برابر تمثال چنگیزخان سجده کرد و سپس به عنوان اعلام وفاداری به آن سازمان جهنمی، اسناد "کمیتۀ تحقیق تسلیم طلبی" "ساما" را در کویته و پیشاور به (ISI ) و اخوان سپرده و علنی نشر کرد؛ زمانی که ۱۲۰ قبضه سلاح " بخش غرجستان ساما" را در کویته فروخت و صندوق مالی ساما را (در حدود ۵۰۰۰۰۰ روپیۀ پاکستانی) غارت کرد؛ به دستور آن جنرال به "ساما" و مادر وطن اشغال شده توسط روس اشغالگر،  خیانت ورزید.

رهبران کمپرادور سرخ نمای این حزب بدنام و مطرود پرازیت هائی اند که چون خود مولد نیستند و از خود چیزی برای گفتن و ارائه کردن ندارند، از روز اول تا حالا از گوشت و خون دیگران مخصوصاً "ساما" تغذیه می کنند. تغذیه نکردن این طفیلی ها، به معنای پایان زندگی پرازیتی آنان است. این شیادان حین خدمت به اشغالگران و زراندوزی به بهای خیانت ملی، مصروف بازی با جنگ خلق و اعلام لفظی و کاذب آن طی ۱۸ سال طولانی بدون حتی یک گام عملی، بوده اند. رهبران مأمور شدۀ این حزب کمپرادوری گاهی بر "ساما" می تازند، روزی بر "سازمان انقلابی" و زمانی بر "سازمان رهائی". اما جای سعادت است که به یُمن افشاگری من و دیگران در مورد ستون پنجم بودن این دستۀ متقلب طی یک دهۀ اخیر، در جنبش انقلابی کشور کسی این دستۀ ریاکار جوفروش گندم نما را جدی نگرفته و چون جزامیانی می دانند که همه از آنان دوری می گزینند. براستی که "حسین خائن" و باندش چون جزامی هائی اند که نزد مردم و انقلابیون افغانستان مطرود و منزوی بوده  و در بیشه های تنهائی عمر نکبتبار شان را سپری می کنند و به رغم داشتن ده ها و شاید صد ها میلیون افغانی و دالر، جایداد و شرکت ها؛ از فقر معنوی و شکست سیاسی ــ اخلاقی غیرقابل التیامی رنج می برند.

این باند خودفروخته و خیانت پیشه در بدل خیانت به منافع ملی و تاریخی مردم افغانستان و خدمت صادقانه به امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع بومی و منطقه از کانال ضربت زدن و تخریب "ساما" و سائر انقلابیون کشور و خدمت "ان حی او"ئی به اشغالگران امریکائی در شرق و "غرب" کشور، صاحب صد ها میلیون افغانی و دالر، آرگاه و بارگاه، نوکر و چاکر، رئیس و راننده، موتر های ضد گلوله، شرکت ها، فابریکه ها و هوتل های مجلل عروسی مثل مارکوپولو و... در کابل، پیشاور و کویته شده و به ادعای خود شان خطاب به حواریون، از "سراب غزنی تا کویته" صاحب هزاران جریب زمین و جایداد شده اند.  در تمام این شرکت ها و نهاد های انتفاعی متعلق به حزب کمپرادوری تحت نام فریبندۀ (کمونیست مائوئیست) حسین خائن ــ سید جواد، از رئیس تا راننده رابطۀ استثماری برقرار است و زحمتکشان بی نوا و مجبور را به شدت استثمار می کنند و رهبران زالو صفت، خون آنان را می مکند.

رهبران این حزب پس از خستگی دویدن در رکاب مزدورانی از قبیل "کرزی و احمدزی" برای اشتراک در کنفرانس های امپریالیستی لندن، مونیخ و توکیو، برای رفع کسالت گهگاهی سری به کانادا، دوبی و... جا های تفریحی نیز می زنند. یک تن از این خودفروختگان سرخ نما، "کهن پیر ان جی اوئیسم" و کارکشتۀ مورد اعتماد امپریالیسم امریکا، به اسم "سید جواد جاوید" فرزند روحانی متنفذ هلمندی با سابقۀ شعله ئی و پیکاری و با خیانت به هر دو، پس از "حسین خائن"، رهبر دوم این حزب بورژوا کمپرادور سرخ (کمونیست ــ مائوئیست) است.

شاهد عینی حی و حاضری که در تورنتوی کانادا میزبان یکی از سفر های تفریحی"سید جواد جاوید" بوده است، می گوید که روزی سید جواد در تورنتو از من خواهش کرد که مرا به یک فروشگاه تحفه های گران قیمت ببر. در فروشگاه "سید جواد جاوید" یک بوتل کوچک عطر را به قیمت (۵۰۰ دالر) سفارش داده و به تعداد یک صد تا پیرهن نیم قولۀ تابستانی (T-Shirt ) دارای نشان معتبر تجارتی را هر یکی به قیمت (۱۵۰) دالر به پسرخوانده هایش ( دو فرزند یتیم یک شهید از غزنی متعلق به جنبش چپ و قربانی روس اشغالگر و خاد) که آن یتیمان را درس  و غذای خیانت داده و در "ان جی او" بازی و تجارت کثیف استعمال می کند) خریده و همۀ پول را نقدی پرداخت، اما از آن جا که آن عطر خیلی قیمت بها بود و کمیاب، در مغازه موجود نبود و مدیر مغازه معذرت خواسته و آن را سفارش داد. شاهد عینی و میزبان "سیدجواد جاوید" این فرد شماره دوم حزب نامنهاد و کمپرادوری (کمونیست ــ مائوئیست) گفت که من با مشاهدۀ این ولخرجی این "رهبر مائوئیست پرولتاریا" در حالی که ستالین و مائو در طول زندگی و هنگام مرگ، بضاعتی از خود نداشتند؛ به اصطلاح مشهور از تعجب شاخ درمی آوردم و در آن هنگام از ریاکاری، زالو صفتی، ستمگری، دزدی، اختلاس، استثمارگر بودن  و خودفروش بودن این دار و دسته نتیجۀ خود را گرفتم.

این دشمنان تاریخی و ریاکار خلق  و انقلابیون افغانستان با این پیشینۀ ریاکاری و خیانت ملی و تاریخی و در ادامۀ آن،  اخیراً در برخورد با سرو تناور "ساما"، کمافی السابق از قعر چاه ابتذال، تسلیمی و نھيليسم و در تداوم دشمنی و خيانت پارینۀ شان، در دشنامنامۀ "شعلۀ جاوید" کذائی به جعل اکاذيب پرداخته و دهن به دشنام، ناسزا و اتهامات واهی آلوده اند و مسائل کهنه ای را به تکرار مطرح کرده اند که "ساما" در حدود چهل سال قبل به آن پرداخته و وجود چنین برخوردی بدان مسأله، نشانۀ جدیت رهبری "ساما"  بوده و افشای اسناد "کمیتۀ تحقیق تسلیم طلبی" "ساما" و سپردن آن اسناد به (ISI ) و اخوان در پاکستان یکی از چندین موارد خیانت "حسین خائن" شمرده می شود.

در حالی که این حزب نقاب پوش و رهبران "بورژوا کمپرادور" و یا به استناد به ادعای خود "حسین خائن" مبنی بر زمیندار بودنش از سراب غزنی تا کویته، "فئودال کمپرادور" ھرزه سرای و ھرزه پوی لميده در لجنزار ھای تسلیمی به اشغالگران و بيگانه با انقلاب، حین خدمت به اشغالگران وطن و ثروت اندوزی به بهای خیانت ملی و تاریخی، حین استثمار غارتگرانۀ زحمتکشان و دفاع سرسختانه از فاشیست های طالبانی؛ چرا از آن جا مصروف لجن پراکنی به صورت "ساما" و سائر انقلابيون راستين در مسيرت انقلاب اند؟؟؟

دلائلش فراوان است که از جمله چند تای آن را در زیر می آوریم:

۱. مطابق بینش مارکس، "اين آگاهی انسان ها نيست که هستی آن ها را تعيين می کند، بلکه به عکس اين هستی اجتماعی آنان است که آگاهی شان را تعيين می کند ." یا به قول معروف، "از کوزه همان برون تراود که در اوست".

این موقف اقتصادی ــ اجتماعی رهبری "حزب کمونیست ــ مائوئیست" "حسین خائن" به عنوان "بورژوا کمپرادور" و یا "فئودال کمپرادور" و در خدمت بودن امپریالیسم اشغالگر است که ماهیت مزدوری و ارتجاعی، اندیشۀ ضد انقلابی و ضد ملی، مأموریت ضد انقلابی و ضد کمونیستی این باند ریاکار و به تبع آن، دشمنی اش با ساما و دیگر نهاد های جنبش انقلابی کشور را تعیین می کند، نه سرخ نمائی کاذب و سوء استفادۀ معامله گرانه و سودجویانه اش از شخصیت ها و مفاهیم و ارزش های فکری ــ تاریخی انقلابی کشور و جهان.

۲. حملات خصمانه و ناسزاگوئی اخیر "حسین خائن" و باند "فئودال کمپرادور"ش  در نقش مدافع خیره سر و سرسخت مزدوران فاشیست "طالبان" بر "ساما" و شخصیت های "ساما"، از وجوه مشترک این باند با مزدوران طالب ناشی می شود. سامائی ها فاشیست های خودفروختۀ طالب را در معادلۀ تضاد عمدۀ خلق ما با امپریالیسم و دولت مزدور کابل، در صف اشغالگران و در دشمنی با مردم افغانستان و منافع ملی کشور ما می دانند و تضاد مقطعی این گروه فوق ارتجاعی و مزدور را با امپریالیست های اشغالگر و ایادی مزدور دولتی شان، بخشی از وحدت و مبارزۀ این گروه با آفریدگاران و همتایانش در دولت مزدور کابل می دانند  که هیچ گاهی سرشت و سرنوشت تاریخی و ستراتیژیک مشترک این دو را تحت شعاع قرار نمی دهد. معادلۀ این تضاد عمده چنین است:

 

تضاد عمدۀ جامعۀ اشغالی افغانستان (تضاد خلق افغانستان با امپریالیسم و ارتجاع)

جهت عمدۀ تضاد(امپریالیسم و ارتجاع)

جهت غیرعمدۀ تضاد(خلق افغانستان).

 

با این تحلیل "ساما" و سامائی ها از تضاد عمده و تعیین جایگاه فاشیست های اجیر شدۀ طالب در آن، طالبان "کمونیست ــ مائوئیست" ما و به ویژه حجت الاسلام" "کمونیست ــ مائوئیست" "حسین خائن"، "آزرده خاطر" شده اند.

۳. اصل مارکسیستی ــ لنینینیستی این است که داشتن مالکیت، هر انسان، گروه، طبقه و لایۀ اجتماعی را محافظه کار می سازد. حال این حزب که از "سراب غزنی تا کویته" به بزرگ ترین فئودال، رباء خوار و جایداد دار تبدیل شده و بزنس ها و شرکت های چندی در شهر های مختلف افغانستان و پاکستان دارد، ناگزیر است که از فاشیست های طالب دفاع کند، با آنان کنار آید، قوانین منسوخ ضد انسانی آنان را بپذیرد و در برابر مظالم فاشیستی طالبان خاموش بماند و مخالفان طالب از جمله "ساما" را ناسزا بگوید.

۴. حزب کمونیست ــ مائوئیست "حسین خائن" و مزدوران فاشیست طالبان، هر دو سرشت و سرنوشت مشترک دارند:

الف: هر دو ساخت (ISI ) پاکستان اند.

ب: فعلاً هر دو در خدمت و در همسوئی با امپریالیست های اشغالگر امریکا ــ ناتو قرار دارند.

ج: هر دو، تضاد بود و نمود را به دستور آفریدگاران و تمویل کنندگان شان حمل می کنند و می نمایند، آنچه نیستند. حزب  ریاکار "کمونیست ــ مائوئیست" "حسین خائن" بودش "بورژوا کمپرادور" در خدمت اشغالگران وطن و نمودش "کمونیست ــ مائوئیست" است. طالبان  و رهبران شان نیز به همین سیاق، مزدوران خودفروخته و تا مغز استخوان مرتجعینی اند که در ظاهر امر "ضد اشغال" اند، ولی با کلیت امپریالیسم و ارتجاع جهانی سرشت مشترک تاریخی دارند.

۵. حزب کمونیست ــ مائوئیست حسین خائن از نفوذ معنوی روحانی مشهور هلمند(پدر سید جواد جاوید ) در میان مزدوران فاشیست طالبان آگاه بوده و از آن برای حفظ املاکش سود می برد و با طالبان کنار می آید و سیاست های فاشیستی طالبان را در قبال اقوام، زنان، روشنفکران، فرهنگیان و نیرو های ملی و مترقی کشور ما افغانستان، می پذیرد.

۶. حزب کمونیست ــ مائوئیست "حسین خائن" و مزدوران فاشیست طالبان، هر دو در مقیاس وسیع تر، ساخته، پرورش یافته و مورد حمایت مستقیم امپریالیست های اشغالگر امریکا ــ ناتو بوده اند و در راستای تحقق اهداف استعماری آنان گماشته و حمایت شده  اند.

۷. این حزب در نقش ستون پنجم امپریالیسم و ارتجاع منطقه، همان طور که در ابتدای این نوشته شرح مأموریت آن رفت، از لحاظ ایدئولوژیک ــ سیاسی وظیفه دارد تا علیه کمونیسم علمی (مارکسیسم ــ لنینیسم ــ اندیشۀ مائوتسه دون) و مفاهیم آن و علیه نیرو ها و گردان های حامل این جهان بینی و در نهایت علیه خلق ستمکش و آزادیخواهان افغانستان از موضع امپریالیسم اشغالگر امریکا و شرکاء موضع گرفته، با آنان عناد ورزد و به سبوتاژ اندیشۀ انقلابی و حامل و عامل آن بپردازد.

بناءً، در پرتو واقعیت ها و توضیحات بالا، سامائی ها و سائر انقلابیون اصیل کشور رهبران جزامی این حزب بدنام و خیانت پیشۀ کمپرادور سرخ را، نه به مثابۀ یک نیروی سیاسی دگراندیش در صف خلق، بلکه به حیث عامل تسلیم طلب دشمن عمده (امپریالیسم و ارتجاع) در صف امپریالیسم و ارتجاع با صفوف مجبور و اغواء شده، شناخته و با آنان هیچ گونه بحث و فحث معمول ندارند. من گهگاهی که این مزدوران "حزب کمونیست ــ مائوئیست" طالب مشرب و مدافع فاشیست های طالبی و فرزندان (ISI ) در مورد "ساما" و سائر انقلابیون کشور فضولی کنند، عندالضرورت مشتی کوبنده بر دهان شان حواله می کنم.

چنانی که در نوشته های ده سال قبل خود گفته ام، بر صفوف مجبور، فریب خورده و استثمارشدۀ این باند کمپرادور سرخ نما است تا علیه رهبری تا مغز استخوان مرتجع و فاسد، مزدور، ستمگر و استثمارگر این به اصطلاح "حزب کمونیست ــ مائوئیست" ریاکار بشورند. اگر این صفوف "مائوئیست" واقعی اند و صادق و از آموزه های صدر انقلابی مائو تسه دون الهام گرفته اند، چنین شورشی از منظر آموزه های مائو تسه دون علیه رهبری مرتجع و تبهکار این باند ضد انقلابی، "به حق" است و ضرور!

تــا بــعــد...


 این هم لینک جداگانۀ نوشته های قبلی من در مورد این دار و دستۀ ریاکار علاوه از لینک بالا، که طی ده سال این باند و رهبرانش پاسخی منطقی، مستند و مستدل به آن نداشته اند:

1. http://afgazad.com/Siasi/041510-Ahmad-Bromand-Mahaakamah-Sarwari.pdf

2. http://afgazad.com/Siasi/122911-A-Bromand-Kheiaanat-Mely-Aashkaare-Hussain.pdf

3. http://afgazad.com/Siasi/123011-A-Bromand-Kheiaanat-Mely-Aashkaar-2.pdf

4. http://afgazad.com/Siasi/123111-A-Bromand-Kheiaanat-Mely-Aashkaar-3.pdf

5. http://afgazad.com/Siasi/010112-A-Bromand-Kheianate-Mely-Aashkaar-4.pdf

6. http://afgazad.com/Siasi/122310-Bromand-Bazham-Dar-Rade-Tohmat[1].pdf

7.  http://afgazad.com/Siasi-12/022812-AB-Tola-Sagaane-Maoiest.pdf

لینک نوشته های دیگرم:

1. http://afgazad.com/Siasi/012711-A-Bromand-saire-Gozaraa.pdf

2. http://afgazad.com/Siasi/053110-A-Bromand-Entekhaabaate-Parlemaane-Poshaali.pdf

* * *

احــمــد بــرومــنــد ــ کابـل افـغـانـستـان

۴ عقرب ١٣٩٨شمسی / ٢۶ اکتوبر ٢٠١٩ ميلادی