صفحۀ اسناد سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)

بــرنــامــه
آئــیــن نــامــه

رفیق "بشیر" به خیل جانباختگان "ساما" پیوست!

طـالـبـان، یک سال خیانت و جنایت...

مسخ فرهنگی و ضرورت مبارزه با آن

گردهمائی روحانیون و متنفذین مرتجع، به مثابۀ تلاش ناکام ضد ملی طالبان، محکوم است!

انیس آزاد رزمندۀ راست قامت سامائی که سرودخوانان جاودانه شد!

شرح زندگی و رزمندگی یکی از بانیان جانباز "ساما" زنده یاد استاد "اشرف"

یادنامۀ یکی از بانیان و رهبران "ساما" زنده یاد "استاد رسول جرأت"

یادوارۀ یکی از بانیان و رهبران "ساما" زنده یاد "داوود سرمد"

چهل و دومین سالگرد جاودانه شدن مجید و افغانستان تحت سیطرۀ فاشیسم طالبانی

بهترین تجلیل از «رهبر»، تأکید بر تداوم اندیشه و آرمان اوست!

چهل و یکمین سالگرد جاودانگی مجید و اوضاع خطیر و خونین کشور ما

الگو و آرمان مجید در کشور مستعمرۀ ما، یگانه بدیل نجات است!

پاسخ به شیادی تسلیم طلبان ابن الوقت

اعتراف علنى تسلیم طلبان در ارتداد از اندیشۀ پیشرو عصر ــ ۲

اعتراف علنى تسلیم طلبان در ارتداد از اندیشۀ پیشرو عصر ــ ۱

آهنگ انحراف، سجود و خیانت زیر نام "ساما"ــ ۳

آهنگ انحراف، سجود و خیانت زیر نام "ساما"ــ ۲

آهنگ انحراف، سجود و خیانت زیر نام "ساما"ــ ۱

پافشاری ننګین فرصت طلبان بر تسلیم طلبی به اشغالگران ــ۲

پافشاری ننګین فرصت طلبان بر تسلیم طلبی به اشغالگران ــ۱سائر اسناد و نشرات ساما

پــیــام به مناسبت سی و نهمین سالگرد جاودانگی مجید بزرگ

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی (متن کامل)

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی(۲)

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی(۱)

مجید بزرگ روح سرکش انقلاب

بـزرگـداشت از روز جـهـانـی کارگـر

چهار دهه تجاوز، اشغالګری، ستم و جنایت در افغانستان

یادی و درس آموزی از رستاخیز حماسی ۲۴ حوت

ښځې دپلارواکۍ په زنځیر ښکیل

د ۱۳۵۸ کال دکب ددریمې دپرتمین پاڅون ویاړنه (ژباره)

بزرگداشت از حماسۀ سوم حوت

• بـهترین تجلیل از «رهبر»، تأکید بر تداوم اندیشه و آرمان اوست

دمرغومي شپږمه توره او کرغیړنه ورځ

بزرگداشت از سالروز تأسیس سایت «خروش رعد»

نفیر شیادانهٔ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ــ متن کامل

نفیر شیادانۀ"آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۱۰

نفیر شیادانهٔ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۹

نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۸

نفیر شیادانۀ"آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۷

نفیر شیادانهٔ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۶

نفیر شیادانهٔ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۵

نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۴

نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۳

نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۲

نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبانِ ابن الوقت ـ ۱

تـوالی هفتم اکتبر در تـداوم اشغال امپریالیستی افغانستان

ستراتیژی جدید امپریالیسم امریکا در قبال افغانستان

اندیشه، آرمان و تجدید میثاق(متن کامل)

اندیشه، آرمان و تجدید میثاق(۳)

پیام به محفل یادبود از شخصیت مبارزاتی گرامی یاد هادی محمودی

اندیشه، آرمان و تجدید میثاق(۲)

اندیشه، آرمان و تجدید میثاق(۱)

جوانان در مسیر انقلاب

نامه ای از زنده یاد عبدالقیوم رهبر

قطره اشکی در سوگ زنده یاد داکتر رشید غفوری

پیام به مناسبت روز جهانی کارگر

روز های منحوس ۷ و ۸ ثور مولود امپریالیسم جهانی

زنان در بند زنجیر پدرسالاری

َنکَبات ششم جدی

خــروش رعد در آسمان سیاسی کشور

• یاد و خاطرۀ جانباختگان انقلابی گرامی باد!

• اول ماه می، روز جهانی کارگر فرخنده باد!

• روزهای فاجعه آفرین و برده ساز «۷ و ۸ ثور»

• به نسبت درگذشت شخصیت ملی و انقلابی کشور،" امین سیماب"

• ۲۶ دلو، روز تاریخی شکست مفتضحانه و خروج ذلتباراشغالگران..

• اندیشه های تابناک و زوال ناپذیر زنده یاد "رهبر"

• جایگاه ششم جدی درتاریخ...

• هفتم اکتوبر و پیامد های نکبتبار اشغال افغانستان

• مجید بخاطر وفاداری خدشه ناپذیر به آرمان گرامی اش زندۀ جاوید است

• "دولت وحدت ملی" ائتلافی مرتجعین هفت وهشت ثوری و شرکا

• هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان امسال....

• خشم طبیعت همراه با ارتجاع و استعماراز مردم ما قربانی می گیرد

• قطعنامۀ کنفرانس فوق العادۀ کادرها و فعالان

• سیزده سال تجاوز و اشغالگری، سیزده سال جنایت و خیانت ملی

• جنایات هولناک اسرائیل در باریکۀ غزه را تقبیح می کنیم

• استعمار و ارتجاع در میان ملت ما نفاق می اندازند

• از مجید چگونه بزرگداشت میشود؟

• مثلث شوم امپریالیزم - اتجاع و بلایای طبیعی فاجعه می افریند

•در انتخابات فرمایشی شرکت نکنید

• سی و پنج سال خونریزی، ویرانی و غارت، محصول تجاوز

• امپریالیسم امریکا در مرداب رسوائی

• فــراز هائی از: قـطعـنامـۀ دومیـن کـنفـرانس کادرها و فـعـالان (ساما - ادامه دهـندگان)

• تــــداوم دیــــرپای انــــدیشۀ داهیانــــه و پــــربار رفـیـق مجـیـد

• اعلامیۀ دومین کنفرانس کادرها و فعالان سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما - ادامه دهندگان)

• جــوانــان در مســیــر انـقـلاب

• گل سـرخ دیــگـــری کــه پـــرپـــر شد

• امپریالیسم و ارتجاع مشترکاً از خلق افغانستان قربانی میگیرند

• هشتم مارچ نماد اتحاد و همبستگی مبارزاتی زنان مبارز و پیشرو جهان مبارک باد!

• پوهاند دکتور صاعد یکی از بنیان گذاران "ساما" جاودانه شد

• جاودان باد خاطرۀ پر شکوه ملنگ "عمار"!

• پردل یکی از سکانداران ماهر کشتی "ساما"...

• به پيشواز سی و دومين سالگرد تاسيس "ساما"

• چرا خیزش "بهارعرب" به حاکمیت خونین ارتجاع سیاه انجامید؟

• اعلامیه: ششم جـدی و هـفـتم اکـتـوبـرهـمـزادان هـم سرنـوشت

• اعلامیۀ هواداران (ساما ــ ادامه دهندگان) در خارج کشور

• فاجعه های خونین هفت و هشت ثور در حافظۀ تاریخی مردم افغانستان

• حوت خونین گرامی باد

• "بازهم پویندگان و ادامه دهندگان در امتداد زمان"

• در سنگر اعتصاب ببر انقلاب خفته است

• خروش رعد در پکتیا

روس اشغالگر در سراشیب رسوائی و تباهی

• فاجعه است یا حماسه؟

• جاوید باد پیوند خون خلقها و اقوام سراسر کشور

• اعلامیۀ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان