سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
۲۵ سپتمبر ۲۰۲۲رفیق "بشیر" به خیل جانباختگان "ساما" پیوست!

با تأسف عمیق و اندوه تمام، بدین وسیله به اطلاع اعضاء و هواداران "ساما"، انقلابیون، آزادیخواهان و خلق ستمکش افغانستان تحت ستم می رسانیم که رفیق "بشیر" (پردل روستائی) یکی از کادر های فعال، مؤثر، منسلک و متعهد سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) به دلیل مریضی حاد لاعلاجی که تازگی عاید حالش گردیده بود، در شهر کابل به سن ۶۳ سالگی زندگی را پدرود گفت.
خبری که همۀ رفقاء و دوستان راستین آن رفیق جانباخته را در غم و اندوه عمیق از دست دادن فرزند آگاه، مبارز و متعهد خلق و رفیق اندیشمند، مولد، متعهد، آرمانگرا و ادامه کار سامائی، در سوگ فرو برد.
رفیق "بشیر" در عین رزمندگی استوار تا آخر در خط انقلابی سامای "مجید" در داخل کشور، در کار روشنگری و تبلیغات سیاسی علیه امپریالیسم و ارتجاع در عرصۀ ملی ــ دموکراتیک و یاددهانی از جانبازان انقلابی و آزادیخواه سامائی نیز برای دو دهۀ اخیر فعال بود. از ابتدای فعال شدن سایت  ملی ــ دموکراتیک "رزمندگان" با آن سایت و سپس با سایت "خروش رعد" و پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  تا همین اواخر نزدیک با اسم قلمی (پردل روستائی) همکاری منظم و مستمر داشت.
در حالی که وداع این همرزم آگاه، متعهد و رسالتمند برای "ساما" و ادامۀ مبارزۀ انقلابی در کشور، خیلی دردناک است، ما بر آنیم تا این اندوه عمیق را به نیروی سازنده مبدل کرده و راهی صعب العبور را که "بشیر" و سائر بشارت دهندگان و پیامبران آرمان رهائی ستمکشان در کشور و سامای انقلابی پیموده اند؛ رسالتمندانه، صبورانه و آینده نگرانه بپیمائیم و این درفش رنگ گرفته با خون پیامبران آزادی را کماکان برافراشته نگه داریم.

گرامی باد یاد و آرمان "بشیر" و سائر بشارت دهندگان چشم انداز رهائی خلق!

درخشان باد راه جاودانگان سامائی و انقلابی کشور!

مرگ بر ارتجاع و امپریالیسم!

یا مرگ یا آزادی!

سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)

۰۲ میزان ۱۴۰۱ش/ ۲۴سپتمبر ۲۰۲۲م