بزرگداشت از جاودانه شدن
،(بانی و رهبر خردمند سازمان آزادیبخش مردم افغانستان( ساما
مؤسس «جبهۀ متحد ملی افغانستان» و شخصیت ممتاز ملی و انقلابی کشور
زنده یاد مجیدویژۀ تجلیل از چهل و سومین سالگرد جاودانه شدن زنده یاد مجید

☆ خــروش رعد
بـزرگـداشت از «مجید» و سائر جانبازان انقلابی و آزادیخواه مردم افغانستان

☆ کمیتۀ فرهنگی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
شرح زنـــــدگی کادر بـــرجسته سامائی انـجنیر الله مـحـمـد (بشیر)

☆ کمیتۀ فرهنگی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
گزیدۀ آثار زنده یاد پروفیسر قیوم رهبر

☆ سیـاوش آزاد
شکست جنبش انقلابی مردم افغانستان و فاجعه کنونی

☆ زنــده یــاد داوود سـرمــد ــ ارسالی: جـعـفـر
فــرمـان تـاریـخ

☆ زنده یاد خسرو گلسرخی ــ انتخاب و ارسال: آرمان
تو رفتی شهر در تو سوخت

☆فاروق سیدخیلی
یادی از سه برادر و سه سرباز آزادی میهـن و همرزم چهارم آنان

☆ زنده یاد خسرو گلسرخی ــ انتخاب و ارسال: همایون اوریا
شعـر بـی نـام


ویژۀ تجلیل از چهل و دومین سالگرد جاودانه شدن زنده یاد مجید

☆ خــروش رعــد
بزرگداشت از مجید و سائر جانبازان انقلابی و آزادیخواه خلق افغانستان

☆ حـبـیـب انـدیـوال
ضرورت زمان و رسالت همرزمان راستین "مجید"

☆ زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال:آرمان
یــاد و سوگـنــد (۴)

☆ فـاروق سیـدخـیـلی
یـادی از مبارز انقلابی جوانمرگ زنده یاد "عـلـیـم جـان"

☆ زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال:آرمان
یــاد و سوگـنــد (۳)

☆ پــردل روستـائـی
یادی از جانباز آگاه و دلیر سامائی زنده یاد وهاب (بریالی)

☆ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
انیس آزاد رزمندۀ راست قامت سامائی که سرودخوانان جاودانه شد!

☆ زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال:آرمان
یــاد و سوگـنــد (۲)

☆ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
شرح زندگی و رزمندگی یکی از بانیان جانباز "ساما" زنده یاد استاد "اشرف"

☆ زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال:آرمان
یــاد و سوگـنــد (۱)

☆ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
یادنامۀ یکی از بانیان و رهبران "ساما" زنده یاد "استاد رسول جرأت"

☆ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
یادوارۀ یکی از بانیان و رهبران "ساما" زنده یاد "داوود سرمد"

☆ زنـده یـاد مـجـیـد
قانون اساسی طناب اسارت خلق ما

☆ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
چهل و دومین سالگرد جاودانه شدن مجید و افغانستان تحت سیطرۀ فاشیسم طالبانی

☆ م. فــروغ
رهنوردان راهِ رهائی خلق


ویژۀ تجلیل از چهل و یکمین سالگرد جاودانه شدن زنده یاد مجید


◊ خـــروش رعـــد
۱۸ جوزا در تقویم مبارزاتی کشور ما

◊ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
چهل و یکمین سالگرد جاودانگی مجید و اوضاع خطیر و خونین کشور ما

◊ ک. س
یادوارۀ مختصری از زندگی قادر "پتنگ" مبارز سرافراز سامائی

◊ آرمــان
هژدهم جوزا روز صامت و سرمد اسطوره و پیکار

◊ ســـروش
روز تجدید میثاق با مجید در روند ناایستای مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع

◊ سـیــاوش آزاد
در گرامیداشت از هجدهم جوزا

◊ پــویــان
موضع طبقاتی، اندیشه و آرمان انقلابی

◊ پردل روستائی
یادبود از داکتر مـحـمـد گل جانباز سامائی!

◊ زنــده یــاد داوود سـرمــد
شور عشق

◊ گرامی یاد مـعـلـم رسـول
با تجدید تعهد در راه سرداران جانباز انقلاب و آزادی!

◊ ندای آزادی ــ جـعـفـر
گزارشی از "جوزای خون"

♦ ‌ فاروق سیدخیلی
یادوارۀ رزمندۀ جوان سامائی زنده یاد حسیب

♦ یـــوسف فـــرهـــادی
تقویت راه و رسم انقلابی "مجید"، پاسخ به نیاز زمان است!


ویژۀ تجلیل از چهلمین سالگرد جاودانه شدن زنده یاد مجید


♦ خــروش رعــد
به مناسبت چهلمین سالگرد جاودانگی زنده یاد مجید

♦ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ( ساما )
الگو و آرمان مجید در کشور مستعمرۀ ما، یگانه بدیل نجات است!

♦ ارمـــان
خــورشیــد نــمـــی مــیــرد

♦ ارسالـی: ارمـــان
کاکای شکردره شهیدی دیگر از تبار محرومان به پاخاسته

♦ ارسالی: صــمــد
یادنامۀ زنده یاد استاد محـمـد جان «خوشدل»

♦ سـیـد محـمـد
در گرامیداشت از زنده یاد اسدالله داهی( تیمور)

♦ حـبـیـب انــدیــوال
یادی از مجید بزرگ و همۀ جانبازان انقلابی و آزادیخواه میهـن

♦ زنــده یــاد داوود سرمد
گل ســرخ

♦ گرامی یــاد مــعــلــم رسول
یادی از گُــــرد انقلاب، سید بشیر بهمن و سجایای عالی انقلابی وی

♦ ع. سـیــنــا
مــن جانباز سـامــائـی ام

♦ یــوسف فــرهــادی
راه جاودانه یاد مجید تا محو ستم ملی ‌و طبقاتی ادامه دارد!

♦ سید محـمـد
در گرامیداشت از "پیر محـمـد" (پهلوان خفیف)…

♦ زنـده یـاد پـروفـیـسر "قـیـوم رهـبـر"
بـــه یـــاد پــیـشـوا

♦ رسـتـــم الــبــرز
یادی از جانباز سامائی زنده یاد عارف

♦ شـکـیــب آرمــان
یادنامۀ جانباز آگاه و نترس سامائی انجنیر "داوود"

♦ پـــویـــان
هـژدهـم جـوزا، روز تجـدید میثاق با مجـید و رفتگان راه آزادی است!

♦ زنده یاد حسیب مهمند
درود

♦ ش. آزاد
ســتـــاره هـــا


ویژۀ تجلیل از ۳۹مین سالگرد جاودانه شدن زنده یاد مجید
ویژۀ تجلیل از ۳۸مین سالگرد جاودانه شدن زنده یاد مجید♦ خروش رعد
به مناسبت فرارسیدن هژدهم جوزای ۱۳۹۷ شمسی

♦ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)
مجید بزرگ روح سرکش انقلاب

♦ عـــلــی سیــــنــا
د ګران ملګري مجید سرې کرښی هر کله په تورتمونو کښی ځلیږي!

♦ ارسالی: پـــــویان
نـغــمـۀ جــــاویــــــد

♦ نـــیـــلاب
یادی از سه همرزم سامائی که نبردکنان با اشغالگران روسی به خاک افتادند

♦ حـبــیـب انـدیـوال
بزرگداشت شایسته از مجید، یعنی ادامۀ راه انقلابی او!

♦ غلام سخی سنگشکن
ای قامت بلند تو را تاریخ نماد!

♦ زنده یاد مجید
تــــــو مـــغـــروری

♦ مـعــلــم رسـول
تجلیل واقعی از مجید فقط با ادامۀ راهش و متشکل شدن در سازمانش میسر است!

♦ ســــروش
زنــــده یـــاد مــجــیــد سرسپردهٔ راه مردم و راه آزادی

♦ فـــــریــــدون کاوه
سوء استفادۀ تسلیم طلبان از نام نامی زنده یاد مجید

♦ زنده یاد سلطان احمد سهراب
آوای کــــــوه


ویژۀ تجلیل از ۳۷مین سالگرد جاودانه شدن زنده یاد مجید


• ارسالی انتشارات ســـرمـــد
ویژه نامۀ سی و هفتمین بزرګداشت جاودانگی مجید

♦ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)
آرمان مجید و اوضاع خونبار کشور از ما چه می طلبد؟

♦ ســــروش
به پيشواز۳۷مين سالروز جاودانگی سرداری از سلالۀ قهرمانان

♦ هـمـایـون سـاحـل
ستیز دانش با جهالت در گذر زمان

♦ زنــده یــاد قـیوم رهـبـر
پـــــرنـــــده

♦ مـعـلـم رسـول
با تجدید تعهد در راه سرداران جانباز انقلاب و آزادی!

♦ زنده یاد خسرو گلسرخـــی
قــبــل از اعــدام

♦ عــلـی سـیــنــا
مجید دافغان ولسي پرګنو تل پاتی بومیا دی

♦ فــاروق سیـدخـیـلـی
یادوارۀ مختصر زنده یاد بصیر بهرنگی

♦ پـــردل روسـتــائــی
به یاد اسد مبارز سر به کف سامائی

♦ کارو
نــغــمــۀ عــصـیــان


لینک نگاشته های نشر شدۀ زنده یاد مجید

به زودی به روز خواهد شد!