خــروش رعــد
۰۸ جــون ۲۰۲۳بـزرگـداشت از «مجید» و سائر جانبازان انقلابی و آزادیخواه مردم افغانستان

به مناسبت چهل و سومین سالگرد جاودانه شدن طلایه دار
رزم سترگ انقلابی و آزادیبخش کشور زنده یاد مجید

هژدهم جوزا، روز بزرگداشت از "مجید" و سائر جانبازان انقلابی و آزادیخواه مردم افغانستان؛ روز تجدید میثاق با آن جاودانگان انقلابی و آزادیخواه پیکارگر علیه سوسیال امپریالیسم/امپریالیسم و ارتجاع است.
جنبش انقلابی، دموکراتیک و آزادیخواهانۀ کشور ما ارثیۀ ارجمند مبارزاتی و کاروانی از جانبازانی را دارد که در پیشاپیش و صفوف آن انسان های بزرگی مثل زنده یادان "مجید"، "اکرم یاری"، "قیوم رهبر"، "داوود سرمد"، "شریف"، "رسول جرأت"، "رستاخیز"، "لهیب"، "فیض احمد"، "مینا"، "سیدال" و... صد ها کادر جانباز انقلابی و هزاران مبارز قرار داشتند. این بزرگان و رزمندگان دارای مواضع استوار علیه امپریالیسم و ارتجاع بوده و داعیۀ آزادیخواهی، ترقیخواهی، عدالت جوئی و برابری طلبی را در سر داشتند و با همین آرمان ها رزمیدند و جاودانه شدند. هر یکی از این فرزانگان انقلابی در زمان شان، به ویژه دو زنده یاد "مجید" و "قیوم رهبر"، در مورد نیرنگ ها، توطئه ها، دام گستری ها و چاه و چالۀ کندن های سوسیال امپریالیستی/ امپریالیستی و ارتجاعی فراراه خلق و مبارزان کشور ما، افشاگری های فراوان به موقع کرده و هشدار می دادند و راه را نیز می نمایاندند.
وضعیت غم انگیز و نهایت ابتر خلق تحت ستم و کشور ما در تحت نظام فاشیستی دره و تازیانۀ طالبی و سیاست های به غایت ارتجاعی، تبعیض آمیز و ضد انسانی آن در قبال شهروندان کشور و مبدل شدن افغانستان به عرصۀ تاخت و تاز و رقابت ارتجاعی ــ استعماری بیرونی؛ خود ناشی از همین ضربت پذیری گردان های انقلابی و مبارز و غیابت این بزرگان داعیه دار از پیشاپیش صفوف خلق کشور و فقدان آگاهی و اتحاد مردمی، است.
کارکنان و همکاران سایت ملی، دموکراتیک و مترقی خروش رعد ضمن تعهد در پیشگاه این جانبازان مردمی، خود را ملزم و مفتخر می دانند که در این روز از جانبازان راه آزادی و انقلاب کشور یاد و بزرگداشت کرده و در ادامۀ راه و آرمان متعالی آنان، تعهد بسپرند.
امسال به مناسبت تجلیل از قهرمان مردم زنده یاد "مجید" و سائر جانبازان انقلابی و آزادیخواه کشور، مطالبی را نهاد ها و ذوات همکار سایت تهیه و به سایت ارسال کرده اند که در دو نوبت از تریبیون مترقی "خروش رعد" پیشکش خوانندگان، به ویژه دوستداران زنده یاد "مجید" و سائر منسوبان جنبش انقلابی و دموکراتیک مردم افغانستان می کنیم.

کارکنان و همکاران خـروش رعـد