جنگ جاری، صلح و اتحاد نامحتمل ارتجاعی ــ استعماری در افغانستان تحت سلطه و ستم


شرح وقایع خونین و جنایات هولناک از میان دود و آتش هرات

چهل و یکمین سالگرد جاودانگی مجید و اوضاع خطیر و خونین کشور ما

پیآمد های صلح جاری از دید ساما

دیدگاه ساما در مورد "صلح" جاری

صلح طالبان با ارباب امریکائی