عـــبــث

بـــهــــار مـــا

نــوروز

بــهـــاریــه

آهـــــنــــگـــى در سـكــــــوت

نهال آزادی

زن افغان

در انتظار لحظۀ موعود

به کشتن آفتاب

خـــــروش عشق

مکش فریاد ای مادر!

بــــــاور مـــــکــــن

ریــشــه در خــاک

خــوشــه هــاى خــشم

زنــــدانــــی

مــن آن نــیـم...

بـشـکــــنـــد

داد بـــگــــیـــــريـــــد

شهاب ‌ها و شب

رویش ناگزیر جوانه ها

استـاد همى بـايـد

نـــــداى رنــــجــــبـــر

دریـــن ظــلــمــت

نــگاه تــلــخ

اشــغــالــگــران

حماسه در برابر جنایت در فصل خونین ششم جدی

فـــریــاد خـــون

ســـرخ تـــر از بــــابـــک

درود

شــــب یـــلـــدا

شـور آزادى

درخــت آزادى

مـــنــاعـت طــبــع

تـنـگـنـاى سـتـم

نـفـریـن بـر تـو

ســپـاس بـــر آزادی

ســـرود هــســتــی

•بـــیـــدار

غــمــخــانــه

اھداء به «رھبر» اين مظھر عشق، انديشه و عصيان

هـمـای سـرخ

درد مشترک

ریـــگ هـای مـــرده

دریـن شــب هــا

آزادی

مــحــشــر ســرخ

فــریـــاد مـــحـــکـــومـــان

رایـــت آزادگی

سؤال هائی در بارۀ خدا

خیز ای خلق كبیر

درس مــــعــــلـــــم

نـــدای عـــصـــیـــان

فـــــریــــاد

درفــش راه مــا

خـــون لالــه هـــا

شــــفــــق

مــــیـــهـــن

فــاحـشـه

تــشـنــه کامـان

غــــلامـــی

گــنــج و مــار

زور، می گوید

"حاجيا خانۀ خدا اينجاست"

نـفسم گـرفـت از ایـن شب

آزادی

حـــبـــاب پــــوچ

همچو کوه سخت و پابرجا بود پیمان خلق

عــشــق

جـــادوگـــران شـب

ای خلقیانو پرچمیانو مرگ پرتاسی!

عقاب

جهان شما نیز بگذرد

مـــرثـیـه ای بــرای هـمسر

این قصۀ غم انگیز

خـــورشـــیـــد انـــقــلاب

رؤیــــا

نــــور فـــراگـیـــر

ســایـــۀ قَـسَـم

درفـش اســارت

رهـــرو طـــریـــق مــــروت

فــــریــــب

قــاصــدک

مــادر دورانــدیــش

شهر غرقه در خون

تـــوفـــان

نگاهی يک جهان فرياد

آسـمـائــی خـــون مــی گـــریــد

سـتــارۀ امــیــد

گـــرگ ها فرمــــانروائی می کنند

گـــرگ ها فرمــــانروائی می کنند

مگر روزی ز ابرتـیرہ بارانی نمی ‌بارد؟

تا بهار رهائی

ســـرود مـــادر

مــرگ خـــورشــیــد

آرزو هــا

به پا خیز

مــلاقـاتـی

ای خلقیانو پرچمیانو مرگ پرتاسی!

رویـش جـوانـه هـا

ښه خبره

کــولــی

تن های هرزه را سنگسار میکنند

بې رحمه زمانه

ناسازګار

غــبــار غــم

نــقــش گام هــا

جــــواب ظــــلــــم

یـــادمــان ایـسلانـگـرا

زنـــــــــدگــــی

نام تو را می خوانم آزادی

بخوان به نام گل سرخ، در صحاری شب

احساسات

داغیارو نوکري

ستاره های رهنما

پـســـرلی

مـــژدۀ آزادی

زنـــــدان

لالۀ آزاد

کارزار هستی

ابــــر

مـــرگ آدمــیــت

شـب زایـمـان

اعــــــتـــــراف

زن

به کشتن آفتاب

بـــهـــتـــر

ســـرود هــای هــسـتــی

خورشيد انقلاب

عـــبـــور پــــرمــخــاطــره

ابــــر و کــــوه

بـــه آرامــی نـمــیــر

رزم پــــایـــدار

در ستایش آموختن

عـشـق

آمد آمد جغد شب

دانستن...

درود آتـشـیــن

ســلام بــــر خـــورشـیــد

مـــــولانـــا و دیــــن

سمـبـول عـقـاب

تـا آفـتـاب دیـگـر

ابـــــر تــــیــــره

تو نیستی که ببینی

بــــرو ای زاهــــــد

چـــمــخــالــه

خلق های سکوت

مـــــرد تــــوفـــان

زنجیر ها در ذهن ما

در ستایش انقلابی

جــــذر و مــــد

• شـعــر زنــــدان

• مــیــان رفــتــن و مانــــدن

شام خـــــونــــیــــن

زمستـان مــرگ

تــــعــــویـــــذ

درس عشق

فـــــریـــــــاد شب

خـــــــروش رعــــــــد

تــسلـیــم مـشو

• درس تلخ

• خــــــــروش رعــــــــد