ش.آزاد
۱۹ فبروری ۲۰۱۷رزم پایدار

در این سرمای سرد سوزنده و درد افزا

                                     در پهنای فقر و استبداد،

باد وحشی ئی بیگانه خو

قفا می زندم

              از داد و بیداد،

قفا می زندم

               هر مزدور و نامرد.

 

پاسبانان درگاه خونریز اشغالگران

خود فریب

            پرمدعا

                                 آشوبگر

                                 می کوشند،

تا نابود کنند

غرور پر غرور کوه و دامن پاک مادر میهن ما را

لمیده در دامن ناپاک پتیاگران مرگ.

 

اما،

 من در این امواج ظلمت کدۀ شب

                                      لحظه ئی

                                                نمی آرامم،

تا نهایت این راه آدمخوار،

تا

نهایت رهائی انسان:

با هر مزدور دون صفت

با ارتجاع هفت رنگ

                       و با استعمار پر شرنگ می رزمم.

بی هراس و پایدار

بسان نور!

 

کابل ـ افغانستان