اهداف نشراتی " خـروش رعــد"

سایت انترنتی «خروش رعد» به عنوان یک رسانۀ بدیل و مُنتقِد ملی، دموکراتیک و مترقی مصمم است در حد سعی و امکانِ جمعییِ ‏دست اندرکاران و همکاران قلمی اش، سهم ‏ متعهدانه اش را در امر مشترک نقد وضعیت موجود؛ بازتاب مبارزات رهائیبخش و انقلابی خلق های ستمکش افغانستان و جهان علیه امپریالیسم متجاوز و ارتجاع و روشنگری مُنقِذانه پیرامون راه ها، شرایط و ابزار تغییر و... اداء نموده و ادامه بدهد.‏

این سایت، افغانستان را از سال 2001 م تا هم اکنون، کشوری مسـتعمره و در زنجیر سیطرۀ مستقیم استعماری امپریالیسم ( در رأس آن امپریالیسم جنایت گستر امریکا ) می داند. حاکمیت پوشالی مستعمراتی ــ ارتجاعی در سایۀ حضور سربازان ـ مسلح با مدرن ترین ابزار قتاله و ویانگرـ از بدو تجاوز تا حال، زادۀ اشغالگری امپریالیستی بوده و به طور کلی فاقد «مشروعیت» ، وجاهت ملی و پذیرش مردمی و آماج مبارزات مردم می باشد.

ادامۀ اشغال امپریالیستی افغانستان و حضور گسترده و مستقیم اشغالگرانه، سرکوبگرانه و غارتگرانۀ امپریالیست های جنایت کار امریکا و ناتو در کشور ما ؛ خود زمینه ساز و علت العلل تَطاول آزمندانۀ دول و نیرو های مافوق ارتجاعی همسایه ها و منطقه و موجب عروج ارتجاع مزدور و شریر بومی شده است.

از این رو، از منظر این سایت، طرد تجاوز و اشغالگری امپریالیستی ، حصول آزادی ملی، کسب استقلال سیاسی، اعادۀ حاکمیت ملی، وظیفه ایست انصراف ناپذیر و رسالت سترگ ملی. بناءً، مبارزه و رزمیدن برای تحقق این مأمول در صدر وظایف «خروش رعد» قرار دارد. با چنین چشم انداز مبارزاتی، تلاش ما اینست تا این رسانۀ بدیل و متعهد مردمی و انقلابی بازتابگر مبارزات همه نیروهای ملی، دموکرات و انقلابی علیه امپریالیسم متجاوز و ارتجاع بومی و منطقه ئی باشد.

«خروش رعد» دموکراسی را ادعای روش حکومتداری دول «متمدن» و به مثابۀ بخشی از روبنای سیاسی می داند که در خدمت زیربنای اقتصادی است. لذا، چگونگی این زیربنا و سلطۀ اقتصادی ـ سیاسی طبقاتی است که جوهر هر دموکراسی را تعیین کرده و به آن خصلت طبقاتی می بخشد. «خروش رعد» به دموکراسی ای التزام دارد که برخاسته از حاکمیت بلافصل ملی و اجتماعی اکثریت تولید کنندگان نعم مادی در یک نظام سیاسی مردمی بوده و در خدمت منافع زحمتکشان و ستمدیدگان کشور باشد.

در کشور اشغال شدۀ ما افغانستان تحت سلطۀ امپریالیسم و ارتجاع بومی، درامۀ دموکراسی، نهاد ها و ابزار های آن (به خرج استعمار) ابزار تحمیق مردم و استتار حالت مستعمراتی کشور بوده و به نفع تداوم سیطرۀ جابرانۀ امپریالیستی در کشور انجامیده است. در این کشور (فاقد استقلال ملی و تحت اشغال مستقیم امپریالیسم)، سخن از دموکراسی و تمثیل ارادۀ آزاد مردم در آن، حدیث مهملی بیش نیست.

افزون بر آن، در کشور مستعمرۀ ما ـ تحت سیادت قهار استعماری ـ ارتجاعی ، دموکراسی در بعد اجتماعی، وسیله ایست بابت کتمان ماهیت طبقاتی دولت پوشالی و سلطۀ طبقات ارتجاعی، استثمارگر و ستمگر فئودال و بورژوازی بوروکراتیک همدست و همداستان امپریالیسم تجاورگر.

«خروش رعد» به عدالت راستین گسترده و پایه دار اجتماعی، برابری، آزادی، ترقی اجتماعی و دگرگونی مناسبات تولیدی در جامعه متعهد است. با این چشمداشت، این سایت مبارزه با کلیه مظاهر استثمار، ستم روائی، نابرابری و تبعیض را در سرلوحۀ وظائف نشراتی اش قرار می دهد.

«خروش رعد» به اصل برابری همه جانبۀ زنان و مردان التزام دارد. با این تعهد، روشنگری پیرامون جا افتیدن این اصل در جامعه و تأمین حقوق برابر زنان ستمکش کشور ما و پایان دادن به اشکال و انواع ستم بر زنان، افشای علل به حاشیه رانده شدن زنان از فعالیت های اجتماعی و تولیدی و پرداختن به راه های رسیدن بدان؛ در برنامۀ مبارزاتی این سایت جایگاه ویژه ای خواهد داشت.

افغانستان خانۀ مشترک کلیه اقوام و ملیت های برادر و با هم برابر میهن ما است. تضعیف وحدت ملی، خدشه دار ساختن هویت مشترک ملی ما به عنوان باشندگان این خانۀ مشترک آبائی و یا به جان هم انداختن مردم با هر نیت، انگیزه و بهانه ای؛ به نفع دشمن عمده و دشمنان ملی و تاریخی مردم ما ـ ا مپریالیسم و ارتجاع منطقه و بومی ـ بوده و سراسر به زیان مردم با هم برادر افغانستان است.

این سایت از سرآغاز فعالیت نشراتی اش به مثابۀ رسانه ای بدیل، خود را متعهد به موازین عام ژورنالیسم و کاربرد معیار های لازم فرهنگی ــ ادبی می داند.

اندیشه های زنجیرگـسل و روشنگر ملی ــ دموکراتیک، خرافه ستیز، برابری طلب، پیشرو و انقلابی برای طرد استعمار، تجاوز، اشغالگری و زدودن استثمار، ستم، غارت، هویت زدائی، تبعیض، خرافه پسندی، ازخودبیگانگی و...؛ در راستای مبارزۀ همه جانبه علیه امپریالیسم و ارتجاع (نه یکی آن بدون دیگری!)؛ در «خروش رعد» بی هیچ محدودیتی بازتاب خواهد یافت.