★ فــائــزه محـمـودی
آزادی زن در جامعۀ طبقاتی

★ نجـیـب ثـاقـب
سرکـوب شدگان قـرون

★ فــائــق رسـتــاقـی
اپارتاید جنسیتی طالبانی، ستمکشی زنان افغان و رهائی آنان

★ گرامی یاد پـردل روسـتـائـی (بازنشر)
گرامی باد هشتم مارچ روز همبستگی و تجلیل از زنان کارگر!

★ گرامی یاد نـادیـه انـجـمـن
دخـت افـغـان

• پــایـنـده پـایــمـــرد (بازنشر)
قتل محجوبۀ سیاه پوش (فرخنده) و پیشگاه عدالت نظام مستعمراتی

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (متن کامل)

☆ پیشګام
د افغانستان توتالیتر اسلامي دولتونه او د ښځو ضد کرغیړن دریځونه

☆ فـائـق رسـتـاقـی
فرودستی تاریخی زنان و رهائی آنان

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (۳)

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (۲)

☆ فـائـزه مـحـمـودی
در وصف زن

☆ سـروش
نان، کار، مسکن، آزادی!

☆ پـیـشگام
ضرورت همصدائی و همبستگی بیشتر برای زنان

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (۱)

• سازمان ایکور
قطعنامۀ ایکور: ۸ مارچ ۲۰۲۲ - مبارزه برای آزادی زنان و…

• پویان
حمایت ریاکارانۀ اتحادیۀ اروپا از زنان ستمکش افغانستان...

• سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
هشتم مارچ: روز بزرگداشت از مبارزات زنان و تجدید میثاق مبارزاتی

• سروش
هشتم مارچ نماد مبارزاتی زنان جهان

• سازمان ایکور
قطعنامۀ روز جهانی برای آزادی زنان ۲۰۲۱

• ســـروش
هشتم مارچ و گرامیداشت از آن، دستآورد مبارزات آزادی زنان است!

• ارسالی: پویان
زن ستیزی در مذهب

• ســـروش
هشتم مارچ روز ابراز وجود مبارزاتی زنان جهان

• فــائـق رسـتــاقــی
‏‏ ‎‏فرودستی تاریخی زنان و رهائی آنان (۲)

• ک. ابراهیم
آزادی زنان در گرو چیست؟

• پــردل روسـتـائـی
گرامی باد هشتم مارچ روز همبستگی و تجلیل از زنان کارگر!

• مترجم: زنده یاد امین سیماب
روابط مردان و زنان (اولین شکل تقسیم کار)‏

• پــردل روسـتـائـی
هشتم مارچ روز همبستگی مبارزاتی زنان سراسر جهان گرامی باد!

• د افغانستان د خلکو آزادي بخونکی سازمان (ساما)
ښځې د پلارواکۍ په زنځیر ښکیل

• سروش
هشتم مارچ روز تجدید میثاق مبارزاتی زنان جهان

• فدائی هروی
زن افغان

• سازمان انقلابی افغانستان
هشتم مارچ، روز همبستگی زنان زحمتکش جهان گرامی باد!

• فائق رستاقی
فرودستی تاریخی زنان و رهائی آنان (۱)

• پـردل روستائی
به گرامیداشت ۸ مارچ، روز همبستگی مبارزاتی زنان

• مارکس، انگلس، لنین، مائو تسه دون
گزیده هائی در بارۀ مسألۀ زن

• ارسالی: پ. وارسته
در انتظار لحظۀ موعود

• ع. جامی
یادی از مادران ستمکش میهنم

• خروش رعد
روز مادر از راه رسید

• سروش
هشتم مارچ نماد مبارزه براى آزادى زنان

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
زنان در بند زنجیر پدرسالاری

• ارسالی: آرمان
اعــــــتـــــراف

• نـجـــیـــب ثــاقــب
زن