فـائـزه محـمـودی
۰۹ مارچ ۲۰۲۳در وصف زن


تــــو زنــی تــــو آفـــتــابـی        تــــو  شرابــی، مهــتــابـــی

ز جــــلا ستـــاره ای تـــــو        تـــو زن و تـــو مادری تـــو

بـــه وفـــا تــو بــیکــــرانی        بــــه صــفــا، تــو آرمانــــی

بــــه حــذر تو پخـتته کاری        بــــه هــنــر تـــــو شهکاری

تــــو کشی صـــــــدای آزاد        تـــو دهـــی نـــــدا فـــریـــاد

تـــو زن و تـــــــو کاردانی        تـــــــو اساس صــلــــح آری

تــو به عشق سرشته ای تـو        تـــو بـــه کار سرشته ای تو

بــــه سوار عــلــــم و دانش        بکنی تـــو سعی و کـــوشش

بـــه پــیــام صلــح و هستی        بــکنی هـــزار تــــــو مستی
تـــــو کــنـی وطــن را آزاد        نشوی بــه جـنگ تو دلشاد*

***


*ــ منظور شاعر از جنگ در فوق، جنگ های غیرعادلانۀ تجاوزکارانه و ارتجاعی است.