• حزب کمونیست چین
درس هائی از تاریخ حزب کمونیست چین (متن کامل)

• و.ا. لنین
دو مقاله

• پ. نیکی تین
مبانی اقتصاد سیاسی

• مارکس، لنین، ستالین و مائو
گزیده هائی در بارۀ مسألۀ زن

• ترجمه:حمید محوی
رساله در بارۀ سه شیاد(موسی، عیسی و محمد)

• و. ا. لنین
سخنرانی در چهارمین سالگردانقلاب اکتوبر۱۹۱۷

• مائو تسه دون
برخورد دیالکتیکی به وحدت درون حزبی

• مــائــو تـسـه دون
عــلــیــه کـتــاب پــرسـتــی

•هو شی مینه
در بارۀ اخلاق انقلابی ــ۱

•هو شی مینه
در بارۀ اخلاق انقلابی ــ۲

• هو شی مینه
در بارۀ اخلاق انقلابی(۳)

•م. الف
خصلت های انقلابی و ضد انقلابی

• ارسالی ارمان
شناخت یعنی چه؟