به صفحۀ حاوی مضامین ضد فاشیست های طالبان خوش آمدید!ویژگی های برجستۀ گروه  و امارت اسلامی طالبان فاشیست


نطفۀ نیروی ولد الزنای طالبان در اثر هماغوشی امپریالیسم و ارتجاع منطقه، در سال ۱۹۹۴میلادی در زهدان طالب پرور دولت مرتجع، طبقات حاکم و محافل ارتجاع اسلامی پاکستان نهاده شد. پس از تولد نامیمون، مزدوران فاشیست طالبان، این فرزندان خلف امپریالیسم و ارتجاع اسلامی در فردای شکست و فرار شرمسارانۀ نیرو های اشغالگر امریکا ــ ناتو از افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱م، به جای دولت مزدور و مرتجع قبلی ساختۀ امپریالیست های اشغالگر امریکا ــ ناتو به ریاست مزدور پوشالی غنی؛ دسیسه کارانه و با هماهنگی، همسوئی و تدارک همه جانبۀ استعماری ــ ارتجاعی بر پایۀ توافقنامۀ دوحه، در نقش یک پروژۀ نواستعماری و ابزار منفعل پوشالی، به ارگ مزدوران قبلی گسیل شدند.

از نگاه ملی، طالبان با ماهیت غلیظ ضد ملی و غلامی به دشمنان بیرونی کشور، نیروی مزدورِ خودفروخته ایست دشمن خلق، منافع علیای ملی، وحدت و حاکمیت ملی مردم افغانستان. طالبان از صدر تا ذیل بدون استثناء جناحی، بردگان قلاده به گردنی اند که افسار آنان به دست مراکز و نیروهای مرتجع، توسعه طلب و استعمارگر بیرونی چشم دوخته به گنچ شایگان و موقعیت مهم کشور ما افغانستان عزیز، است.

از منظر اجتماعی گروه مرتجع طالبان نیروئیست ستگر، استثمارگر، به غایت ارتجاعی و تا مغز استخوان ضد ارزش های مترقی، بالنده و آزادیخواهانه.

تمامیتخواهی مذهبی، اقتدارگرائی گروهی و برتری جوئی سیاسی، جنسیتی و قومی طالبان؛ ریشه های انحصارگرائی، فاشیسم و شوونیسم ملیتی ــ جنسیتی این گروه و رویکرد "امارت اسلامی" شلاق و تازیانۀ آن را می سازد.

پایگاه طبقاتی گروه طالبان و "امارت اسلامی" آن، همان پایگاه ارتجاعی "فئودالی" و "بورژوا ــ کمپرادوری" است. با چنین ماهیت ارتجاعی، مزید بر خودفروختگی این گروه بی وطن، طالبان نیروی طفیلی ایست خون آشام، ستمگر، استثمارگر و تاراجگر.

نگرش تمامیتخواهانۀ طالبان جهان را یا سیاه یا سفید دیده و رنگین کمان واقعیت وجودی فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در جامعه و جهان برنمی تابد. با چنین نگرش، تحجر و دُگماتیسم فکری؛ طالبان با هر نوع تحول، دگرونی، ترقی، رویش و بالندگی همسو با سیر حرکت تاریخ، مخالف است.

نگرش اسلامی ویژۀ این گروه به غایت مرتجع و زن ستیز و رویکرد گروه و "امارت اسلامی" طالبان در قبال نیمۀ بشریت یا نیمۀ آسمان (زنان و حقوق شان)، نگرش و رویکردی فاشیستی، شوونیستی، خصمانه، تبعیض آمیز و ضد انسانی است.

رویکرد طالبان و امارت اسلامی شان در قبال غیرطالبان و دگراندیشان فکری، سیاسی، فرهنگی و قومی؛ رویکردی فاشیستی و شوونیستی است. ریشه های این دو رویکرد، از چشمه سار تمامیتخواهی، انحصارگری، موضع ارتجاعی و ماهیت مزدوری این گروه به مراکز توسعه جوی ارتجاعی و استعماری بیرونی، تغذیه می کند.

شوونیسم ملیتی و جنسیتی، رویکرد طالبان شوونیست و زن ستیز و برتری طلب است.

از دید طالبان هر نوع پرسش و تردید به جای اطاعت محض از فرامین امیرالمؤمنین و "امارت اسلامی"؛ هر نوع تلاش برای آزادی بیان و آزادی های مدنی شهروندان فراتر از مواضع فرتوت و به غایت مرتجع اسلامی؛ هر نوع تلاش برای مطرح کردن جایگاه برابر برای زنان با مردان و حضور این نیمۀ جامعه بیرون از چهاردیوار خانه؛ خلاف اصول و موازین اسلام بوده و اکیداً ممنوع و قابل شلاق زدن و مجازات است.

گروه مرتجع و مزدور طالبان از بدو تولد نامیمونش تا امروز و تا زمان نابودی اش، نیروی متکی بر پایه های ارتجاعی بومی و بدخواهان بیرونی افغانستان بوده و در پیوند سرشتی و تاریخی با امپریالیسم جهانی و ارتجاع حاکم جهانِ تحت سیطرۀ اسلام، حافظ منافع این دو نیروی اهریمنی بومی و بیرونی است. با چنین مزدوری و خودفروختگی به امپریالیسم و ارتجاع بیرونی و بومی و با نگرش تمامیت خواهانۀ و فاشیستی؛ طالبان تمامی طبقات و اقشار اجتماعی و دگر اندیشان، ذوات و نیرو های مستقل مبارزاتی ملی، دموکرات و انقلابی خواهان استقلال ملی کشور و رهائی ملی و اجتماعی ستمکشان به شمول زنان و مردان تحت ستم و استثمار، را خصم گروه انحصارگر و "امارت" تمامیتخواه خود شمرده و با آنان رابطه ای خصمانه و سرکوبگرانه دارد.

پس اگر طالب چنین است،

رهائی ملی و اجتماعی زنان و مردان تحت ستم، استثمار و تبعیض کشور ما از رهگذر مبارزۀ دموکراتیک و ملی تمامی طیف های تحت ستم و استثمار شامل زنان و مردان علیه "امارت اسلامی" طالبان مزدور، فاشیست، زن ستیز، دانش ستیز، ترقی ستیز و شوونیست، پایگاه اجتماعی و پشت جبهۀ بیرونی امپریالیستی ــ ارتجاعی اش، می گذرد.


مطالب نشر شده در باب طالبان و پشت جبهۀ امپریالیستی و ارتجاعی آن


• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (متن کامل)

• پیشګام
«دویمه سقاوي»، د سقویسم بربنډول که د توکمیزې کرکې پارول؟

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۶)

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۵)

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۴)

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۳)

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۲)

• هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
فاشیسم تمام عیار طالبانی، تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان (۱)

• فریدون کاوه و پاینده پایمرد
پاکستان: فشار در عمق، شکاف در سطح (متن کامل)

• فریدون کاوه و پاینده پایمرد
پاکستان: فشار در عمق، شکاف در سطح (۲)

• فریدون کاوه و پاینده پایمرد
پاکستان: فشار در عمق، شکاف در سطح (۱)

☆ ســروش
الهامبخش باد همبستگی مبارزاتی اول می برای زحمتکشان کشور!

• ســروش
جنایات هفت و هشت ثور و ادامۀ تا کنونی آن

• پاینده پایمرد
شناسائی نظام طالبی یعنی تأیید رسمی فاشیسم تئوکراتیک و جنایات طالبان

• سـیــاوش آزاد
جناح بندی های درون گروهی طالبان و نیاز مبارزه علیه این گروه

• گـزارشگـر خـروش رعـد
وضعیت غم انگیز زندگی مهاجران افغان در پاکستان

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۱۰)

• پـیـشگام
رژیم آخوندی ایران، هیچگاه دوست مردم ما شده نمی تواند!

• فـائـق رستـاقـی
سازمان ملل و مأموریت آن در افغانستان (متن کامل)

• فـائـق رستـاقـی
مأموریت "یوناما" در افغانستان و گلۀ اخوانی های فراری از "یوناما" (۲)

• پــایـنـده پـایــمـــرد (بازنشر)
قتل محجوبۀ سیاه پوش (فرخنده) و پیشگاه عدالت نظام مستعمراتی

• فـائـق رستـاقـی
مأموریت "یوناما" در افغانستان و گلایۀ اخوانی های فراری از "یوناما" (۱)

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (متن کامل)

☆ پیشګام
د افغانستان توتالیتر اسلامي دولتونه او د ښځو ضد کرغیړن دریځونه

☆ فـائـق رسـتـاقـی
فرودستی تاریخی زنان و رهائی آنان

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (۳)

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (۲)

☆ فـائـزه مـحـمـودی
در وصف زن

☆ سـروش
نان، کار، مسکن، آزادی!

☆ پـیـشگام
ضرورت همصدائی و همبستگی بیشتر برای زنان

☆ فـائـزه مـحـمـودی
مبارزات آزادی زنان جهان و جریان آزادی زنان افغان در صد سال اخیر (۱)

☆ ارسالی آرمان
اعــــــتـــــراف

• پیشگام
با قباحت ‌زدائی از جنایتکاران، به رنج و آلام ستمدیدگان توهین نکنیم!

• فـائـق رسـتـاقـی
افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی (متن کامل)

• فـائـق رسـتـاقـی
افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی (۴)

• فـائـق رسـتـاقـی
افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی (۳)

• فـائـق رسـتـاقـی
افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی (۲)

• فـائـق رسـتـاقـی
افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتیژی دول امپریالیستی ــ ارتجاعی (۱)

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۹)

• کارل مارکس ــ ارسالی جعـفـر
تبیین انتقادی مارکس از دین و مذهب

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۸)

• پاینده یایمرد
امضای قرارداد خائنانۀ غارت نفت کشور میان چین و طالبان

• پیشګام
پیشګام، د روشنګرۍ په لور مخکښ ګام

• پـیـشگام
طالبان، «فاتحان» یا مزدوران قلاده بند اشغالگران؟

• پیشګام
نفاق، افغانستان د تباهۍ کندې ته غورځوي

★ فریدون کاوه
ششمین سال نشراتی سایت وزین خروش رعد پرمیمنت باد!

★ جعفر
ششمین سالگرد گشایش رسانۀ مترقی و آزادیخواه خجسته باد!

★ پویان
ششمین سالگرد "خروش رعـد" و نیاز به نشرات مرکزی وسیع و جانبدار مترقی

★ سروش
تجاوز و جنایتی که برای اشغالگران و استیلاگران امروزی [دیروزی] درسی و عبرتی نشد!

★ ش. آزاد
بخروش تا بخروشند!

• پــیشگام
افزایش روزافزون بیکاری تهیدستان زیر ستم طالبان

• زنـده یـاد پـردل روسـتـائـی (بشیر)
جنایت ۶جدی و تداوم آن در [پیامد ] جنایت ۷ اکتوبر

★ مــوج خــامــوش
پیام شادباش به مناسبت ششمین سالگرد گشایش سایت "خروش رعد"

★ فــاروق سـیــدخــیــلــی
خجسته باد ششمین سالگرد نشراتی "خروش رعد" آزادگان!

★ گلاب
پیام تهنیت به مناسبت ششمین سالیاد تأسیس سایت "خروش رعد"

★ فـائـق رسـتـاقـی
"خروش رعد" تان تابنده و پرطنین باد!

★ ســروش
«خروش رعد» تان در فضای ظلمانی کشور رساتر و رخشنده تر باد!

★ سـیـاوش آزاد
فریاد رسای تان علیه ارتجاع و استعمار پرطنین تر باد!

★ هـمـایـون اوریـا
"پیام تبریک به مناسبت ششمین سالگرد تأسيس سایت مترقی"خروش رعد

★ حـفـیـظ
پیام تهنیت به مناسبت ششمین سالگرد نشراتی سایت "خروش رعد"

★ خــروش رعــد
فاشیسم لجام گسیختۀ طالبان و ضروت روشنگـری حول اهداف دموکراتیک

• ســروش
بستن دانشگاه ها به روی دختران، اوج جنایت فزایندۀ طالبان

• فـــائـــق رستــاقــی
جنایت تازۀ طالبان ــ بستن دانشگاه ها به روی دختران افغانستان

• فــائــق رسـتــاقــی
جنایات اسلامی طالبان و ریاکاری سازمان ملل و دول امپریالیست غربی...

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۷)

• ارسالی : جعفر
مذهب از دید روزا لوکزامبورگ

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۶)

• سـیــاوش آزاد
استفاده از دشنام، الفاظ رکیک و اتهام در جامعه و فرهنگ سیاسی

• پـویـان
رقص مزدوران طالبان در آرمگاه مسعود جلاد و تخریب قبرش

• شاهـد عـیـنـی
گزارشی از وضعیت دردناک پناهندگان افغان در پاکستان

• پــویــان
ایده آلیسم و منافع طبقاتی، فلسفۀ وجودی ادیان

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۵)

• برتولت برشت/ ارسالی جعفر
سازمانده پیکار

• فـائـق رسـتــاقـی
دروغ های ضد امریکائی طالبان و معاملات پیدا و پنهان امریکا با آن (۲)

• گـزارشگـر از کابل
اعتراف رسمی امریکا به داشتن ارتباط مستقیم و اعتماد با طالبان

• فـائـق رسـتــاقـی
دروغ های ضد امریکائی طالبان و معاملات پیدا و پنهان امریکا با آن (۱)

• ســروش
تداوم تبعات هفتم اکتوبر برای افغانستان و خلق ستمکش آن

• خـــروش رعـــد
دور باطـل از طـالـبـان تـا بـرگشت بـه طـالـبـان

• ســروش
جلادان امپریالیسم خون ریختند، جنایت کردند و ماتم آفریدند!

• گزارشگر خـــروش رعـــد
انفجار انتحاری هدفمند در دشت برچی کابل دانش آموزان دختر و پسر را هدف گرفت

• گـرامی یـاد پــردل روسـتــائـی ــ (آرشیفی)
خودکامگی و وابستگی از یک ریشه اند!

• م. فـــروغ
مـــزدوران اسـتــعــمــار

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۴)

• بهروز پیمان ــ هوادار "ساما"
فرهنگ و رسانۀ امپریالیستی و فرهنگ انقلابی و رهائیبخش (۲)

• بهروز پیمان ــ هوادار "ساما"
فرهنگ و رسانۀ امپریالیستی و فرهنگ انقلابی و رهائیبخش (۱)

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۳)

کارکنان و همکاران «خروش رعد»
شانزدهمین سال نشراتی پورتال آزادیخواه و نیاز روشن

م. فـروغ
ستیز روشنائی با تاریک

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
طـالـبـان، یک سال خیانت و جنایت...

• گـزارشگـر خـروش رعـد
ابعاد و تبعات ترور رهبر "القاعده" توسط سازمان سیا در کابل

• ســروش
جنایت دیگر امپریالیسم: حوالۀ گرگ های طالبی و غیرطالبی به جان مردم افغانستان

• فــائـق رستـاقـی
تأملی پیرامون مصاحبۀ "احمد مسعود" با بی ‌بی‌ سی (۴)

• فــائـق رستـاقـی
تأملی پیرامون مصاحبۀ "احمد مسعود" با بی ‌بی‌ سی (۳)

• فــائـق رستـاقـی
تأملی پیرامون مصاحبۀ "احمد مسعود" با بی ‌بی‌ سی (۲)

• فــائـق رستـاقـی
تأملی پیرامون مصاحبۀ "احمد مسعود" با بی ‌بی‌ سی (۱)

• کمیتۀ فرهنگی "ساما"
مسخ فرهنگی و ضرورت مبارزه با آن

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
گردهمائی روحانیون و متنفذین مرتجع، به مثابۀ تلاش ناکام ضد ملی طالبان، محکوم است!

• مـحـمـد عمر قریشی- کابل
ملا انصاری فرمان کشتار تمام مردم کشور را صادر کرد!

• کارکنان و همکاران قلمی "خروش رعد" و ادارۀ "پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
پیام همدردی با مصیبت دیدگان زلزلۀ اخیر افغانستان

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
چهل و دومین سالگرد جاودانه شدن مجید و افغانستان تحت سیطرۀ فاشیسم طالبانی

• تلخیص، ترتیب و ارسال: از جعفر
سخنانی اندر باب محتسب یا مأمور "امر به معروف و نهی از مُنکَـر"

• ســروش
اول ماه می، نماد همبستگی مبارزاتی کارگران سراسر جهان

• ســروش
موج تازۀ نسل کشی در افغانستان (۲)

• ســروش
۷ و ۸ ثور نماد خیانت و جنایت در تاریخ کشور ما

• ســروش
موج تازۀ نسل کشی در افغانستان (۱)

• سـیـاوش آزاد
جنگ قدرت جهادی ها و شرکاء علیه طالبان نه "مقاومت ملی" است نه "آزادیبخش"(۲)

• سـیـاوش آزاد
جنگ قدرت جهادی ها و شرکاء علیه طالبان نه "مقاومت ملی" است نه "آزادیبخش"(۱)

• فائق رستاقی
دشمنی طالبان با آمــوزش دخـتـران، مصداق فاشیسم و شوونیسم...(متن کامل)

• فائق رستاقی
دشمنی طالبان با آمــوزش دخـتـران، مصداق و گواه فاشیسم و شوونیسم... (۲)

• ســـروش
وخامت فزایندۀ شرایط ابتر زندگی مردم افغانستان تحت سیطرۀ طالبان

• فائق رستاقی
دشمنی طالبان با آمــوزش دخـتـران، مصداق و گواه فاشیسم و شوونیسم... (۱)

• تـیـمی از همکاران قـلمی
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی (۱)

• ســروش
نوروز، روز زایش و بالندگی

• سـیــاوش آزاد
برخی مفاهیم در مورد انقلاب ملی ــ دموکراتیک(متن کامل)

• ســروش
یادی از حماسه و حماسه سازان ۲۴ حوت هرات

• سـیــاوش آزاد
برخی مفاهیم در مورد انقلاب ملی ــ دموکراتیک (۳)

• ترجمه و ارسال از: سازمان مـارکسیست ــ لنینیست افغانستان
قطعنامۀ ایکور: ۸ مارچ ۲۰۲۲ - مبارزه برای آزادی زنان و…

• سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
هشتم مارچ: روز بزرگداشت از مبارزات زنان و تجدید میثاق مبارزاتی

• ســروش
هشتم مارچ نماد مبارزاتی زنان جهان

• ســـروش
جنایات مشترک امپریالیسم و ارتجاع طالبی در حق کشور و مردم ما

• ع. مشرف
سیاست خارجی ایالات متحدۀ امریکا: راهزنی بین‌ المللی و تحمیل «ارزش‌ ها»

• شـاهــد عـیــنـی
تورخم یا گذرگاه حقارت و مرگ!

• ســروش
۲۶دلو و ۳۰ اگست روز هزیمت سپاهیان اشغالگر از افغانستان

• فـــائـــق رســتــاقــی
نفوذ خزندۀ میراثخوار سوسیال امپریالیسم اشغالگر معـدوم در افغانستان

• پــویــان
حمایت ریاکارانۀ اتحادیۀ اروپا از زنان ستمکش افغانستان در عین بند و بست با فاشیسم طالبانی

• سـیـاوش آزاد
اقشاری از خرده بورژوازی شهری در خدمت طالبان

• پــویــان
رویداد های فاریاب، درس ها و پیامد های احتمالی آن در سطح کشور (۲)

• پــویــان
رویداد های فاریاب، درس ها و پیامد های احتمالی آن در سطح کشور (۱)

• م. فــروغ
افـغـان آواره

• کارکنان و همکاران خـروش رعـد
حملۀ طالبان بر استاد جلال، حمله بر حق آزادی بیان است!

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۹)

• شـاهـد عــیــنــی
ادامۀ فـرار افغان ها از جهنم و زندان بی در و پیکر طالبان (افغانستان)

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۸)

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۷)

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۶)

• پــردل روسـتـائـی
فاشیسم طالبانی، تحفۀ اهـدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم مظلوم افغانستان

• گـــزارشـگــر خــروش رعــد
افزایش سرقت های مسلحانه و جرایم جنائی در شهر بینوایان (کابل)

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۵)

• پــــردل روستــــائی (بازنشر با ویراستاری اندک)
استعمار تکیه گاه ارتجاع، ارتجاع پایگاه استعمار

• ســـروش
حاکمیت تحمیلی دار و تازیانۀ طالبی و ضرورت مبارزه علیه آن

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۴)

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۳)

• تایپ و ارسال: جــــعـــــفــــر
اشعار نغـزی اندر باب ریاکاری شیخ و زاهد

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۲)

• ایکور/ سازمان مارکسیست ــ لنینیست افغانستان
قطعنامۀ سازمان جهانی ایکور پیرامون افغانستان

• حزب کمونیست ترکیه ــ مارکسیست لنینیست (TKP-ML)
زنده باد همبستگی بین المللی با مبارزۀ عادلانۀ مردم افغانستان!

• فائق رستاقی
انکشافات و رویداد های پسایازدۀ سپتمبر (۲)

• فائق رستاقی
انکشافات و رویداد های پسایازدۀ سپتمبر (۱)

• مشرف
نکاتی چند به ارتباط آمدن رئیس آی اس آی به کابل

• فـــائــق رستـاقــی
دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت (۱)

• پـــردل روستـائی
جنایات جاری امپریالیسم امریکا و نوکران رنگارنگش در افغاستان

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
تغییر در ترکیب دولت مزدور در افغانستان مستعمره

• گـزارشگـر خـروش رعـد
ابعاد توطئه و تجاوز و تسلیمی جهادی ها به طالب و پاکستان

• گـزارشگـر خـروش رعـد
شرح وقایع خونین و جنایات هولناک از میان دود و آتش هرات

• پــــردل روسـتــائــی
جهنم امپریالیسم و ارتجاع در افغانستان و راه نجات از آن

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
چهل و یکمین سالگرد جاودانگی مجید و اوضاع خطیر و خونین کشور ما

• ســـروش
روز تجدید میثاق با مجید در روند ناایستای مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع

• پـــردل روستــائـی
غارتگری و تقویت ارتجاع، هدف امپریالیسم و تفرقه و سرکوب، ابزار آن!

• گــزارشگــر خــروش رعــد
جنایت در حق غیرنظامیان: دیروز دند غوری، امروز دشت برچی، فردا کجا؟

• فـــاروق سـیــدخــیــلــی
افغانستان: پایان یک فصل خونین و آغاز فصل بعدی

• ســـروش
هشتم مارچ و گرامیداشت از آن، دستآورد مبارزات آزادی زنان است!

• مترجم: زنده یاد امین سیماب
ستم بر زنان در خدمت شیوۀ تولیدی حاکم

• مـهـری زنــد/ارسالی:پویان
زن ستیزی در مـذهـب

• ارسال: جــعـــفــر
مقایسۀ باکتریا و ویروس با دین و مذهب

• سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
سی و یکمین سالگرد جاودانگی زنده یاد «قـیـوم رهـبـر» و اوضاع خطیر کشور

• پـــردل روستـائـی
مردم افغانستان در جهنم سوزان اشغالگران و مزدوران دولتی و طالبی!

• ســروش
تجاوز و جنایتی که برای اشغالگران و استیلاگران امروزی درسی و عبرتی نشد!

• ســـروش
اجیران امپریالیسم شگوفه های دانشگاهی را پرپر کردند!

• فــائــق رستـاقـی
حاشیه ای بر حملۀ جنایتکارانۀ نظامی بر پوهنتون کابل و محصلان آن(۲)

• فــائــق رستـاقـی
حاشیه ای بر حملۀ جنایتکارانۀ نظامی بر پوهنتون کابل و محصلان آن(۱)

• ش. آزاد
تندیس های غرقه در خون

• ارسالی: م. مبارز
رشد افراطیت دینی بر زمینۀ عقب نگهداشتگی افغانستان

• پــــردل روستائی
فئودالیسم پایۀ عمدۀ امپریالیسم در افغانستان

• ســروش
نغمۀ صلح امپریالیسم پس از نزده سال اشغالگری، تاراجگری و کشتار

• ســروش
صلح دوحه دام و دانه ای بیش نیست!

• ژان پـل سارتـر ــ ارسالی جـعـفـر
دیـن چیست؟