گلاب
۲۶ دسمبر ۲۰۲۲پیام تهنیت به مناسبت ششمین سالیاد تأسیس سایت "خروش رعد"

شما دست اندرکاران و همکاران سایت مستقل، دموکراتیک و مترقی "خروش رعد" در این ایامی که طالب وحشی و حامیان استعمارگر و مرتجع خارجی اش سرزمین رزم خیر ما را زیر سم ستوران خویش لگدمال کرده و با تکیه بر حمایت، اعتماد و سلاح اربابان جنایتکارش، بر حریم کشور و زندگی جمعی و خصوصی مردم شریف و مظلوم ما لجام گسیخته می تازد، تلاش و مبارزات روشنگرانه و افشاگرانۀ شما و سائر ذوات، نهاد های مبارز و رسانه های مردمی و میهندوستی مثل "خروش رعد" و رسانه های مماثل آن، مایۀ دلگرمی زنان و مردان ستمدیده و مبارزان این سرزمین به بند کشیده خواهد بود.
لذا، در یک چنین مناسبت مبارزاتی، ششمین سالگرد افتتاح این تریبیون ملی ــ مترقی را به کارکنان و دوستداران و به تمامی روشنفکران مترقی و مبارزان مدافع آزادی ملی، دموکراسی مردمی و عدالت و ترقی اجتماعی کشور تهنیت می گویم. من و همباورانم در ظلمت سرای ایجاد شده توسط خفاشان طالبی و خفاش پروران استعمارگر، در سال و سال هائی که می آید؛ برخلاف خواست، آرزو و نجوا های ارتجاعی ظلمت پسند و انقیاد طلبانۀ خفاشان و انس گرفتگان با ظلمت و سکوت سنگین ارتجاعی ــ استعماری برای خاموشی فریاد های رسا علیه امپریالیسم، ارتجاع حاکم و انحرافات عدیده، از نوع فریاد رسای "خروش رعد"؛ این فریاد های درد مشترک را کماکان رسا و رساتر و پژواک آن را تا دوردست ها و تا اقصی نقاط کشور پرطنین تر می خواهیم.

موفقیت همیشگی تان آرزوی ماست!
۲۱ دسمبر ۲۰۲۲