وندی های حزب وحدت همه چیز بامیان را غارت کردند

فساد در گمرک و بندر شیخ ابونصر فراهی بیداد می کند

•گزارش در بارۀ «اسناد بهشت»

افزایش فقر و گرسنگی در جهان

وضعیت زندگی اسفبار کارگران افغانستان

سرقت هاى پى در پى مسلحانه در هرات

استثمار و ستم چند لایه بر كارگران ستمکش افغانستان

تاراج معادن افغانستان توسط اشغالگران امریکائی

تاراج معادن، خیانت دیگر سران دولت خیانت ملی

البوم عکس کارگران افغان

صندوق بین المللی پول، حافظ و گسترش دهندۀ برده‌داری نوین در جهان

اوضاع اقتصادى ــ صنعتی ولايت هرات(۳)

اوضاع اقتصادى ــ صنعتی ولايت هرات(۲)

اوضاع اقتصادى ـ صنعتی ولايت هرات(۱)

تاجران «ملی»، غارتگرانی که زحمتکشان را با رنج و فلاکت و بیماری نیست و نابود می کنند

سرقت مسلحانه در چهارقلعۀ وزیرآباد با دو کشته و یک مجروح

وجود شبکۀ مافیائی در دولت از کابل تا تخار

شهر کابل و راهبندان ترافیک برای دزدی آشکار

فلاکت اقتصادی مردم افغانستان نتیجۀ سیاست و سیادت استعمار ـ ارتجاع