ســـروش
۲۵ اپــریــل ۲۰۲۲موج تازۀ نسل کشی در افغانستان
(۲)

دوم ــ موج نسل کشی تازه در افغانستان:
بیش از چهار دهه می شود که تمامی اشکال نقض حقوق بشر مطرح شده در بخش اول، در افغانستان به طور عمده و اساسی توسط اشغالگران بیرونی و دار و دسته های بومی "خلقی ــ پرچمی"، افراطیون اسلامی مرتجع و اجیر از قبیل جهادی ها، طالبان و داعشیان، دستگاه های دولتی و نیرو های نظامی و شبه نظامی مربوط این گروه ها و اداره ها به اضافۀ برخی از افراد شیفتۀ قدرت و رهروان کاذب راه انقلاب و آزادیخواهی؛ به طور سیستماتیک و انفرادی اتفاق افتاده و اِعمال  شده است. در این دوسیۀ قطور داستانی دردناک، غم انگیز و چند پهلو از نقض حقوق بشر از ۷ ثور سال ۱۳۵۷ تا همین امروز (۸ ثور ۱۴۰۱ش) طی ۴۴ سال آزگار بی وقفه ادامه داشته و هنوز هم سر به مهر مانده و با گذشت هر روز بر حجم آن افزوده می شود.
پس از عزل غنی پوشالی فراری، فروپاشی ارکان دولت مزدور پوشالی تر از غنی خائن و نصب نظام دار و تازیانه طالبی، نودولتان مدعی شدند که در شهر ارواح برای چند هفته ای در سراسر افغانستان امنیت و آرامش توسط طالب پنجابی به وجود آمده است. اما پس از چهار صباحی آتشفشان خشم زنان به بند کشیده شده و گرسنگان از زیر پای نودولتان طالبی دهانه گشوده و آن ادعای دروغین امنیت و آرامش در شهر گرسنگان را بی مصرف ساخت.
اینک امپریالیسم جنایت گستر با آهنگ دیگر از میان  قاتلان خلق افغانستان، سر و کله برادران تنی مجاهد و طالب را با بیرق سیاه و با عین کلمة الله به نام «داعش» بیرون داد. طی روز های اخیر موجی از تروریسم و خون و خشونت در ولایت های کابل، قندوز، بلخ، بغلان، سمنگان و...، فرزندان خلق پا برهنۀ ما را به دلیل تعلق قومی ــ مذهبی هدف گرفته و از حیات ساقط ساخت. بر طبق تعاریف حقوقی در بخش نخست این  نوشته، این نوع کشتار گروهی در  ردیف "نسل کشی" قرار می گیرد. عامل یا عاملان و سازماندهان این کشتار خواه "داعشی" باشند، یا "طالبی" و یا جنگ "خادم حرمین شریفین" با "کفتار جماران" باشد؛ یا بازتابی از تشنج افزائی امپریالیسم امریکا در منطقۀ آسیای میانه و در بغل گوش پوتین و برای زمینه سازی به گشودن جبهۀ تازه ای در شرق علیه روسیه؛ در نتیجه و نفس عمل فرقی نمی کند. جنایت، جنایت است.
امپریالیسم و جنایتکاران اسلامی داعشی در تبانی با جنایتکاران حکومتی طالبانی  مصروف انسان کشی و قتل عام خلق بی گناه ما در معابد و مساجد، در مکاتب و اماکن عمومی غیرنظامی بوده و خلق عذاب دیده و اسیر ما را به فاصلۀ دو روز به ماتم نشاندند.
با آن که مشتی مزدور و دست پرورده تا دیروز به نام طالب سلاح استعمار را بر شانه انداخته بودند و کوچه به کوچه، قریه به قریه و شهر به شهر مصروف سلاخی، اخاذی، آزار و اذیت، شکنجه، به اسارت بردن زن و مرد، طفل و جوان پیر مردم مظلوم ما بودند و هر روز با اجرای احکام شرع محمدی شان مردم ما را در ذبحگاه سر می زدند، به مال و جان شان تجاوز و از خود هیچ اختیاری نداشتند. حال همین مزدوران طالبی به دستور همان اربابان در نقش پروژۀ نواستعماری امپریالیسم و ارتجاع منطقه بر طبق موافقتنامه ساخته و پرداختۀ سردمداران ایالات متحدۀ امریکا چنین بیعت نموده و تعهد سپرده اند تا سر از تن هر معلمی، دانش آموزی، استادی، روشنگری، آزادیخواهی، وطن دوستی، مبارزی، خواهری، مادری که برای حقوق حقۀ انسانی خود و مظلومان هموطنش می تپد؛ سر از تنش جدا کنند و به تحقق اهداف ستراتیژیک امپریالیسم امریکا همدست با "داعش" و یا هم به نام "داعش" سیاست و رویکرد "نسل کشی"، مردم ما را به نام های دین، مذهب، زبان، سمت، قومیت، باور ایدئولوژیک یا سیاسی در عین دشمنی با نیم بشریت و ستیز با دانش و فرهنگ، از حیات ساقط سازند. این برنامه ها و حربه ها، برای استخوان شکنی میان اقوام برادر کشور، درگیر ساختن مردم ما با موانع و مشکلات زندگی و مجال ندادن به آنان برای اندیشیدن جمعی در مورد مقدرات مشترک ملی و اجتماعی شان و چاپیدن منابع کشور و حاصل  دسترنج خلق زحمتکش، توسط اربابان بیرونی طالب و داعش طراحی شده به کار گرفته می شود.
بلی، امپریالیسم جهانخوار امریکا و شرکاء با ایجاد رعب و وحشت بین توده های ستمدیدۀ ما، تلاش دارند تا رسیدن به آسیای میانه برای تشنج افزائی و نقش آفرینی براندازنده در درازمدت، برای این گروهک جنایتکار خود جای پای در شمال و در فرارود باز کنند. در این میان رسانه های مدافع استعمار، مخصوصاً تلویزیون های خصوصی با تبلیغات گسترده کوشش دارند تا این مولود امپریالیسم امریکا و انگلیس را دشمن امریکا وانمود ساخته و به بهانۀ واهی جنگ علیه داعش، جنگ غارتگرانۀ امپریالیستی ر ا در منطقه توسعه و در افغانستان توجیه و تشدید کنند.
از تبلیغات وسیع برای ظهور «داعش» که پیوند تنی با طالب دارد و هر دو از یک آبشخور نشخوار می کنند و کارد و شمشیر شان یکسان به جان زحمتکشان و پا برهنگان خلق مظلوم ما تیز است؛ و هر دو از یک افیون ایدئولوژیک برای تخدیر زحمتکشان بهره می گیرند، گویا چنین برمی آید که پروژۀ «طالبان» هنوز جا نیافتاده، رو به زوال است. قرار امپریالیسم امریکا بر آن است تا از همین اکنون "بدیل" تروریسم و خون و خشونت طالب را در وجود داعش، روی میز سازمان های استخباراتی ــ نظامی خود داشته باشد تا در صورت نوسان طالبان به سوی "دشمن" و یا در مورد مقتضی دیگر ...، از آن بدیل کار بگیرد.
آری، از همان بدو امر، امپریالیسم ایالات محتدۀ امریکا در دو نوبت با نصب جلادان و سلاخان مردم افغانستان به نام "طالبان" در ارگ مزدوران قبلی خود در شمائل "امارت اسلامی"، خواست تا با رشد دُمَـل وار نازیسم "طالبانی و داعشی"، تحرکات این باند های تبهکار آدمکش با ایدئولوژی هول انگیز فاشیستی در سطح رهبری کشور اسیر ما، برای غارت و چپاول ثروت های ملل و خلق های تحت ستم منطقه و رسیدن به منافع آزمندانه اش سمت و سو بخشیده و کنترول کند. این ابر جنایتکار زمان با تلاش های مستمر برای بازنگری در جنگ نیابتی طی بیست اشغال افغانستان کوشید با روش اشغالگری نظامی مستقیم و ترویج و راه اندازی موج ترور در شرق میانه ــ آسیای میانه ــ شمال افریقا در همکاری  با متحدان ناتوئی اش برای استقرار «نظم جدید جهانی» تا حدودی فاشیسم مذهبی و شوونیسم  قومی ــ جنسیتی فاشیست های اسلامیست نظیر گروه های القاعده، مجاهدین، طالبان، داعش، النصر و... به مثابه ابزار سرکوبگری، استفادۀ بهینه را کرد. پیامد این موج ترور اسلامی راه انداخته شده توسط امپریالیسم و ارتجاع منطقه را اینک مردم منطقه در مجموع شاهد اند و مردم زجردیدۀ افغانستان به طور خاص، در وجود "امارت اسلامی" طالب، راه و روش فاشیستی، شوونیستی، به بند کشیدن زنان یک ملت، تبعیض جنسیتی و تصفیۀ قومی و "نسل کشی" توسط طالب و داعش، شاهد بوده و زنان و مردان تحت ستم کشور ما سنگینی آن را بر دوش خسته و زخمی خویش حس می کنند.
ما داد و فریاد زدیم که این غول پیکران برای نجات مردم افغانستان در میدان هوائی کابل با آمدن طالبان نه، بل برای نقل و انتقلات داعش در افغانستان است. میدان هوائی کابل طی ده روز کامل با هواپیما های غول پیکر تنها افغان های جاسوس را برنمی دارد، بلکی داعش را از سوریه، عراق و سائر ممالک عربی به افغانستان آورده و  جا به جا می کنند. پیام ها، هشدار ها و اعلامیه ها از طریق رسانه های مردمی و انقلابی "خروش رعد" و "پورتال افغانستان آزاد" بار بار به سمع مردم مظلوم ما رسانیده شده است و اینک امروز شاهد سلاخی بیش از صد

ها تن در ظرف دو روز از طفلان، دانش آموزان، مردان، زنان در مکاتب غرب شهر کابل، در معابد و مساجد شهر های قندوز، بغلان و مزار، در مسیر راه سمنگان ــ مزار و... بودیم و من بعد نیز خواهیم بود. طبق گزارشات مردم ما که طالبان جانی مانع خبر رسانی می شوند، روز پنجشنبه اول ثور ۱۴۰۱ بیش از چهل نمازگزار در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف کشته شدند و بیش از صد نفر دیگر زخمی شدند. گروه و باند تبهکار پرورش یافتۀ امپریالیسم ــ داعش ــ که به دستور اربابان امریکائی و عرب مردم ما را در شکل "نسل کشی" قتل عام می کند، در اصل همین حاکمیت دار و تازیانه طالبی به نام داعش مسؤولیت این حمله و همچنین بمبگذاری دیگری در شهر قندوز را بر عهده گرفت که در آن ۴ نفر کشته شدند. در گذشته نام گروه داعش، علاوه از تروریسم خود این گروه، "اسم مستعار" نهاد های سرکوبگر و تروریست دولت خیانت ملی غنی ــ عبدالله بود و اینک در پاره ای از موارد به "اسم مستعار" طالبان و "امارت اسلامی" آن مبدل شده است.
سگان هار امپریالیسم امریکا با بیرق امارت اسلامی خود چنان به قید و بند، شلاق زدن، دار زدن، سر زدن، آدمربائی و  ناپدید ساختن، جسد تحویل دادن به خانواده ها، شکنجه، تبعیض، تحقیر، توهین، رعب، وحشت و بربریت در حق مردم ماتم زدۀ ما مشغول اند.
مردم افغانستان به تجربه دریافته اند که سگ های هار، آدمکش و جانی که طی چهل و چهار سال تمام خلق ما را زندانی، شکنجه، ناپدید و سر به نیست کرده و گور های دسته جمعی پیدا و پنهان از قربایان خویش ساخته اند؛ سرشت همۀ شان شان یکی است. از جلادان و میهن فروشان "خلقی ــ پرچمی" و ملیشیای دوستمی ساخت سوسیال امپریالیسم شوروی تا مجاهد، طالب و داعش ــ این مزدوران و مولود های امپریالیسم غرب، همه در نقش جاده صاف کن و دلال امپریالیسم متجاوز و قاتلان و ستمگران بومی خلق، بدون استثناء در خدمت اهداف پلید استعماری امپریالیست های شرق و غرب بوده و در نقش جاسوس و راه بلد؛ راه را برای نیرو های اشغالگر و استعمارگر بیرونی هموار کرده و می کنند.
طی این ۴۴ سال تمام، همۀ اشکال ستم و جنایت و نقض حقوق بشر اعم از آدم کشی، حمله بر اهداف نظامی، پائین کردن برخی مسافران از میان سائر مسافران از موتر به جرم تعلق به یک ملیت و مذهب خاص (هزاره ــ شیعه) یا داشتن تعلق ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی به یک تشکل خاصی مثل "ساما"، "حزب اسلامی گلبدین" و به رگبار بستن آنان در اسارت، "نسل کشی" و "جنایت جنگی" است. آدمربائی و کودک ربائی در هر شکل آن، صرف نظر از عامل و یا انگیزۀ سیاسی و اقتصادی آدمربایان، صاف و ساده "جنایت جنگی" است و خود آدم ربایان با هر آرایش و پیرایشی، "جنایتکاران جنگی" محسوب می شوند.
امروز آن چه که از این خون و خشونت بر خلق تحت ستم و استثمار ما می گذرد، به طور عام به نتیجۀ انتقال توطئه گرانۀ قدرت به طالبان در پانزدهم اگست ۲۰۲۱ و تروریسم و مرتجع پروری امپریالیست های هزیمت یافتۀ امریکا ــ ناتو در افغانستان مرتبط است، ولی به طور خاص، به نقل و انتقالات از میدان هوائی کابل، که تعدادی از جانیان بیشتری را به نام داعشی از سوریه، عراق، لیبیا و سائر کشور های خاور میانه که در خدمت سیاست های چپاولگرانۀ امریکا سر می زدند، می کشتند و غارت می کردند؛ و در عراق در مورد "ایزدی ها"، "نسل کشی" کردند و تمدن "پالمیرا" را نابود کردند؛ را به افغانستان انتقال دادند .
راه انداختن موج های پی هم ترور و خشونت تا سرحد ارتکاب آشکار جنایت جنگی، کشتار غیرنظامیان و نسل کشی برای ارعاب مردم و نابودی اراده و مقاومت احتمالی آنها و یا حمایت دولت ها از آن، از حربه ها و شیوه های رایج امپریالیسم و نیرو های سیاسی راست افراطی و طبقات حاکم مرتجع و دولت های ارتجاعی و استبدادی این طبقات و نیرو های کهن در جامعه است. این راه و روش بخشی از هویت؛  ذات و عملکرد این نیرو های کهن فرسوده را می سازد. امپریالیست های انگلیس، امریکا، فرانسه، جاپان، المان و سوسیال امپریالیسم معدوم و فعلاً امپریالیست های روسیه و چین یا این موج ها را به راه انداخته و یا از آن در کشور های مورد تاخت و تاز شان، حمایت کرده اند. جلادان و میهن فروشان بومی "خلقی ــ پرچمی"، مجاهدین، طالبان و داعش علیه مردم شان و علیه یکدیگر و برای ویرانی کشور از این راه و روش به طور وسیع استفاده کرده  و مرتکب نقض گستردۀ حقوق بشر از جمله "جنایت جنگی"، "نسل کشی"، "قتل عام"، "جنایت علیه بشریت" و "جنایت علیه صلح" شده اند.
اگر این سیاست اِعمال ستم و استثمار بر ستمکشان و اشکال فوق الذکر نقض حقوق بشر، بخشی از کراکتر طبقاتی و اقتضای منافع امپریالیسم و  دار دسته های هار ارتجاع اسلامی افراطی و به خصوص طالبان حاکم و داعشیان هول انگیز است؛ پس رهائی خلق تحت ستم و استثمار و تبعیض نیز، ساقط ساختن این نیرو های بومی از قدرت و کوتاه کردن دست حامیان بیرونی امپریالیست و مرتجع بیرونی این نیرو های ویرانگر و فوق ارتجاعی است. وظیفۀ کنونی نیروهای مترقی پیشرو و آزادیخواه کشور هم، تدارک برای بیداری، انسجام، بسیج و به پا خاستن ستمکشان کشور برای رهائی و پایان دادن به ستم و جنایت و سلطۀ زورگوی و ستمگر امپریالیسم و ارتجاع بومی، فعلاً طالبان حاکم، است.

آگاهی، انسجام، بسیج و به پا خاستن، وثیقۀ رهائی است!