ســروش
۲۸ جولای ۲۰۲۲جنایت دیگر امپریالیسم:
حوالۀ گرگ های درندۀ طالبی و غیرطالبی به جان مردم بی دفاع افغانستان

پس از ۲۰ سال اشغالگری، جنگ و کشتار امپریالیسم اشغالگر امریکا و شرکاء در افغانستان اشغالی، شکست و فرار نیرو های آن اشغالگر قطعی شد. در آستانۀ این شکست و فرار افتضاح آمیز قطعی، مذاکره با گروه مزدور طالبان برای انتقال قدرت پوشالی، در دوحه آغاز شد. در پایان این اشغالگران در افغانستان پس از بیست سال جنایت و آدمکشی، ضمن تجدید و تقویت افراط گرائی و پرورش نیروی نیابتی برای پاسداری از تداوم و تضمین منافع غارتگرانه و تجاوزکارانه اش، مقدرات خلق و کشور ما را به دست گروه مزدور فاشیستی طالبان، این گرگ های درنده خوی و جلادان قرون وسطائی خود سپرد. با این جنایت، امپریالیسم جنایتکار امریکا در همسوئی کامل با شرکای ناتوئی جنایتش، افغانستان را به زندان زنان و مردان مظلومش و ساحت کشور ما را کماکان به کانون تشنج و به میدان جنگ های نیابتی و رقابتی منطقه ای مبدل کرده و به کمک دول مرتجع و مغرض درگیر در این معرکه، آتش جنگ های فرقه ای قومی، زبانی و مذهبی را می افروزند.
مضاف بر آن، خلق بی دفاع را شامل زنان، مردان و جوانان ستمکش را از تمام حقوق انسانی محروم و با محرومیت های اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی، فرهنگی و سیاسی و با هزار و یک مصیبت دچار ساختند. همین اشغالگران شکست خورده و تحقیر شده امپریالیستی با سلب حقوق انسانی زحمتکشان و تحمیل حاکمیت دار و تازیانۀ مذهبی مزدوران فاشیست طالبی خواستند تا با کم ترین هزینه نظامی، ثروت های نهفته در این منطقه ( منابع طبیعی، نیروی های کار و بازار) را تصاحب کرده و دست رقیب های امپریالیستی شان "چین و روسیه" را کوتاه ساخته و با پمپ تروریسم، افراطیت و آشوبگری نوع  اسلامیستی از کانون تشنج افغانستان به منطقه، تضعیف و در یک جنگ ناتمام نیابتی زمینگیر سازند.
اشغال بیست سالۀ نظامی افغانستان توسط امپریالیسم امریکا و سائر دولت های متجاوز و تحمیل تروریستان امارت جوی طالبی در ارگ شاهی و بر گرده مردم پابرهنۀ ما، همزمان با آغاز قتل، غارت و ویرانی منابع و ساحت کشور ما و تدارک و آغاز جنگ تحمیلی تجاوزکارانۀ امپریالیستی که از دو جانب ارتجاعی و ناحق است، بر خلق اوکراین بر روی همین پایه و سیاست تهاجمی امپریالیسم امریکا و رقابت امپریالیستی با رقبای روسی ــ چینی استوار بوده است.
پس از انتقال قدرت و بازسازی اقتصاد سرمایه داری و به پا ایستادن دولت های روسیه و چین در مقابل سیاست های تهاجمی دولت های غربی در منطقه، امپریالیسم امریکا و شرکای توسعه جوئی اش ضمن گرم ساختن کانون تشنج شرق میانه و افروختن شعله های آتش در آن منطقه، به سیاست تشنج افزائی و بی ثباتی آسیای میانه رو آوردند و افغانستان را به حیث مرکز و میدان تاخت تاز انتخاب و با دو دهه اشغالگری، با عزل و نصب نظام های پوشالی و جا به جائی تروریستان و مافیای بین المللی، با ترویج و توسعۀ کاشت و و پراسیس مواد مخدر و صدور آن همراه با جنگ و ویرانی خواستند تا زمینه های تجاوز و غارتگری را در منطقه توسعه دهند. همان طوری که امریکا و غرب در زمان اشغال افغاستان، از گروه های اخوانی به شمول طالبان و تنوکرات های فاسد خود ساخته شان و داعشیان چند ملیتی به حیث ابزار و هیزم گرم ساختن تنور تشنج کار گرفتند و امروز با نصب نظام و حاکمیت دار و تازیانه جنایتکاران طالبانی در پیوند با سیاست های خصمانه و توسعه طلبانۀ زمامداران و طبقات حاکمۀ کشور پاکستان، افغانستان و منطقه را بحرانی تر ساخته اند.
تبعات قریب به یک سال سلطۀ خونین فاشیستی طالبان در عین خودفروشی مضاعف این گروه و امتداد درازدستی بیگانگان طماع از چندین جانب، برای خلق و کشور ما خیلی ویرانگر بوده است: سلب آزادی های نیم بند، سلطۀ خونین طالبی، بیکاری گسترده، فقر، گرسنگی، ناامنی، کشت و کشتار بی رحمانه، تحقیر و توهین، مسدود ساختن مکاتب دخترانه و محصور نمودن زنان در زندان حجاب اجباری و خانه، سرکوب خونین معترضان به شیوۀ فاشیست های هیتلری، پیشبرد سیاست های شوونیستی و برتری طلبانۀ فاشیستی در قبال زنان و غیر طالبان و دگراندیشان، تاراجگری و...
این پروژۀ نواستعماری که از یک جانب، متضمن مواضع و سیاست های استعماری امپریالیسم غارتگر و غدار امریکا در قبال آسیای میانه و ایران است، در طرح و ستراتژی امپریالیست های غربی در قبال رقبای شرقی اش و مناطق سنتی نفوذ روسیه و چین طراحی شده است. در این میان، افغانستان و مردم آن خود قربانی و آماج چنین سیاست مدحشی بوده اند و مصائب و مظالم نابخشودنی امپریالیسم امریکا ــ ناتو تا دول مغرض همسایه، مزدوران غرب شامل گروهک ها و باند های آدمکش مجاهد و دجال های تکنوکرات، حاکمان مرتجع خود خواندۀ امروز طالبانی و آدمکشان و ویرانگران داعشی و... هر یک را تجربه کرده اند. نسل کشی، قتل، محاکم صحرائی، بی ناموسی، غارت و ویرانی، ترور، آدمربائی و گروگانگیری و سائر جنایات سنگین بشری طفل، مرد و زن فقیر و پابرهنه ما را به زانو درآورده است.
این تنها کشور ما نیست. هیچ جائی از این جهان بزرگ از شر جنگ افروزی، تجاوز، تروریسم دولتی، کشتار و تروریست پروری این امپریالیسم سلطه گر در امان نیست. امپرياليسم متجاوز امريكا و شرکاى جرمش برای تحقق مقاصد غارتگرانۀ شان دست به هر عمل خصمانه علیه کشور ما زده و می زند و جنایات نابخشودنی عليه بشريت و طبیعت انجام میدهد  و با حرص و آز بی پایان با پوشش دموكراسى قلابى و تحمیل هزاران مصيبت، فقر، بيكارى، تبعيض طبقاتى، تبعيض نژادى و جنسیتی، جنگ، ويرانى ، کشتار و ستم را با ماشین جنگی ويرانگرش همراه با قتل عام انسان ها و غارت ثروت کشور ها، بر مردمان جهان تحمیل کرده است. همین امپریالیسم جهانخوار از طریق شبکۀ نظامی و مالی اش در اکثر کشور های جهان به گونۀ مستقیم و غیرمستقیم حضور دارد و قتل، غارت و جنایت می کنند . امپریالیسم در رأس امریکای جنایت گستر با تحمیل سیاست مخرب  نئوليبراليسم بر کشور ها و خلق های جهان؛  با پیشه کردن ترور، وحشت و بربريت؛ با تقویت تروریسم و افراطیت؛ با هولناك ترين وحشت و جنايت ضد بشرى در كشور هاى اشغال شده  و زير سيطره اش؛ آشكارا با خلق های جهان رسماً و عملاً اعلام  جنگ مى دهد.
آری، مزید بر تقویت و گسیل مزدوران طالبان به ارگ پوشالیان، جا به جائی ده ها هزار تروریست از گروه تروريستى القاعده، داعش، حزب التحریر، و سائر سلفی و وهابی ها و استقرار نظام فاشیستی طالبی در افغانستان براى حمله به روسيه در حال تمرين و آماده سازى هستند. هزاران نفر از گروه تروريستى داعش در شمال و کوه هاى افغانستان گرد هم آمده اند و در حال آماده سازى براى حمله به روسيه و یا منافع آن هستند. افغانستان دستخوش جنگ هاى تحميلى و نيابتى امپریالیسم ايالات متحدهٔ امريكا و شرکای جرمي آزمندش شده است. امپرياليسم امريكا و شركاى جرم ناتوئی اش، نه تنها در ميهن بلاكشيدهٔ ما جنگ، وحشت و بربريت را آفریده اند، بلكی می خواهند با حاکمیت تروريستان در افغانستان و نقل و انتقالات و تقويت شان چه در روز های نخست تخلیه ارگ از ملا غنی فراری به ملا برادر طالبی و چه هم امروز با اغماض در برابر  فاشیسم و جنایات طالبان، با ساختار داعش جنایات و آدمکشی شان را در افغانستان و منطقه گسترش و تداوم بخشند و جنگ تمام عيار و بدون وقفه را در سرزمين بلاكشيدهٔ ما کماکان شعله ور نگه دارند. بدون شک این جنون جنگی در حالی مشاهده می شود كه نه تنها تا دیروز همه روزه  ده ها فرزند بي گناه و بي د فاع از هموطنان ما نه تنها با توپ و تانک و خمپارۀ اشغالگران به قربانگاه  و به مسلخ انسان ها توسط امپريالیسم جنايت گستر فرستاده شده اند، بلکی امروز هم در هر گوشه از کشور توسط همین مزدوران طالبان ارگ نشین همین امپریالیست سر زده می شوند ، و با اتهامات مختلف واهی  اجساد بی گناهان بی هراس از حسابدهی، در سر چوک ها در مراکز شهرها به دار آویخته می شود. انجام چنين وحشت و بربريت، افراط گرائی، خشونت و انسان کشی تحت پوشش نظام دار و تازیانۀ اسلامی نوع طالبانی ، براى هر فرد افغان تکان دهنده است.
جالب است  در حالي كه افغانستان ميدان تاخت و تاز و مركز تروريستان بين المللى و جواسیس  استخباراتى غرب و شرق قرار گرفته و هر روز جا ها عوض می شود. همان بردگان مجاهد که دیروز بر ارگ مزدوران امریکا ــ ناتو تکیه زده بودند، همراه و همدست با تروریستان و مزدوران از جنس داعش سلفی و وهابی، القاعده و…علیه برادران تنی و جلاد طالبی خود تحت اسامی بی مسمای "جبهۀ مقاومت ملی"، "جبهه آزادگان" و... در جنگ های ذات البینی شان مردم ما را سلاخی، آواره و شکنجه کرده و خانه و کاشانۀ شان را و سرزمين ما را به آتش کشیده  و هزاران ها انسان بي گناه را به خاك و خون می كشند.
کشور ما تنها میدان تاخت و تاز دول امپریالیستی غربی  و متحدان مرتجع عربی و عجمی آن نبوده است. دول مرتجع و آزمند همجوار و منطقه در محور دول امپریالیستی شرق ــ روسیه و چین ــ هم در کشور ما تحرکات و حضور تجاوزکارانۀ فعال داشته و از چندین سال بدین سو روی طالب حساب باز کرده اند و در ارتکاب جنایاتش او را پشت گرمی می دهند. در تقويت اين نظام توحش طالبانی و نيرو هاى اهريمنى که دیروز به جان و مال و به خون مردم ما افتاده بودند و از هیچ معامله در نابودی کشور ما دریغ نکرده اند، كمك مى كنند تا جان تازه بگیرند و مردم ما را گوسفند وار ذبح کنند. آری چندين مراتب اسناد و شواهد از یاری رساندن دولت های پاکستان، ایران، چین و روسیه به شمول تمویل کنندۀ دائمی و اصلی این مزدوران طالبی چندین درگاه ــ ایالات متحدۀ امریکا ــ از طريق رسانه هاى خبرى پخش و نشر شده است.
در حالی که همین حالا در مرز های ازبکستان، تاجیکستان و سائر کشورهای همجوار تحرکات و فعالیت های تروریستان آشکارا به مشاهده رسیده است، در پاکستان هر روز طالبان پاکستانی به یاری طالبان افغانی که در سایۀ ارتش و استخبارات پاکستان به حاکمیت رسیده اند، دست به کشتار می زنند، خاک ازبکستان راکت باران می شود، انصارالله در تاجیکستان حکومت رحمان اوف را تهدید می کند، داعش در کشور های آسیای میانه سر بلند می کند و...
آری کشورهای مغرض و مرتجع همسایه هر زمانی که عرصه را براى تحرکات و مانور های شیطانی شان تنگ مى بينند و تضاد هاى ذات البينى شان با "امپریالست های شرق و غرب " کسب حدت می کند، با سر و صداى زیاد شکایت می کنند که  گويا امروز حکومت طالبانی و داعش "تربيت يافته سازمان هاى استخباراتى جهنمى غرب"  افغانستان را به  مرکز تروريستان بين المللى مبدل نموده است و آن شکوائیه را به آدرس مردم افغانستان می فرستند. اين ها همه خيمه شب بازى هاى امريكای جهانخوار است. آری با موجودیت حاکمیت های قرون وسطائی مزدوران گرگ صفت طالبی امپریالیسم در همسوئی با برنامه ها و نیات پلید تجاوزکارانۀ دول مرتجع و آزمند همجوار و منطقه باند های تبهکار و آدمکش  برای تاراج و سرکوب سیستماتیک مردم ما آمده می شود ، و این همه ریشه در جنایات امپریالیسم امریکا و رقابت  دو بلاک امپریالیستی متجاوز و توسعه طالب غرب و شرق دارد.
طالبان مکار همه روزه در قطر گوش به فرمان "توماست وست" نمایندۀ خاص امپریالیسم امریکا اند و با او نرد عشق می بازند و در برابرش دم می جنبانند. خودفروختگان طالبان بر طبق هدایات و فرامین امپریالیست ها و دشمنان تاریخی استقلال افغانستان در منطقه، از مردم شجاع  افغانستان در حال انتقام گیری اند. همه روزه مردم ستمزده، اسیر و گرسنه و بیکار کشور فاجعه های دلخراشی را تجربه می کنند. در هر جائی که مردم به تنگ آمده اند و نیرو های مزدور مجاهد که توسط برادران طالبی شان از ارگ مزدوران بیرون رانده شده اند، با شعار فریبندۀ "مقاومت" جوانان و توده های ناآگاه و تخدیر شده را به میدان جنگ و در رویا روئی نظامیان پاکستانی که با طالبان یک جا علیه خلق ستمکش ما می رزمند، در تقابل و در معرض انتقام جوئی قرار می دهند و خود فرار می کنند.
طالبان بی رحم از طفل تا پیر، از زن تا مرد را از دم تیغ می کشند. بلی، بلخاب، پنچشیر، اندراب، بدخشان، تخار، کاپیسا، پروان و… همه مستنداتی است انکار ناپذیر. عملیات نظامی طالبان همراه با قوت های پاکستانی و طالبان پاکستانی از مردم ما قربانی های سنگینی می گیرند و با ترفند های افراطی شان، با شکنجه های وحشتناک که از استادان دستگاه های استخباراتی آموخته اند و آن را عامدانه برای سوختاندن چشم مردم و جوانان معترض ما اعمال می کنند، با رعب و وحشت و بربریت به قتل و غارت خانه سوزی مردم بیگناه دست می زنند. بیکاری، فقر و گرسنگی، امراض و مصیبت های طبیعی، جنگ های نیابتی و ذات البینی بر سر قدرت با تلفات و خسارات به حد فاجعه بار رسیده است که مردم ما را خورد و خمیر کرده است.
یکسان سازی طالبان از لحاظ تنوع مذهبی و قومی و کوچ دادن های اجباری باعث هرج مرج و مهاجرت های ناخواستۀ فراوانی با پیامد های تباه کن آن شده است. روزانه هزار ها افغان از مرد و زن از کشور فرار می کنند. ممانعت و مداخلات در امور زندگی روزمره مردم به شیوۀ تمامیتخواهانه توسط جلادان طالبی، مسدود شدن مکاتب به روی دختران، برکناری استادان مجرب و کادر های علمی  از پوهنتون ها و سائر مراکز تحصیلی ــ علمی، فرار‌ مغز ها و معلمان و استادان همه و همه... کشور را به گورستانی مبدل کرده است.
افراد دزد و غارتگر جلاد در صف نظام وحوش طالبانی و هم بقایای رژیم فراری غنی دست به دست هم داده و ملک ملت ما را در نابودی مطلق فرو برده اند .
قرار گزارش های رسانه های امپریالیستی، در شش ماه گذشته بیش از صد زن کشته شده است و بیش از ده ها خبرنگار کشته، زخمی، لت کوب و شکنجه شده است و پنجصد نظامی و ملکی از افراد وابسته به نظام غنی بدون محاکمه کشته شده اند.
اسبتداد طالبی بیداد می کند، مردم گرسنه و بیکار فاقگی می کشند و گرگ های خونخوار و دهن دریدۀ طالبی از گوشت و خون گرسنگان و بینوایان تغذیه کرده و پروار گشته اند و مردم گرسنه و محتاج اعم از زن مرد را با تمسخر، تحقیر، توهین، لت و کوب و شکنجۀ جسمی و روانی آزار و اذیت می کنند.
آری مردم افغانستان شب و روز در تحت سلطۀ خونین فاشیست های خونخوار طالبی فرستاده شده توسط امپریالیست های اشغالگر روزگار تیره و تاری را سپری می کنند. صد ها نفر از اقوام و ملیت های تاجیک، هزاره و ترک تبار به لحاظ تعلق قومی و شوونیسم طالبانی، به طور دسته جمعی و یا به نحو مرموزی به قتل رسیده و یا ناپدید شده اند.
تاراج دارائی های مردم و دولت، غارت منابع طبیعی و معادن کشور مثل ذغال سنگ، لاجورد، زمرد، تالک و ده ها نوع سنگ و فلز دیگر که همه سرمایۀ مشترک مردم افغانستان است، توسط امارت اسلامی دزد و وطن فروش طالبان در تبانی با غارتگران و دزدان پاکستانی، سائر کشور های همسایه و تاراجگران داخلی، غارت می شود. در حالی که اکثریت مطلق مردم افغانستان و نیروی مستعد کار، بیکار اند و بی روزگار و در کشاکش و رقابت های امپریالیست های جهانخوار دو بلاک جنایتکار امپریالیستی بر سر موقعیت و ثروت کشور ما ، جان می کنند؛ پول حاصل از تاراج این منابع مثل عواید مواد مخدر، عواید گمرکات و ترانسپورتی، مالیات و عشر و کرایۀ املاک و مستغلات بی صاحب در مرکز و ولایت ها، توسط ماشین جنگی و کشتار فاشیست های طالبان بلعیده می شود.
آری، این است ترسیم سیمای تکیده، محزون، غمبار و رنجبار امروزی افغانستان طالبزده و مردم ستمدیدۀ آن. با تأسف مردم افغانستان به دلیل از خود بیگانگی طبیعی و اجتماعی و عدم دسترسی به آگاهی ملی و اجتماعی برای راست ایستادن و تعیین مقدرات مشترک ملی و اجتماعی خویش در نتیجۀ عوامل تاریخی و استخوان شکنی های چهار دهۀ اخیر سوسیال امپریالیستی/ امپریالیستی و ارتجاعی  بی پایان؛ در حالت تشتت، تفرقه و بی تفاوتی به سر می برند و پیشگامان اجتماع هم که رسالت انتقال آگاهی و انسجام خلق را به دوش داشته اند، یا بیشترینه توسط این نیرو ها نابود شده و یا به دلیل عوامل متعدد، در اکثر موارد دچار مهجوریت، بی عملی، عزلت گزینی و تباهی ایدئولوژیک شده و به راه و رسالت خود پشت کرده اند.