خـــروش رعـــد
۰۹ جنوری ۲۰۲۲حمله بر استاد جلال، حمله بر حق آزادی بیان است!

سرانجام نیرو های امنیتی رژیم ترور "امارت اسلامی" طالبان شنبه ۱۸ جدی فیض الله جلال، استاد پوهنتون کابل را از منزلش در محلۀ مکروریان شهر کابل  ربوده و به محل نامعلومی بردند. بازداشت استاد جلال واکنش ‌‌های گسترده ای را در داخل و خارج افغانستان در رسانه های اجتماعی و در سطح نهاد ها برانگیخته است. سازمان عفو بین‌ الملل از رژیم طالبان خواست تا فیض ‌الله جلال استاد پوهنتون کابل را عاجل و بدون قید و شرطی آزاد سازد.
سخنگوی طالبان در توجیه بازداشت فیض‌الله جلال؛ این استاد پوهنتون کابل را انسان "متعصب" خوانده و مدعی شده است که او "مردم را علیه حکومت این گروه تحریک و با آبروی مردم بازی می‌ کرد".
نمایندۀ طالبان در عین دفاع از حمله به آزادی بیان و رویکرد فاشیستی عریان این گروه، برای سوختاندن چشم دیگران بی شرمانه گفته ‌است که جلال بازداشت شده تا عبرتی باشد که کسی "دیگر از آدرس استاد و دانشمند دست به چنین یاوه گوئی، شخصیت کشی و هتک حرمت انسان‌ ها نزند".، بدون آن که این اتهامات را مشخص و مستند سازد. معنی سخن طالب مدافع رویکرد فاشیستی گروه طالبان این است که شهروندان این کشور در مورد نیرو های مزدور و خودفروختۀ تا مغز استخوان فاسدی مثل گروه و دولت اسلامی طالبان؛ درازدستی دول توسعه طلب همجوار و منطقه مثل دولت های پاکستان و ایران و دول امپریالیستی؛ و در مورد قضایای مربوط به سرنوشت مشترک ملی و اجتماعی شهروندان این کشور بسته به زنجیر جبر ارتجاعی و استعماری، حق اندیشیدن و ابراز نظر آزادانه نداشته باشند. این یکی از چندین مصادیق فاشیسم طالبانی و به گفنۀ استاد جلال "رژیم ترور" طالبان است. اندیشیدن به سرنوشت جمعی یک خلق و یک ملت دربند و تحت ستم، و مزدور را مزدور گفتن، مرتجع را مرتجع گفتن و تجاوز بیرونی را محکوم کردن؛ نه جرم است و نه علامت، "تعصب"، بلکه بیانگر آگاهی و مسؤولیت شهروندان آگاه کشور است. این استاد جلال نه ، بلکه همین مزدوران طالبان اند که "با آبروی مردم" غیور افغانستان بازی می کنند. این آغاز لجام گسیختگی مزدوران و ارتجاع حاکم طالبانی به زور اجانب مغرض و متجاوز است. این یورش هدفمند و سازمانیافته بر حریم آزادی بیان است.
اتهامات وارده بر استاد جلال مسخره و بدون استناد حقوقی و منطقی است. هر باشندۀ این سرزمین حق دارد در مورد منافع علیای ملی و مقدرات ملی و اجتماعی و دولت یا نیروی بومی و یا بیرونی که بر این منافع می تازد، تفکر، ابراز نظر و اعتراض کند.  
از منظر کارکنان و همکاران قلمی رسانۀ آزاد و مترقی "خروش رعد" سلب حق آزادی بیان شهروندان کشور، از جمله، زندانی ساختن استاد فیض الله  جلال؛ بدون دفاع از علایق و روابط قبلی وی و خانواده اش با دولت های مزدور و ارتجاعی ساختۀ اشغالگران شوروی و امریکائی ــ ناتوئی قبلی و یا موضع احتمالی فردای استاد جلال، حمله به کلیه شهروندان کشور و تمامی صور آزادی بیان و حقوق دموکراتیک و مدنی شهروندان این کشور محسوب شده و شدیداً سزاوار محکومیت است. این تازه آغاز عنان گسیختگی ارتجاع هار طالبی است. امروز استاد جلال، فردا شهروند دیگری...
حال که جنایتکاران طالبی با حمله بر استاد جلال به جرم اندیشیدن پیرامون منافع ملی، تاخته و آزادی بیان را هدف گرفته اند، وظیفۀ تخطی ناپذیر همۀ شهروندان و طیف های فکری ــ سیاسی باورمند به آزادی بیان و آزادی های مدنی شهروندان است تا دست در دست هم از این حریم به دفاع برخیزند. از منظر وبسایت"خروش رعد" هر گونه سکوت و اغماض در برابر چنین تهاجم ارتجاع مذهبی و خودفروختۀ طالبی و اختناق روزافزون شرایط بر زنان و مردان زحمتکش و تحت ستم، بر مدافعان و فعالان راستین حقوق پایمال شدۀ زنان کشور، و بر کلیه نیرو های ملی، دموکراتیک، فرهنگی و مترقی کشور، جرم است.
ما ضمن اینکه زندانی ساختن یک شهروند معترض و خاموش ساختن فریاد اعتراض بحق توسط امارت اسلامی طالبان و دوسیه سازی مضحک برای استاد جلال را محکوم کرده و خواهان اعتراض گسترده و هماهنگ جامعۀ روشنفکری کشور در قبال ظلمت افزائی و تهدید هدفمند ارتجاع مزدور طالبی و رهائی عاجل و بی هر گونه قید و شرط استاد جلال هستیم.

کارکنان و همکاران وبسایت ملی، دموکراتیک و مترقی "خروش رعد"

یکشنبه نوزدهم ماه جدی ۱۴۰۰ ش/ نهم جنوری ۲۰۲۲م