خــروش رعــد
۲۴ دسمبر ۲۰۲۲فاشیسم لجام گسیختۀ طالبان و ضروت روشنگـری حول اهداف دموکراتیک

شش سال قبل از امروز کارکنان سایت "خروش رعد" در ادامۀ کار سیاسی ــ تبلیغاتی و فرهنگی علیه امپریالیسم متجاوز و ارتجاع متحدش در کشور اشغال شدۀ ما، این رسانۀ روشنگر و متعهد پیشرو را در فضای مجازی به بال امواج بستند. از نخستین روز، این امر جمعی در خط ضد استعماری، ضد ارتجاعی و  ضد اشغال امپریالیستی کشور؛ خصیصۀ جانبدار ملی، دموکراتیک و مترقی "خروش رعد" به مثابۀ یک تریبیون را متبارز می ساخت. این مواضع جانبدارانۀ مترقی و آزادیخواهانه و روش های پذیرفته شدۀ مطبوعاتی و نشراتی متناسب با آن، در سیاست و مرام نشراتی آن با وضوح تمام مطرح شده است.
طی این مدت کارکنان و همکاران "خروش رعد"  با چشم انداز آزادی میهن دربند و مردم اسیر آن، بر مبنای همین اصول و روش های کاری و شیوۀ رهبری جمعی به گونۀ دموکراتیک در همین خط بی تزلزل و انحراف، قلم و قدم زده اند.
جای بسی مسرت است که به رغم تمام مشکلات، موانع و کاستی ها، کارکنان و کلیه همکاران ادامه کار قلمی "خروش رعد" به مثابۀ رسانه ای مترقی و آزادیخواه در موضع توده های تحت ستم و استثمار خلق کشور ایستاده و در حد توان با روشن کردن شمعی در شبستان و ظلمتکدۀ استعمار ـــ ارتجاع، راه نمایانده و چاه و چاله را تیز نشان داده اند. طی این چهار سال گذشته، کارکنان و همکاران قلمی وبسایت "خروش رعد" در کار روشنگری، تبلیغات و افشاگری سیاسی ــ تبلیغاتی علیه عوامل بیرونی و بومی تجاوز و اشغال کشور،  سیاست ها و اهداف و دسائس استعماری اشغالگران، ستم و استثمار مشترک امپریالیست های اشغالگر و مرتجعان مزدور رنگارنگ بومی در قدرت و منتظر قدرت بر ستمکشان جامعه و بر نیم نفوس کشور، در جهت آگاهگری و ارتقای آگاهی اجتماعی زنان و مردان مظلوم  و زحمتکش کشور، استوارانه و بی تزلزل در حد توان و امکان رزمیده اند. مجموعۀ حجیم کارنامۀ نشراتی شش سالۀ کارکنان و همکاران قلمی "خروش رعد" آئینۀ تمام نمائیست که کمیت و کیفیت کار ما توام با کاستی هایش در آن بازتاب خود را می یابد. ما بدون اندک ترین ادعا و مدعا، نگریستن در این آئینه و ارزیابی از کار خویش را به خوانندگان و دوستداران "خروش رعد"  می سپاریم.
از دو سال قبل بدین سو، پس از مشخص شدن شکست برنامۀ کهن استعماری امپریالیست های اشغالگر امریکا ــ شرکاء در افغانستان اشغالی، امپریالیست های اشغالگر با بازی و توطئه های های تبهکارانۀ چندی برای سپردن مقدرات ملی و اجتماعی مردم افغانستان و موقعیت آیندۀ کشور ما با دار و ندار دولت مزدور غنی به گروه فاشیست، مزدور و وحشی طالبان، خود با نیرو ها اشغالگرش در نیمه شبان روبهانه راه فرار را در پیش گرفت. در نتیجۀ این دسیسۀ جنایتکارانۀ امپریالیسم امریکا در حق مردم افغانستان، جای بمب، توپ و تانک و زندان و کشتار نیرو های اشغالگر را فاشیسم تمام عیار و ستم چند لایه طالبان با اغماض همین امپریالیسم گرفت. نتیجۀ این جنایت و تبانی مشترک امپریالیست های امریکا ــ ناتو و مزدوران پوشالی طالب هویدا است:
انحطاط همه جانبۀ جامعۀ ما در زیربنا و روبنا، تحکیم ارتجاع سیاسی و فرهنگی، ترویج خرافات دینی و بر کشیدن آن تا سطح قانون، فقر و بیکاری گسترده، تشدید و تکثر ستم بر توده های زن و مرد ستمکش، تبدیل افغانستان به زندان مردم آن، اوضاع مختنق و پیچیدۀ کنونی افغانستان و درازدستی همزمان چندین قدرت بزرگ و کوچک با برنامه های استعماری و توسعه طلبی و غارتگری در قبال ثروت و موقعیت خاص و حساس کشور ما.
کارکنان و همکاران "خروش رعـد" از همان آستانۀ این معاملات و زد و بند های پنهانی امپریالیست های شغالگر در رأس، امریکا با مزدوران طالبان و حامیان پاکستانی شان و از ابتدای اشغال ارگ توسط مزدوران طالبی امریکا به شیوۀ ببرک و پرچمی ها، علیه سلطۀ خونبار طالب و رویکرد ها، مواضع و سیاست های رسمی آن روشنگری، افشاگری و تحلیل کرده و در قبال آن موضع شفاف قاطع داشته اند.
نتایج و ادامۀ این بازی های تبهکارانه و پیچیده در اوضاع جاری کشور، انحطاط، و شرایط غم انگیز فوق الذکر جاری  تحت سلطۀ خونین تئوکراتیک فاشیستی و شوونیستی گروه سبعی طالبان با خودفروختگی و دگم های مذهبی شان به حیث قانون، همزمان با افشای دسایس اهریمنانۀ قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی طماع و توصعه طلب بیرونی بر سر کشور و مردم ما و حالت جذر جنبش انقلابی و افت مبارزۀ ملی ــ دموکراتیک؛ رسالت رسانه های روشنگر، دموکراتیک و مترقی کشور را بیش از پیش سنگین تر و خطیر تر می سازد.
در فاز جاری بر کشیده شدن مزدوران مرتجع طالب تا سطح نیروی حاکم و در سرآغاز هفتمین سال نشراتی سایت "خروش رعد"، کارکنان و همکاران قلمی آن مصمم اند تا با تأکید بر منافع ملی و تاریخی مردم افغانستان، دفاع از اصولیت های انقلابی و آزادیخواهانه در برابر انحرافات فرصت طلبانه در نهاد های مبارزاتی و در گسترۀ جامعۀ ستمزدۀ ما تحت توحش طالبی، همسوئی با پیشتاز ترین و مترقی ترین گردان های انقلابی ملی و بین المللی، ارج گذاری به ارثیۀ انقلابی و آزادیخواهانه و بزرگداشت از جانبازان شاخص و رهروان رفتۀ راه آزادی و انقلاب کشور؛ "خروش رعد"؛ همگام یا پیشاپیش رویداد ها در خط استوار دموکراتیک، پیشرو و آزادیخواه علیه ارتجاعِ حاکم طالبی، امپریالیسم و ارتجاع حامی آن و بدایل ارتجاعی منتظر قدرت، مبارزۀ سیاسی ــ تبلیغاتی کنند.
در سالی که در پیش رو داریم، هر نوع رهنمائی، مشوره، پیشنهاد، انتقاد و کمک ارزشمند و سازندۀ خوانندگان و دوستداران محترم سایت "خروش رعد" برای ارتقاء و بهبودی کمی و کیفی محصلۀ کار جمعی ما، ممد و مؤثر واقع شده و ما از آن استقبال شایان می کنیم.

کارکنان و همکاران وبسایت "خـروش رعـد"