کارکنان و همکاران قلمی "خروش رعد" و ادارۀ "پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
۲۳ جون ۲۰۲۲پیام همدردی با مصیبت دیدگان زلزلۀ اخیر افغانستان

فاجعۀ سنگین انسانی "زلزلۀ بی سابقه" در نیمه شبان در و‌لایت های پکتیکا، خوست، پکتیا، ننگرهار و سائر ولایت های کشور و در ورای مرز، هزاران  خانه را ویران، تا به حال تنها در افغانستان جان هزار تن را گرفته و ۱۵۰۰ تن دیگر را مصدوم کرده است. طبق اخبار مرکز این زلزله در نواحی ولایت خوست گزارش شده است.
بنا به گزارش های خبری، این زلزله به ساعت۳۰:۱ چهارشنبه شب اول سرطان، به وقت محلی افغانستان که همه مردم در خواب بودند، رخ داد است. تصاویری که در شبکه‌ های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، حاکی از فرو ریزی زمین و تخریب گستردۀ خانه های مسکونی مردم بلاکشیدۀ ماست.
بدبختانه به رغم خنجر خوردن ها از جانب امپریا لیسم اشغالگر و غدار و ایادی خودفروخته و ستمگر بومی شان اعم از مجاهد و تکنوکرات های فراری، طالبان فاشیست بر سر قدرت و داعش ویرانگر تا ستمگران و جباران مافیائی؛ بار دیگر پیکر زخمی و قلب خونین مردم زجردیدۀ ما با فوران خشم طبیعت سرکش و بروز سوانح طبیعی (زلزلۀ شدید) در ولایت های جنوبی و جنوب شرقی  کشور، خونین تر شده و از مرم فقیر و بی نوای ما قربانی فروانی گرفته است که میزان خسارات و تلفات آن به دلیل بی میلی و بی عرضگی ارتجاع حاکم طالبانی و فقدان مکانیسم کارا در محل سانحه، نهائی نشده است.
مرکز زلزله ‌شناسی اروپا‌، مدیترانه در حساب توئیتری خود نوشته که به جز از ولایت های جنوب و جنوبشرقی افغانستان و شهر کابل، این زلزله در پاکستان و هند و در منطقه‌ ای به شعاع ۵۰۰ کیلومتر حس شده است.
بدبختانه در شرایط کنونی به دلیل جنایت امپریالیسم شکست خورده و سپردن قدرت از روی برنامه به جنایتکاران طالبان در افغانستان، نظام سیاسی و نهادی که بتواند در مواقع اضطراری مثل این مورد با برنامه و آمادگی قبلی به کمک مردم آسیب پذیر ما بشتابد، اصلاً وجود ندارد و هم کدام مکانیسمی که از مرکزیت اداره ضد ملی و ضد مردمی قرون وسطائی وزارت حوادث طبیعی طالبان مدیرت شود، به هیچ وجه فعالیت ندارد. مضاف بر آن، فشار های اقتصادی که طی ده ماهه از حاکمیت طالبان بر مردم ما تحمیل شده است، دامنۀ فقر و گرسنگی را بیشتر از گذشته گسترش داده است. در چنین حالتی، مردم گرسنه و نیازمند ما با امکانات بد و ناچیز اقتصادی نمی توانند به داد قربانیان، محتاجان و بستگان قربانیان زلزله برسند.
به گزارش خبررسانی ها، بیشترین تلفات تنها در ولسوالی‌ های گیان و برمل ولایت پکتیکا رسیده و در ولسوالی‌ های زیروک و نکی پکتیکا هم به مردم خسارات مالی و تلفات جانی رسیده است. اما آمار دقیق بیشتر از این ارقامی است که گفته شده است. قاتلان طالبی مردم افغانستان در "امارت اسلامی" طالبانی گفته بودند که تلفات زلزلۀ دیشب در ولایت‌ های پکتیکا، خوست و ننگرهار به ۹۲۰ کشته و بیش از ۶۰۰ زخمی رسیده است. اما روایت مردم داغدیدۀ محلی این سانحۀ طبیعی بیش از این ارقام است. قرار گزارش های تدقیق نشدۀ رسانه های اجتماعی که دست به دست می شود، بیش از دو هزار نفر کشته و سه هزار نفر زخمی اند.
در نظام شلاق و جنایت  طالبانی نه کدام وسائل مکانیکی و ماشینری وجود دارد و نه هم نظامی که بتواند رهبری کند تا زنده و مردۀ هموطنان مظلوم و مصیبت دیدۀ ما  از زیر آوار  بیرون آورده شده و به هر دو طبق نیاز و اقتضای رسوم محل رسیدگی شود. فقط این مردم محلی جان به سلامت بردۀ هر ده و قریه و ولسوالی بوده اند که به مدد قربانیان و نیازمندان شتافته و با بیل و کلنگ اجساد و زخمی ها را از زیر آوار بیرون آورده و به کفن و دفن مردگان و مداوای ابتدائی زخمیان پرداخته اند.
به جز از چند نفری که به طور نمایشی توسط یک هلیکوپتر انتقال داده شده اند، بسیاری از زلزله زدگان به زیر خاک جان می دهند و زخمیان بدون ماداوا به روی زمین افتاده اند.
همان طوری که گروه  طالبان غدار و وطن فروش هیچ نوع اراده، ظرفیت و توانمندی کمک به مردم نیازمند را ندارد، از کمک هیچ کشوری هم به مردم افغانستان تا کنون خبری نیست.
امداد رسانان سازمان های ‌وابسته به امپریالست ها در ظرف بیست و چهار ساعت گذشته صرف هفت عراده امبولانس به مناطق آسیب دیده اعزام کرده اند، در حالی که تمام مردم دو ولسوالی گیان و برمل خانه های شان ویران و بدون سرپناه به سر می برند و مشغول کشیدن اجساد اقارب شان از زیر آوار هستند. نه غذائی و نه هم خیمه ای برای شان داده شده است. فقد پیام های تسلیت خشک و خالی ارسال کرده اند. همین "جامعه جهانی" یا همان امپریالیسم اشغالگر و غدار غرب و شرق که همراه با جانیان طالب، همه بلایای زمینی و آسمانی را بر مردم افغانستان تحمیل و نازل کرده اند، ارسال هیچ نوع کمک عاجل انسانی را تا هنوز اعلام نداشته اند.
در حالی که به وعده و وعید کمکی دول امپریالیستی و نهاد های مرتبط بدان ها، هیچ گونه امید و اعتمادی وجود ندارد؛ فقدان  وجود برنامه، ابزار، نهاد ها و ذخائر منابع کمک های اضطراری تحت نهاد مربوطه برای همچو حالت ها در تحت نظام به غایت ارتجاعی، مزدور و غیرمسؤول طالبان غدار و خون آشام؛ مایۀ نگرانی جدی مردم مظلوم ما است.
افغانستان با جغرافیای طبیعی اش و با موقعیت جغرافیائی اش در نوار زلزله خیز استوائی واقع شده و با موارد فراوان چنین حالت ها  در گذشته، در آینده نیز موارد مشابه شدید یا خفیف را مشاهده خواهد کرد. با این ویژگی، تا روی کار آمدن یک دولت ملی و مردمی با حاکمیت ملی و اجتماعی مستقل، مسؤول و خدمتگذار با اراده و ابزار خدمت به خلق در دست؛ در تحت نظام های ستمگر و مزدور اجتماعی نظیر دولت ساقط شدۀ غنی خائن و یا "امارت اسلامی" کنونی طالبانی؛ علاوه از ستم و استثمار ستمگران بر زحمتکشان ستمکش، طبیعت قهار نیز گهگاهی خشمش فوران کرده و هوای ستمروائی بر بینوایان این کشور به سرش خواهد زد.
کارکنان و همکاران قلمی وبسایت ملی، دموکراتیک و پیشرو "خروش رعد" در داخل و خارج کشور و ادارۀ "پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در حالی که غمشریکی و همدردی خویش را با توده های بی نوای کشور و منطقه که آماج این خشم طبیعت واقع شده اند، و به ویژه با زخمیان و بستگان قربانیان زلزلۀ اخیر در ولایت های پکتیکا، پکتیا، خوست، ننگرها و... ابراز داشته و بابت عدم کمک رسانی و فقدان مکانیسم و برنامۀ کمک رسانی عاجل در کشور، امپریالیست های جنایتگستر حامی طالبان و مزدوران حاکم خون آشام، بی عرضه، جنایت پیشه و ضد مردمی و غدار را مسؤول آن می دانند.

کارکنان و همکاران قلمی خروش رعد در داخل و خارج کشور و

ادارۀ "پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

چهارشنبه اول سرطان ۱۴۰۱ شمسی

khoroshrad.org

afgazad.com