سـیــاوش آزاد
۲۵ دسمبر ۲۰۲۲فریاد رسای تان علیه ارتجاع و استعمار پرطنین تر باد!

درود بر همکاران محترم و کوشای سایت ملی ــ دموکراتیک "خروش رعد". سالگرد تأسیس این سایت مردمی را به شما و به همۀ دوستداران و خوانندگان آن تهنیت  می گویم. قابل یاد آوری می دانم که مبارزه علیه رژیم های مزدور و خودکامه، افشاگری سیاسی علیه ارتجاع حاکم و پشتوانۀ استعماری آن و پرتو افشانی بر راه، چاه و چاله به گونۀ مستمر، مؤثر و متشکل به وسیلۀ نشر جراید چاپی و به ویژه نشرات سبک سیر الکترونیک که تا دوردست ها ره می برد و از موانع عدیده می گذرد؛ تحقق یافتنی است. تنویر اذهان توده های محکوم شرایط و ناآگاه به منافع اجتماعی شان، با پخش و نشر و ترویج آگاهی انقلابی و به موازات آن انسجام مبارزاتی صف خلق تحت ستم در درازمدت میسر است. این مهم با ایجاد نشرات وسیع مرکزی حول یک خط و موضع روشن مبارزاتی علیه ارتجاع حاکم و امپریالیسم و با برنامۀ روشن تعریف شده برای فردا، در وجود یک انسجام سرتاسری پیشرو مبارزاتی، تحقق یافتنی است.
اندر این راستا، سایت "خروش رعد" سنگر رزم ضد ارتجاعی ــ ضد استعماری از لحظۀ گشایش اش در شش سال قبل تا امروز بی وقفه و بی تزلزل یکی از محدود سایت هائی بوده است که با مواضع مترقی اجتماعی و ضد امپریالیستی و دورنمای روشن با نشر مقالات تبلیغی، تحلیلی و تئوریک در عرصه های مختلف، گزارش ها، بیوگرافی جانبازان انقلابی و آزادیخواه و اشعار کوبنده و انتقادی علیه پلشتی ها و کژروی ها، به گونۀ شفاف علیه امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع و منحرفان بومی در خدمت آن، و هکذا برای بیداری توده های تخدیر شده و تحت ستم خلق کشور ما تلاش وافر نموده و از روز نخست نشاندن مزدوران فاشیست طالبان بر اریکۀ قدرت پوشالی توسط امپریالیسم فراری یانکی و شرکاء، درفش مبارزه علیه استبداد و فاشیسم طالبانی و بانیان و حامیان متجاوز بیرونی آن را استوار نگه داشته و در تداوم آن تلاش می نمایند. ارتقاء به چنان موقعیت و یا کمک برای ایجاد همچو رسانه ای متمرکز که ایده آل کلیه مبارزان و روشنگران کشور است، به همت مبارزان انقلابی کشور ما میسر است که در چشم انداز خروش رعد قرار دارد.
بدین مناسبت خجستۀ مبارزاتی، مراتب تهنیت خود را خدمت تمامی کارکنان، همکاران و دوستداران این تریبیون مترقی و آزادیخواه و کافۀ روشنفکران متنفر و منزجر از ارتجاع و استعمار، تقدیم نموده و خواهان موفقیت های مزید تان در امر روشنگری و رسا تر شدن پژواک این فریاد رسای مردمی و آزادی دوست، هستیم. همکاران گرامی، همین که می اندیشید و می نویسید، این اندیشمندی و قلم زنی تان بر زنده بودن تان به عنوان یک جمع زنده گواهی می دهد، زیرا به قول معروف، حرکت نشانۀ زنده بودن یک ارگانیسم است.

دست های تان توانا، قلم های تان نویسا و گام های تان متین باد!

۲۲ دسمبر ۲۰۲۲