فـاروق سیـدخـیـلی
۲۶ دسمبر ۲۰۲۲خجسته باد ششمین سالگرد نشراتی "خروش رعد" آزادگان!

 همرزمان و همکاران گرامی! ششمین سالگرد پرمیمنت خروش رعد را به امید ادامۀ کار آن در مبارزه با سلطۀ مذهبی، خیانت ملی و جنایات هولناک مزدوران طالبی و هم قماشانش،  به شما ارجمندان از صمیم قلب تبریک می گویم. خروش رعد یک رسانۀ جانبدار مترقی و آزادیخواه است.  در این پیام کوتاه بررسی کارنامۀ شش سالۀ نشراتی خروش رعد از موقف مترقی، ممکن نیست. این کارنامه به طور مختصر روشنگری و افشای امپریالیسم و ارتجاع حاکم، عرصه های ‌سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خبری، نظامی، ادبی، یادبود از جانبازان رزم و غیره را شامل شده و بازتاب دهندۀ بی وقفه رویداد های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و واقعیت های دردناک کشور و مردم جفاکش افغانستان می شود.
امپریالیست های متجاوز هر بار با رنگ و نیرنگ تازه و با مزدوران تازه به افغانستان می تازند. امپریالیسم گاهی مجاهد می زاید،  زمانی تکنوکرات و گهی طالب و در نوبت بعدی، گروه شقی تر قرون وسطائی دیگری....
مزدوران طالبی تازه به قدرت رسیده با حمایت بی دریغ امپریالیسم و ارتجاع اسلامی منطقه در صدد است تا میخ حاکمیت دره، سنگسار و قصاص خود را در افغانستان عمیق فرو برد. طالب زنان و مردان بی حقوق و بی دفاع جامعۀ ما را از حد اقل شرایط لازم برای یک زندگی انسانی محروم ساخته و خود آنان را در چهاردیواری خانه در حالت گرسنگی زندانی کرده است.
موجودیت نظام و ادارۀ ظالم ضد ملی و ضد مردمی طالبانی همراه با مظالم بیمشار روزمرۀ آن، تمام زنان و مردان تحت ستم و استثمار خلق افغانستان و گروه ها و افراد مبارز ملی، دموکرات و مترقی را به مبارزۀ مشترک فرامی خواند. نقش و وظیفۀ رسانه های روشنگر از موضع رهائی مردم و کشور در این میان خیلی مهم، حیاتی و اثرگذار است. بناءٌ، در سالی که در پیش رو دارید، من این کار خطیر پخش آگاهی برای توده ها و افشای مداوم جنایات جاری  جنایتکاران طالب و ارتجاع و امپریالیسم حمایتگر آن را به کارکنان "خروش رعد " و همکاران گرامی ام گوشزد کرده و تکمیل شدن ششمین سال مثمر نشراتی "خروش رعد"، این صدای مشترک ستمدیدگان کشورم را به همۀ همکاران، علاقمندان و افراد ذیربط تبریک می گویم.

فریاد اعتراض تان علیه جنایات طالب و ارتجاع و امپریالیسم پرخروش تر باد!
۲۰ دسمبر ۲۰۲۲