پــویــان
۲۸ دسمبر ۲۰۲۲ششمین سالگرد "خروش رعـد" و نیاز به نشرات مرکزی وسیع و جانبدار مترقی

ششمین سالگرد افتتاح وبسایت "خروش رعد"، این رسانۀ متعهد و پیشرو مردمی و میهن خواه در حالی از راه رسید که بیش یک سال و نیم می شود که پوشالی بودن و ناکارآمدی طیف های مزدوران جهادی، تکنوکرات، مدنی و تسلیم طلبان بی آزرم و خیانت پیشه توأم با شکست ستراتیژی اشغالگرانۀ ۲۰ سالۀ امپریالیست های متجاوز بلوک غرب و هدر رفتن منابع هنگفت مالی و انسانی در افغانستان اشغالی، برای اربابان امریکائی و غیرامریکائی این مزدوران ۲۰ ساله مسلم و مبرهن گردید. درست در آستانۀ آن شکست و فرار افتضاح آمیز نیرو های اشغالگر و مزدوران رنگارنگ شان، مقدرات مردم و کشور ما توطئه گرانه، حساب شده و با برنامه برای نقش آفرینی امپریالیسم امریکا و شرکاء در قالب ستراتیژی تعدیل شده در افغانستان و منطقه در برابر رقبای بالفعل موجود در فاز بعدی، به گروه خودفروخته، بی وطن، شریر و خون آشام طالبی با سلطۀ فاشیستی نوع هیتلری این گروه، سپرده شده و بدین وسیله، امپریالیست های اشغالگر امریکا ــ ناتو جنایتی تازه بر کوهوارۀ جنایات قبلی خویش در حق کشور و مردم ما افزودند.
در چنین فضای مختنق و تیره و تار مستولی بر حیات جمعی توده های زن و مرد در زندان و جهنمی به نام افغانستان، روشنگری برای کسب و ارتقای آگاهی اجتماعی ــ سیاسی توده های تحت ستم و استثمار شامل زنان و مردان دربند کشور و انسجام مبارزاتی آنان بر محور مبارزۀ ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی با هدف و دورنمای رهائی ملی و اجتماعی ستمکشان کشور، از جملۀ وظایف تخطی ناپذیر و حیاتی نهاد ها، افراد و به ویژه، رسانه های موجود ملی، دموکراتیک و انقلابی حول برنامه و پلاتفرم مبارزاتی روشن،  شمرده می شود.
از همین منظر است که نقش رسانه های متمرکز وسیع و روشنگر مترقی و آزادیخواه با سمت گیری مشخص پیشرو در نقش "مبلغ و مروج دسته جمعی" و ممد سازماندهی زحمتکشان تحت ستم و استثمار که منزه از ابتذال و انحطاط ادبی و رسانه ئی، خرده کاری و تعصب گروهی باشد و وسیع، همه جانبه و دوراندیشانه فکر، عمل و روشنگری کند، نیاز زمان است.
در شرایط ابتر جاری ایجاد شده توسط امپریالیسم، میدیای اساسی امپریالیستی و غول های مالی در بخش رسانه های منحط، مبتذل و سانسور شدۀ اجتماعی با سرقت هویت کلیه کاربران فردی یا گروهی و ترویج ابتذال و بی مسؤولیتی؛ فعالیت های رسانه ئی به آشفتگی تمام دچار شده است. در این آشفته بازار رسانه های اجتماعی، عدم موضعگیری شفاف و قاطع، عدم مسؤولیت پذیری مطبوعاتی،  ترویج تروریسم رسانه ئی ــ استخباراتی علیه فعالان  سیاسی  مترقی توسط افراد بی هویت و یا گمراهان معامله گر معلوم الحال در همدستی استخباراتی با جواسیس دیروزی فعلاً شناخته شدۀ اشغالگران، خرده کاری، اغتشاش آفرینی، ابتذال و انحطاط ادبی و مطبوعاتی به نقطۀ اوجش رسیده است و به عمد چنین شده است.
به رغم و جدا از این ابتذال و انحطاط رسانه های سرکاری تحت کنترول امپریالیسم و غول های رسانه ئی آن و تروریسم رسانه ئی جواسیس عقده مند و کارکشتۀ استعمار؛ روشنگری و افشاگری سیاسی، زنده نگه داشتن مبارزات جاری دموکراتیک و ملی در اشکال مختلف علیه ارتجاع و امپریالیسم، ارتقای ظرفیت ها و مبارزات غیرمتشکل جاری، سعی در جهت پیوند زدن و به هم پیوستن جزایر جدا از هم و غلبه بر گروه گرائی و تعصب گروهی، گذر از حالت فترت و کثرت جاری به نفع قدرت و وحدت اصولی و نه مکانیکی، زنده نگه داشتن شمع های افروخته در مسیر باد های خزانی، تحریک پوتانسیل خفتۀ مبارزاتی در توده ها و روشنفکران خرده بورژوا و پیوند زدن و اعتلای حد جاری ظرفیت ها و مبارزات ضعیف در حالت ابتر کنونی به تحرکات نیرومند، منسجم و پیشروندۀ نسل بعدی مبارزاتی و غیره؛ از اهم وجایب تخطی ناپذیر رسانه های بدیل متعهد مردمی و آزادیخواه و گروه ها و افراد جدی و صادق مدعی مبارزۀ انقلابی و آزادیخواهانه در کشور است.
این مأمول بر بنیاد شالوده های  مشترک ایدئولوژیک ــ سیاسی و اصول مطرح تشکیلاتی میان نهاد ها و افراد نیالوده، مصمم و جدی مبارزه با روحیۀ انتقاد پذیری، جمع گرائی، طرد تکروی و فردگرائی منحط و کم بها دادن به ارزش های بنیادین و اصول، وحدت طلبی و با روش "وحدت ــ مبارزه ــ وحدت"، تحقق یافتنی است. فقط همین شروط فوق دلیل بر وجود و زنده و پویا بودن یک چنین رسانه ها، حلقات، گروه ها و افراد مدعی مبارزۀ انقلابی و ضد استعماری است. عکس این حالت در حکم مرگ، نابودی و یا ادعای دروغین و ریائی مدعیان کاذب رهنوردی و درفشداری در مسیرت انقلاب و آزادی، است.
در چنین حالت ابتر جذر جنبش و پویائی، مسخ و فساد فکری ــ سیاسی، دلمردگی و انحراف مدعیان مبارزه و حذف فزیکی مشعلداران انقلابی توسط سوسیال امپریالیسم/ امپریالیسم و ارتجاع بومی حاکم و متحد  با استعمارگر شرقی و غربی در طی چهار و نیم دهۀ اخیر و از پای ماندن عده ای دیگر و همزمان با سکوت، سیطره و خفقان شریر ترین و وحشی ترین نوع ارتجاع ــ ارتجاع خودفروخته و هار طالبی ــ و مزدوری، تمامیتخواهی، شوونیسم قومی ــ جنسیتی و فاشیسم تمام عیارش؛ از دید آینده نگرانه و ارتقائی شمع های افروختۀ موجود در فضای ظلمانی ارتجاعی در کشور از نوع "خروش رعد" و رسانه های مماثل، غنیمتی و ظرفیتی شمرده می شوند که به همت، همیاری و همکاری مدعیان راستین، جدی و مصمم مبارزه و روشنگری و افشاگری سیاسی ــ تبلیغاتی، پوتانسیال و قابلیت ارتقائی دارند.

با همین چشم انداز:
نورافکن و مستدام باد "خـروش رعـد" تان بر اذهان توده ها و بر بیغوله های ارتجاع حاکم طالبی و امپریالیسم!
۲۲ دسمبر ۲۰۲۲