فـائـق رستـاقـی
۲۶ دسمبر ۲۰۲۲"خروش رعد" تان تابنده و پرطنین باد!

در این شرایط ناهنجار و پرآشوب سیاسی ناشی از سیطره، ستم و جنایت طالبان فاشیست، فقر، تنگدستی، گرسنگی و بیکاری ناشی از بحران و تورم اقتصادی جهانی و سقوط اقتصاد کشور، پراگندگی، نفاق پراگنی، تعمیق تضاد های قومی، سمتی، لسانی و تباری توسط ارتجاع حاکم و مدعیان قدرت و ترویج ستم فرهنگی، خرافات مذهبی و اپارتاید جنسیتی توسط امارت طالبانی؛ سایت وزین "خروش رعد" با چشم انداز رفع هر نوع ستم، رسالتمندانه و آگاهانه بر طبق سیاست و مرام نشراتی و اهداف رهائیبخش، دموکراتیک و پیشرو، شب و روز تلاش های پیگیر و مستمر شش ساله را برای روشنگری و تعمیم آگاهی کرده است.
شش سال آزگار است که دست اندرکاران، همکاران و گزارشگران ارجمند و با رسالت این رسانۀ متعهد خصم ارتجاع و استعمار، در تداوم و تکامل کنش سیاسی ــ تبلیغاتی و روشنگری قبلاً آغاز یافته، متحدانه و در همسوئی کامل در ادامۀ راه پرخطر و با مشقت قبلی روشنگری و تبلیغات سیاسی و افشاگری علیه امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع حاکم طالبی و سیاست ها و رویکرد های تمامیخواهانه، تراز فاشیستی و شونیستی قومی ــ جنسیتی این نیروی فروخته شده به ارتجاع منطقه و امپریالیسم ــ به ویژه امپریالیسم امریکا ــ ایثار می نمایند و به سهم کوچک خود در راه بیداری توده های تحت ستم و نجات کشور از سیطرۀ امپریالیسم اشغالگر، ارتجاع بومی و فعلاً هیولای طالب و پشت جبهۀ بیرونی اش، اهتمام می ورزند.
بدین مناسبت نیکو، جا دارد تا با ابراز سپاس و قدردانی، ضمن تأکید بر ضرورت تداوم تنویر توده های تخدیر شدۀ تحت ستم و افشای همه جانبۀ طالبان حاکم، نگرش و سیاست های ارتجاعی و میهن فروشانه، پایگاه طبقاتی و پشتوانۀ بیرونی شان، ششمین سالگرد نشراتی این ارگان مترقی و ضد استعماری را به همکاران گرامی و کلیه رضاکاران و علاقمندان آن تبریک عرض بدارم.

قلم تان چون تیغ برنده و خروش تان چون خورشید ظلمت شکن باد!
۲۳ دسمبر ۲۰۲۲