جـعـفـر
۲۸ دسمبر ۲۰۲۲ششمین سالگرد گشایش رسانۀ مترقی و آزادیخواه خجسته باد!

رفقاء و همکاران محترم سلام. اینک بنده نیز مناسبت فرارسیدن ششمین سالگرد وبسایت مترقی و ضد امپریالیستی "خروش رعد" را به تک تک شما عزیزان دور از هم، ولی نزدیک به هم در افغانستان تحت فاشیسم طالبانی و بیرون از سرزمین ستمزدۀ آبائی ما، تبریک می گویم. دید من پیرامون ضرورت روشنگری و افشای ماهیت ارتجاعی و ستمگر طبقاتی و اندیشۀ مزخرف و فروتوت مذهبی طالبان و اربابان این گروه وحشی و در عین حال، تلاش برای کسب آگاهی توده های تحت ستم و استثمار خلق کشورم؛ همانست که در پیام "خروش رعد" و پیام های همکاران ما آمد و من بر قلم و  قدم زدن در راه تحقق آن تأکید می ورزم. با این آرزومندی، اینجانب نیز این مناسبت خجسته را به کارکنان و همکاران قلمی "خروش رعد"، به زنان، مردان و جوانان مبارز کشور، به دوستان و فرزندان صدیق و مبارز خلق شجاع، ولی مظلوم و تهیدست افغانستان از صمیم قلب تهنیت می گویم.

با تقدیم درود های صمیمانه، من نیز به سهم ناچیز خود:
در ادامۀ امر مشترک روشنگری دست یاری و همیاری به سوی تان دراز می کنم!
۲۰ دسمبر ۲۰۲۲