فــریــدون کاوه
۲۸ دسمبر ۲۰۲۲ششمین سال نشراتی سایت وزین خروش رعد پرمیمنت باد!

به رغم موانع عدیده بر سر راه همکاران ما در داخل افغانستان، استمرار خروش روشنائی بخش رعد، این پیکان تابان زایل کنندۀ ظلمت ارتجاعی ــ استعماری در افغانستان طالب زده و در متن غلظت این تاریکی ارتجاع حاکم طالبی مستولی بر زندگی مردم و ساحت کشور، مایۀ امید و دلگرمی ستمدیگان و نهاد ها و ذوات میهندوست و مترقی کشور، است.
با مسلط شدن مزدوران شوونیست و فاشیست طالبان به کمک امپریالیست های متجاوز و قاتل دیروزی، کشور ما از نگاه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی دچار انحطاط همه جانبه شده، ساحت کشور به زندان عمومی زنان و مردان دربند، افغانستان به کشور بینوایان و گرسنگان تبدیل شده و جو اختناق، بگیر و ببند، شکنجه و مرگ و اعدام، دره و شلاق و محاکم صحرائی و سنگسار برای مخالفان فاشیست های طالبانی تراز هیتلری بر زندگی و فعالیت مردم ستمدیدۀ کشور حاکم و مسلط شده است.
در این شرایط دشوار کشور عزیر ما زیر ساطور خونین قصابان و اندیشه های جاهلیت نوین طالبانی و اربابان وحشی جهانی امپریالیستی و ارتجاعی طالب، فرارسیدن ششمین سالگرد نشراتی وبسایت مترقی "خروش رعد"، این دژ استوار ضد ارتجاع و استعمار را به دست اندرکاران، همکاران قلمی، دوستداران و خوانندگان محترم این رسانۀ مردمی که شب و روز به پخش اخبار و ترویج اندیشه ها و ارزش های حیاتی  ملی، دموکراتیک و انقلابی می پردازند، تهنیت گفته و موفقیت های مزید شان را خواهانیم.

با درود های بیکران
۲۲ دسمبر ۲۰۲۲