حفیظ
۲۵ دسمبر ۲۰۲۲



پیام تهنیت به مناسبت ششمین سالگرد نشراتی سایت "خروش رعد"

با فرارسیدن ششمین سالگرد نشراتی وبسایت ملی ــ دموکراتیک "خروش رعد"، این مناسبت میمون را به کارکنان، همکاران قلمی و دوستداران این فریاد رسای سکوت شکن در ظلمتکدۀ ارتجاعی ــ استعماری، تبریک و تهنیت می گویم. 
شش سال تمام است که این سنگر مردمی از موضع مترقی و آزادیخواهانه به طور مستمر علیه امپریالیسم اشغالگر، ارتجاع منطقه و دار و دسته های مزدور و مرتجع وطن فروش و خیانت پیشۀ بومی در حول دولت مزدور غنی و فعلاً سلطۀ تئوکراتیک استبدادی خونین و خشن فاشیست های طالبی، می خروشد. سایت "خروش رعد" به مثابۀ یک نهاد ملی ــ دموکراتیک و فریاد درد مشترک دردمندان و ستمکشان کشور علیه ارتجاع حاکم و امپریالیسم متجاوز و غدار، دَین ملی خویش را  ــ نه در مقایسه با سنگینی بار، بلکه در حد توان رضاکارانش ــ اداء نموده و با خروش  شورانگیز و ظلمت شکنش علیه امپریالیسم، ارتجاع و انحراف؛ مسیر آزادیخواهی را با استواری پیموده است.
این مهم فقط با همت عالی، استمرار؛ همفکری، همدستی و همدلی مبارزاتی صادقانه، صبورانه و بی ریا و بی مدعای کارکنان و همکاران قلمی این رسانۀ متعهد مردمی و پیشرو،  میسر شده است.  من و دوستان همفکرم یک بار دیگر پیام های شادباش خویش را خدمت کارکنان و همکاران قلمی سایت وزین "خروش رعد" تقدیم نموده و موفقیت های مزید شما دوستان گرامی را در راه روشنگری عمومی و پرتو افشانی بر گوشه های ستم، استثمار و دسایس مشترک ارتجاع خون آشام طالبی و حامیان استعمارگر و مرتجع بیرونی آن و همچنان بر درد و رنج مشترک زنان و مردان ستمکش و بهره ده افغانستان در راه رهائی ملی و اجتماعی آنان از شر ستم و استثمار ارتجاع و استعمار، خواهانیم.
با درود های خالصانه
۲۱ دسمبر ۲۰۲۲