ســروش ( بازنشر به مناسبت تقبیح تجاوز و جنایت ۶ جدی اشغالگران استعمارگر شوروی به افغانستان)
۲۸ دسمبر ۲۰۲۳تجاوز و جنایتی که برای اشغالگران و استیلاگران امروزی [دیروزی] درسی و عبرتی نشد!

چهل و یک سال پیش در شامگاه تیرۀ " ششم جدى سال ۱۳۵۸ش" لشكر متجاوزان سوسیال امپریالیسم شوروى از هوا و زمین مجهز با هزار ها تانك و زره پوش و نیروی موتوریزه، صد ها هلیكوپتر و طیارات بمب افگن، راكت و اسكاد و لونا و اوراگان، كشور بی دفاع، فقیر و مردم پابرهنۀ ما را اشغال و مورد حملۀ وحشیانه قرار دادند و آتش جنگ اشغالگرانۀ شان را در تمام نقاط وطن ما شعله ور ساختند؛ آتشی که تا امروز از شعله های سوزندۀ آن خلق بی دفاع ما در امان نبوده و تکرار همه سالۀ آن تجاوز، تنها بیان درد و جنایت نیست، بلکی ششم جدی به سکه ای می ماند که در یک رخ آن فاجعه و در رخ دیگر آن حماسه نقش بسته است. در یک رخ سکه تجاوز، اشغالگری، جنایت و سرانجام شکست و سرافکندگى یک ابرقدرت و سپاه متجاوز به ظاهر شکست ناپذیر و زبونی محتوم چاكران "خلقی ــ پرچمی" آن و متأثر از این شکست، در کنار سائر عوامل داخلی و بیرونی؛ تجزیه و فروپاشی امپراتوری استعماری تزاران نوین ثبت شده است. در روی دیگر این سکه درد و رنج و ستم رفته بر مردم بی دفاعی که با ایثار تمام و قربانی بی همتا به رغم از پشت خنجر خوردن، با دستان خالى در برابر غول زمان جنگیدند، حماسه آفریدند، روس هاى متجاوز و توله سگان آدم كش "خلق و پرچم" را از پا در آوردند و اشغالگران رهزن روسی را از خانه و كاشانۀ شان شجاعانه و قهرمانانه بیرون راندند و شکست غول متجاوز را به نام شان ثبت اوراق زرین تاریخ این سرزمین کردند؛ به خط درشت حک شده است.
بدبختانه، مردم رنجور و دردمند افغانستان هنوز از دم تیغ جلادان "خلقی ــ پـرچمی" و سپاه متجاوز روسی نفس راحت نکشیده بودند که بار دیگر مزدوران جهادی به ازای ناچیزی خود، ملک و ملت را دو دسته به امپریالیسم جهانخوار تسلیم کرده و فروختند. از مدت چهل و یک سال به این طرف این ملت درد کشیده  در آتش تجاوز اشغالگران ، روسی ، امریکائی ــ ناتوئی و  جنایت و تعدی خودفروختگان بومی  اعم از (خلقی، پرچمی، جهادی طالبی، تکنوکراتی و داعشی)  می سوزد. شعله ور شدن این آتش جهنمی جنگ، ویرانی، ترور، کشت و کشتار در کشور ما طی چهل سال اخیر به طور قطع از جلادان و آدمکشان "خلق و پرچم" و متجاوزان سوسیال امپریالیسم روس سرچشمۀ می گیرد. همین جلادان و ارباب متجاوز روسی آنان بود که به طور وحشیانه و خلاف قوانین و ارزش های انسانی، رهبران سترک آزادی، آزادگان، دانشوران، اندیشوران، آزادیخواهان، بهترین فرزندان، صدیق ترین مبارزان دلسوز این وطن را از خانه و کاشانۀ شان از آغوش فرزندان شان از دفتر و دیوان شان ربودند، تیرباران و یا هم زنده به گور کردند.‌
امرو‌ز کشور ما در سایۀ حاکمیت مستقیم استعماری امپریالیسم اشغالگر به پرورشگاه و محل فعالیت تروریستان بین الللی مبدل شده و مرگبار تربن جنایات ضد بشری از انتحار و انفجار، ترور، وحشت و بربریت در مرکز و سی و چهار ولایت بلاوقفه توسط امپریالیسم و مزدورانش ادامه  داشته و همه روزه جان هموطنان ما را اعم از زن و مرد، کودک، پیر و جوان و عام و خاص را می گیرد.
ترور های زنجیره ئی این روز ها و هفته های اخیر در کشور معروض به تجاوز و تعدی بیگانگان مغرض که از طرف باند ها، گروهک ها و حلقات درونی و بیرونی نظام برده منش به حمایت و مدیریت دستگاه های اطلاعاتی ــ امنیتی دول اشغالگر و دولت های آزمند همجوار و منطقه مثل استخبارات پاکستان، عربستان و سائر دول عربی‌، اطلاعات ایران، ترکیه، هند و... از ترور معلم تا دانش جو، از ترور انجنیر تا داکتر، از ترور شخصیت های فرهنگی تا خبرنگاران رسانه های وابسته و سربازان و افسران پولیس و ارتش پوشالی و مأموران پایان رتبۀ دولت مزدور صورت می گیرد. این همه  ستم، تعدی و ترور همان طوری که قواعد نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و به مخاطره افکنده است، به همان اندازه ترس و رعب را در دل های مردم افکنده است. این فضای وحشت زای متأثر از رعب و هراس سیستماتیک زمینه ساز مشروعیت بخشیدن به سلطۀ اسارت آور و تروریسم طالبی و داعشی به مثابه رهیافتی برای تعمیم نظام طالبی و تحمیل مجدد و تداوم سلطه و هژمونی امپریالیستی  در این کشور جنگ زده و مستعمره محسوب می شود. همان طوری که ‌مردم افغانستان می دانند که عوامل بومی و غیربومی پیدا و پنهان استعمار این تهاجمات مرگبار را به حمایت و تحریک امپریالیسم امریکا و به منظور زمینه سازی برای تداوم سلطۀ امریکا در افغانستان و منطقه انجام می دهند، ‌و هر روز هموطنان ما را به ماتم و به خاک خون می کشند.
دامنه این جنایت های هولناک به جائی کشیده که با افراد و اشخاص و‌‌ابسته در چارچوب نهاد های مدنی، رسانه ئی و حقوقی به نام فعال مدنی، خبرنگار، قاضی، څارنوال و غیره که بیرون از دائره و پوشش نهاد های استخباراتی مثل( سیا، موساد،  آی اس آی ) مشغول کور کردن، فریب اذهان عامه و خاک زدن به چشم خلق های ستمدیده ما بودند، و به اشغالگران و دولت ساختۀ آنان خدمت کرده و تعهد داشتند، نیز ‌ در تیررس تروریستان این دستگاه های اطلاعاتی ــ امنیتی قرار گرفتند و جان سالم بدر نبردند.
امپریالیسم با وجود تبعات مرگبار این جنایات هولناک در سرزمین به خون خفتۀ ما، در اصل به  بهانۀ  مبارزه با تروریسم سازمانیافته هم  توانسته  و خواسته است تا افکار عمومی جهان را از این نسخه خطرناک تروریسم  دولتی و بین المللی اش و تروریست پروری خودش، منحرف سازد تا تروریست های طالبی، داعشی و دولت پوشالی در  تبانی با یک دیگر زیر نظارت استخبارات دول اشغالگر جنگ، آدمکشی و ترور و توحش لجام گسیخته را برای بقای خود و مزدورانش تا زمان معینی هدایت کند. امپریالیسم امریکا ‌نه تنها در افغانستان چشم به غارت و چپاول دوخته، بلکه امنیت منطقه را عمیقاً با خطر مواجه ‌ ساخته و برای رسیدن به اهداف پلیدش ــ رسیدن به مناطق مهم دارای اهمیت رقابتی و چپاول و غارت گنجینه های خلیج فارس، آسیای میانه، حوزه بالتیک و غیره ــ از هر جنابتی دست بردار نخواهد بود.
در یک کلام مردم افغانستان سرآغاز چهل و یک سال تجاوز و اشغالگری، بمبارد، شکنجه، نسل کشی، ویرانی، مهاجرت، ماتم، انتخار، انفجار، اختطاف، ترور ، چور و چپاول ، تجاوز به مال، جان و حیثیت انسانی شان  را به همۀ تبعات درد انگیز و اثرات ناگوار آن،از کودتای ننگین ۷ ثور مزدوران روس و به خصوص از شامگاه ششم جدی ۱۳۵۸شمسی روز تهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم اشغالگر روسی به کشور خود می دانند؛ جنایتی که در فرجام تراژیک "مرحلۀ تکاملی" اش برای طراحان و مجریانش، با جنایت لجام گسیختۀ ۸ ثوری ها گره زده شد. مردم افغانستان بدون اگر و مگر مجرمان  و آتش افروزان اصلی این آتشی را که شعله های آن کشور ما را به "سرزمین سوخته" و ویران مبدل کرده و هنوز هم پس از گذشت چهار دهه زبانه می کشد، "خلق و پرچم" و روس متجاوز را می دانند که تا امروز بابت این آتش افروزی به خرمن هستی ملت ما مؤاخذه نشده اند.

دست تمام متجاوزان، مداخله گران و اشغالگران از افغانستان کوتاه باد!

مرگ بر وطن فروشان، قاتلان و جنایتکاران "خلقی ــ پرچمی"، جهادی، تکنوکرات و طالبی!

زنده و جاوید باد خلق ستمدیدۀ كشور ما و خلق های سراسر جهان!

۲۷ دسمبر ۲۰۲۰