گرامی یاد پردل روستائی ــ (آرشیفی)
۲۶ سپتمبر ۲۰۲۲خود کامگی و وابستگی از یک ریشه اند!

پوشالیان دولت مستعمراتی غنی در غلظت وابستگی به امپریالیست های اشغالگر جهانی در عین وطن فروشی و نشخوار کردن دموکراسی قلابی، با جنگ و جدل بر سر قدرت پوشالی و تصفیه های درونی جناحی، اوج رسوائی را به نمایش گذاشتند. این عروسک های سرخاب شده شیاد، درمانده و بیکاره دولت دست نشاندۀ اشغالگران در ارگ کابل در چند دستگی و خیانت پیشگی، در زد و بند های پنهانی با جلاد پیشگان جهادی، خادی، طالبی و داعشی؛ در فرمانبرداری از اشغالگران جهانی،  شهر و روستای ما را در ادامۀ تطبیق سیاست زمین سوخته به نابودی کشیدند؛ منابع طبیعی، معادن و ثروت های ملی کشور ما را به تاراج بردند. این جنایتکاران با ارتکاب جنایات ضد بشری در حق انسان های مظلوم و دردمند این وطن و خیانت ملی؛ در جنایت، تجاوز و تعدی به پای اربابان پلید اشغالگر و قاتل امریکائی ــ ناتوئی شان رسیدند.
طشت رسوائی درگیری لفظی وزیر داخلۀ منفور رژیم در یک کنفرانس مطبوعاتی با جنرال پوشالی محـمـد صادق مرادی، معاون امور امنیتی فرماندهی پولیس کابل دولت مستعمراتی روی سقوط شهر غزنی و تلفات ۶۰۰ نفر نظامی و غیرنظامی، خسارات هنگفت مالی مردم  در آن شهر،  قتل ۶۰ تن از جوانان در آموزشگاه امتحان کنکور در ساحۀ دشت برچی در شهر کابل و تلفات ۱۰۴ نفر ازعساکر پوشالی دولتی فاقد انگیزه و ارادۀ جنگی در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب، جا به جائی گروه طالبان در چند قدمی کاخ مستعمراتی ساحۀ زیر پوشش حالت اضطرار نظامی و پرتاب ۳۰ راکت بالای ساختمان وزارت دفاع دولت مزدور، ارگ سلطتنی و مسجد عیدگاه در ناحیۀ اول شهر کابل  به پایان نرسیده بود که غنی جنایت پیشۀ حرفه ئی  رئیس نامنهاد دولت مستعمراتی ساختۀ اشغالگران عمدتاً امریکائی  در منازعۀ قدرت با مشاور آدمکش  خادیست شکنجه گر خود حنیف اتمر در تقابل منافع قرار گرفت و حنیف اتمر از مقام آدمکشی اش کنار زده شد.
سردستۀ غلامان ارگ کابل غنی سبکسر که در برابر رقیبان جناحی به حنیف خادیست این روباه مکار دل بسته بود،  با شنیدن این که وی اتمر خود را در برابر غنی کاندید ریاست دولت مستعمراتی می کند، حنیف اتمر را ناسپاس و مار آستین خواند و با عصبانیت وی را سبکدوش  و فرمان صادر کرد که سران امور امنیتی دولت مستعمراتی از مقام شان هر چه عاجل تر کنار روند. لحظۀ بعد با تهدید ارباب قلدرخود یعنی سفیر امریکا رو به رو شد و با وقاحت کم نظیری از حکم صادرۀ خود مبنی بر برطرفی وزیر داخله، وزیر دفاع و ریاست ضد امنیت دولت مستعمراتی خود دست کشیده و معذرت خواهی کرد.
با این عمل سبکسرانۀ غنی دلقک، در ظرف یک روز ارزش دالر در بازار اسعار در برابر پول افغانی ۲.۵  افغانی صعود کرد که تأثیر خود را بالای نرخ فروش مواد اولیه انداخت.  کرنش غنی مزدور در برابر اربابان بیرونی و خودکامگی غنی در برابر مردم بینوای افغانستان چهرۀ کریه غنی را به نمایش گذاشت. تاریخ  استعمار گواهی می دهد که گر چه بنیاد گرایان اسلامیست سگ دربان امپریالیسم هستند و امپریالیسم در ازای خدمت خودفروختگان دینی جهادی ــ طالبی در راستای منافع اقتصادی – سیاسی استعماریش، به این دهاره ها پاداش داده است، ولی دانسته اند که اخوانی های سیاسی در عین خودفروشی و وطن فروشی، مکار و لجوج اند، هیچ گاهی مورد اعتماد خود قرار نداده اند، بلکه در تطبیق سیاست ترور و سرکوب و جنایت افروزی از اخوان در مستعمرات استفاده کرده اند. امپریالیست های اشغالگر جهانی از ابتدای قدوم تجاوزگرانۀ خود به کشورآزادۀ ما افغانستان، از وجود جرثومه های اسلامیست که در وابستگی و زیر پوشش سازمان استخباراتی ISI  و CIA و دیگر سازمان های جاسوسی بزرگ جلوه گر شده بودند، یک جا با افراد بوروکرات های فاسد  و جاسوس مقیم غرب از قبیل ( حامد کرزی، زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی، هدایت ارسلا، اشرف غنی، احدی، زاخیل وال، سپنتا، اعظم دادفر، حنیف اتمر خادی، ضیاء مسعود ، ویس برمک، تاج محمد وردک، زلمی رسول، یوسف پشتون، صلاح الدین ربانی، وحید  شهرانی، سیما سمر، زکریا  زکریا، مصطفی ظاهر و...) صد ها  کس و ناکس دیگر را من حیث نوکران خانه زاد خود همراه اهل و خانواده های شان به نحوی از انحاء در خدمت  سیاست استعماری خود گرفتند تا با خیانت به وطن آبائی شان، به اشغالگران امریکائی ــ ناتوئی نمک حلالی کنند و هستی، شرف، وقار، حیثیت و ناموس وطن ما را در پای اشغالگران به حراج گذارند. 
زلمی خلیلزاد در خلای ایجاد شده پس از فروپاشی امپراتوری " اتحاد شوروی" برای دست یابی امپریالیست های عضو ناتو و سرمایۀ مالی غرب برای غارت منابع سرشار منطقه و تحقق اهداف ستراتیژیک غرب در کُل،  پروژۀ نواستعماری طالب سازی بر حسب نیاز شرکت های غول پیکر نفتی  یونیکال و تکزاس در آتش رسیدن به نفت کشور های آسیای وسطی می سوختند؛ مسؤولیت اجرائی کردن "تحریک طالبان" را داشت و در اواسط سال های ۱۹۹۰ با هزینه سگان قلاده به گردن امریکا ــ شیخ های عرب سعودی، قطر و امارات  ــ با نظارت سازمان جهنمی  ISI  پاکستان، مخلوق ولد زنای طالبان از بطن ارتجاع منطقه زاده شده و این حرامزده ها را به زور، فشار و تهدید  اسلحه   بر مقدارات  مردم ما حاکم ساختند.
خلیلزاد  ساطور امپریالیسم امریکا  زیر امر و فرمان امپریالیسم، تقریباً گرانندگی  کنفرانس بن را به عهده داشت، با ترجیح جهادی ها زیر رهبری تکنوکرات ها، موالید مغضوب خود را که همانا گروه طالب باشد، با کوبیدن مارک تروریستی بر جبین ناپاک شان، کنار زدند و به همین بهانه کشور ما را در اشغال خود درآوردند. این همان خلیلزادی است که به دستور بوش جنایتکار در کنفرانس بن حامد کرزی وطن فروش ولد وطن فروش را به عنوان سرکردۀ ارگ غلامان کابل بر سائر مزدوران اخوانی و تکنوکراتی ترجیح داده و بر آنان قبولاند. خلیل زاد در سال ۲۰۰۱  به حیث "نمایندۀ خاص امریکا در کابل" توظیف شد. وی که با دزد دهن جوال گرفت و با اثبات صداقت در قبال اشغالگران امریکائی و پاسداری از منافع پلید استعماری آنان به قیمت خیانت به کشور زادگاهش ــ افغانستان،  از وی خواستند که همین پروسه را در کشور عراق هم تطبیق نماید و به حیث سفیر امریکا در عراق توظیف شد.
حال قرار است که خلیل زاد امریکائی افغان تبار به "حیث نمایندۀ خاص" دولت متجاوز و اشغالگر امپریالیست امریکا در کشور اشغال شدۀ ما، در پروسۀ صلح استعماری ــ ارتجاعی امریکائی ــ پاکستانی، پیوستن مزدوران طالب به دولت خیانت پیشۀ دست ساخت اشغاگران و تقویت جناح تمامیت خواه مزدوران بر محور باند ارگ و مهندسی دو انتخابات پیشرو برای نصب مهره های دلخواه امریکا، و یا انتقال کلی قدرت پوشالی به گروه طالبان، نقشی بازی کند. گروه مزدور و جنایتکار طالبان با سیاست های افراطی ارتجاعی، با عملکرد جنایتکارانه و فاشیستی اش در نقش مهرۀ سوختۀ استعمار ــ ارتجاع، با همان رویکرد های دیروزی دیگر در افغانستان الترناتیو مستقل قدرت نیست و اربابانش این حقیقت را می دانند و به ویژه زلمی خلیلزاد انتظار تعدیل این گروه به سوی رویکرد های معتدل را از وی دارند و یا چنین چیزی را تبلیغ می کنند.
از مدتی بدین سو اربابان دور و نزدیک و جدید و قدیمی مزدوران طالبان تصمیم گرفته اند که از طالبان و موج وحشت و خونریزی های تا کنونی چنگیزی اش؛ به عنوان وسیلۀ کسب امتیازات بیشتر، کار بگیرند. خودفروختگان طالبان نزد مردم افغانستان به مثابۀ یک هیولای وحشی آدم نمای قرن شناخته شده و مسمی گردیده  اند. سران دولت امپریالیستی امریکا در عین اعزام نمایندۀ خاص و اغواگری برای فریب اذهان عمومی در مورد اعتدال پسندی رهبران امروزی گروه طالبان و چراغ سبز نشان دادن، بر این حقیقت واقف اند که طالبان گروهی است برتری خواه، یک دنده، درگیر تضاد های درونی و در حال زوال و میرنده و فاقد توانائی های لازم دولت داری در موقعیت نیمه مستعمراتی افغانستان و حراست تضمین شده از منافع امپریالیسم امریکا و شرکاء در درازمدت.
بناءً، اشغالگران امریکائی در نظر دارند تا صاحب و خالق طالبان  را ( خلیلزاد را ) یکبار دیگر به سفارت بگمارند.  شایعات برین است که شیخ های عربی ( امارات، سعودی و قطر ) در نظر دارند که  در ترکیب نیرو های  اشغالگر امریکائی و ناتوئی به سرکوب مردم افغانستان  بپیوندد، شیخ های سلفی و وهابی که گویا یکی از جمع  پدرخوانده های گروه خون آشام اسلامگرای سلفی "داعش" خوانده می شوند، تا تحت نام مبارزه با هراس افگنی پشت پرده زمینه ساز گسترش نفوذ داعش در افغانستان گردند، تا این که امریکای جهانخوار به اهداف  ستراتیژیک خود در منطقه نائل آید.

مرگ بر امپریالیسم و ارتجاع جهادی، تکنوکراتی و طالبی!

در هتزاز  باد درفش مبارزۀ آزادیبخش در کشور و جهان!

۳۰ اگست ۲۰۱۸