ش. آزاد (بازنشر به مناسبت ششمین سالگرد سایت خروش رعد)
۲۷ دسمبر ۲۰۲۲اهداء به مناسبت پنجمین  سالگرد

گشایش سایت "خـــروش رعــــد"

 

بخروش تا بخروشند!

 

خروشت می رسد از راه

          در این شب های ظلمت زا

و طوفانی،

         جلادان حکم می رانند

                 طالبان نامرد از سریر امارت اسلامی نامردمی

                شمشیر ها و تازیانۀ  شان را به رقص می آورند

و سپیداران با تن عریان

            از شدت سرما می لرزند

اما خم نمی شوند،

                   فریاد رهائی سر می دهند

                                   در ظلام این شبستان.

من خروشت را می شنوم

      که در دل شب های سرد و قیرگون

                         مرا به خویش می خواند

و با پخش گرما و روشنائی،

و فریاد اعتراضش

               سکوت را می شکند

                                    و پردۀ سانسور را می درد.

یقین و باور دارم

"کز خروشت روز مرگ نابکاران می رسد".

***

کابل افغانستان ــ ۲۴ دسمبر ۲۰۲۱