نـــاصــر فــاخــتـــه ــ ارسالی: آرمان
بازنشر: ۰۸مارچ ۲۰۲۳


اعــــــتـــــراف

زن بودن جنایت است

و من – کتمان نمی کنم

جرمم این است

که با یک جانی از عشق سخن رانده ام.

در سرزمین من

زن نیمۀ ناتمام من است

و من – کتمان نمی کنم

جرمم این است

که با نیمۀ ناتمام خود

به برابری تمام سخن گفته ام

در سرزمین من عاشق بودن گناه کبیره است

و زنان – کتمان نمی کنند

گناهکار ترین عاشقان سرزمین منند.

***

در سرزمین من

حوا

ــ به خاطر یک سیب ــ

روزی هزار بار

سنگسار می شود

انسان که شیطان – کتمان نمی کند

از تمامی ادیان بر می خیزد

تا به خدا شکوائیه ای ببرد.

در سرزمین من

لب ها بوسه را در نگاه ها می جویند

و دست ها عطر نوازش را در تاریکی ها

و من – کتمان نمی کنم

آخرین جرمم این است

که از پیوند دست ها و بوسه ها

به عریانی تمام سخن گفته ام.

***

در سرزمین من

اتهام یعنی جرم

و آن ها – کتمان نمی کنم

که از همان ابتداء

             مرا سزاوار مرگ دانسته اند.

***
۰۸ مارچ ۲۰۱۷