مــوج خــامــوش
۲۶ دسمبر ۲۰۲۲پیام شادباش به مناسبت ششمین سالگرد گشایش سایت "خروش رعد"

از روز افتتاح سایت مترقی و آزادیخواه "خروش رعد" درست شش سال می گذرد. به یقین که در میان کثیری از سایت ها، از جملۀ محدود سایت هائی باشد که مستقل و بدون وابستگی به امپریالیسم و ارتجاع، با نشر اندیشه های ملی ــ دموکداتیک و افشای  خیانت ملی و تاریخی ارتجاع و منحرفان بومی و هکذا سیاست ها و مواضع خصمانۀ دول استعمارگر و ارتجاعی متجاوز و آزمند بیرونی در قبال سرزمین ما، نقش کیفی ــ هر چند نچندان کمی ــ مهم و ارزنده ای را ایفاء نموده است. 
طی این مدت، کارکنان و همکاران قلمی "خروش رعد" با تهیه، انتخاب، ارسال و نشر گزارشات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نوشته های تحلیلی، تئوریک  و مضامین منظوم  انتقادی و نشر زندگینامۀ اتقلابیون بنام و بی نام، ولی جانباز  کشور ما؛ در زمینۀ آگاهی رسانی در میان توده های مردم و تنویر سیاسی افراد با سواد در حد توان، همت گماشته اند. من و یارانم به حیث خوانندگان این سایت، از تمامی همکاران و گردانندگان ارجمند آن که در این شرایط دشوار با ارسال و نشر گزارش ها از اکناف کشور، گوشه ای از مظالم حکام ستمگر و جنایت پیشۀ طالبی، مصائب و آلام توده های مظلوم این کشور را بازتاب داده و به سهم تان، کار های مهمی را برای ارتقای فکری و بیداری توده های مردم و جوانان نیازمند روشنگری و جویای آگاهی مترقی، انجام می دهید، قدردانی نموده و موفقیت های بیشتر شما دوستان را در زمینه آرزو می بریم.

موفق و سرافراز باشید!
۲۰ دسمبر ۲۰۲۲