نجـیـب ثـاقـب
۰۸ مارچ ۲۰۲۴سرکـوب شدگان قـرون

چه افـتخار ننگین قرن

که هنوز 

تاریخ 

      دوره می کند

                   خشم و نفرت را

در گسترۀ از خود بیگانگی 

                             و بی هویتی آفرینندگان ثروت و فرهنگ؛

و ویژه تر آن که

زنان آفتاب دیده را

                           - بی اختیار -

در اسارت جبر سیاه

بیگانه می سازند 

                        از سرنوشت شان،

برای خشنودی و رضای خدایان خیالی

و خداوندگاران مرئی و موجود زمینی خویش

ــ این صاحبان سود و سرمایه ــ.

***

بر شماست تا

برخیزید ای اختیار های سرکوب شدۀ قرن ها

و

با شعله های سرکش و عاصی تان

بسوزانید

« قانون های کهنۀ زیستن » را.

***