نـجـیـب ثـاقـب
۲۷ جنوری ۲۰۱۷اھداء به «رھبر» اين مظھر عشق، انديشه و عصيان

او

با گذشتن از مرز تاريخ

 در اوج جاودانگی

 پرواز کرد،

چون ھمه "رسولان عریان رنج"

 در راه آزادی.

 ***

کار و طاقت و رنج را

پيوند زد

با عشق، انديشه و عصيان.

زندگی را

در ازدحام

تفنگ، چريک و

 مھاجران تھی دست

 تجربه کرد،

بی آنکه لحظه ئی بينديشد

به عسل، نان، شراب و شير.

قلم را ھويت داد

 از بيان درست حقيقت

 و انديشه.

حتا

با قلم خنجرين

کوبيد

ميثاق ھای ستمگرانه،

اوراق کھنه

و

فرياد ھای بی ھدف تفنگ را

در تقبيح خط ذلت.

شگفتا!

اين شجاعت، صداقت و بصيرت را.

***

آه، بگذاريد

 اعتراف کنیم

از رنجِ زيستن در اين بيھودگی طولانی

 در ساحل انتظار.

اگر با موج نياميزيم

 و

 به اصل خويش نپيونديم،

 در انتظار دردناک و بيھوده

 خواھيم پوسيد...