ش.آزاد
۱۱ جنوری ۲۰۱۷

شــــــام خـــونــیــن

آذان شام
الله اکبر
یک دو انفجار پیوسته !
دارالامان بر خون نشست .

فضای میهن
بوی خون
بوی طالب
بوی داعش و
ارتجاع اسلامی
                      می دهد .


خانه خلق
          ـ ارگ فراعنه های نوین ـ

نهانخانۀ برادر خواندگان بی رحم
کرزی ، احمدزی
                      عبدالله ... است .

باز مردم باید
از جاده ها و سنگفرش های خونین
از فراز اجساد و توته پاره های گوشت
از
میان فریاد های زخمیان پردرد بگذرند
                                                در نهایتی در خود فرورفتگی .


ارتجاع،
در رقابت اسلامی وحشیانه اش
خون بی گناهان دارالامان  را
با
خون قربانیان دهمزنگ و سیاه سنگ ...
                                                    وصلت داد .

دل ریش و پریش وطن
                            خون می گیرید

                                              در قفس تنگ سینه ها شان .

چنان درد بیکران
چنان زیست بی امان
چنان ...


                  کابل ـ افغانستان