صـامـد
۰۸ جــون ۲۰۲۴مـجـیـد

"مجــیــد" ای نـــــاخــــدای کشتـی مـــا

تــــو رفـتی ما مگــر ساحــل نــدیــدیـم

دل دریا بـــــه طغـیـان است و لــیکـــن

هــمــه مستـانــه مـا عــــاقـل نــدیــدیــم

رهــت دشوار و بـــار مــاست سنگـیـن

در ایــــن سنگنلاخه ما محمل نـدیـدیــم

رفــیــق نــیــمـه ره داشتی تـــو بـسیـار

چنین گم کـرده ره، غـافــــل نـــدیــدیــم

بگـفـتـنـد فکــر ما بکــر است و تــــازه

بــه جــز انــــدیشۀ بــاطـــل نــدیـــدیــم

بــه دامــان تــجــاوزگـــر خــــزیــدنــد

چنین بی عار و هـــم بــــزدل نـدیـدــیم

هـمه بــر ما بتاخت با مکـــر و حـیـــله

ولی یاری ز هـیــچ محـفـل نــــدیــدیــم

چـــه گفتند کـه "جهان" با ما شد هـمره

ولیکــــن ما چـنـیـن عـادل نــــدیــدیـــم

بگـفـتـنـد کـه "جهان" ظــلـمت بــرانـــد

خـــدایا! مـــا چنین جاهــــل نــدیــدیــم!

"جهانخـوار" کی شود دوست ستمکش!

چنین خــــونخـــواره و قـاتـل نـدیـدیـــم

"جهان" امــــروز پـــــی تاراج ما است

کزان جز سختی و مشکل نـــدیــدیـــــم

هــر آنــچــه درد و غصه می کشیم مـا

"جهانخوار" را به جز عامــــل نــدیدیم

"تـــوابــــان" از پی ثـــروت بـرفـتـنـــد

چــــو ایشان فــاسد و مخــل نـدیــدیــــم

بــه زعـم خـویش چه دانــا اند و فاضل

ولی ما ایــن چنین محــیــل نــدیــدیـــــم

بــــه راه سرخ تـــو سوگند خـــوریم ما

کــه جــز راه تــو ما مـنـزل نــدیــدیـــم

اگـــــر چــه کم سعادت بــــوده "صامد"

ولـــی ما ایــن چـنـیـن بــیـــدل نـدیـدیـم

***