زنده یاد خسرو گلسرخی ــ انتخاب و ارسال: همایون اوریا
۰۹ جون ۲۰۲۳شعـر بـی نـام

بر سینه ات نشست

زخم عمیق کاری دشمن

اما

ای سرو ایستاده نیفتادی...

این رسم توست که ایستاده بمیری.

در تو

ترانه های خنجر و خون

در تو

پرندگان مهاجر

در تو

سرود فتح

این گونه

چشم های تو روشن

              هرگز نبوده است.

با خون تو

میدان ...

در خشم خلق

بیدار می شود...

روزی که خلق بداند

هر قطرۀ خون تو

محراب می شود،

این خلق

نام بزرگ تو را

در هر سرود میهنی اش

آواز می دهد...

***