کارکنان و همکاران وبسایت "خـروش رعـد" و ادارۀ پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان
۰۸ جــون ۲۰۲۴


۱۸ جوزا روز تجدید میثاق عملی با جانبازان انقلابی و آزادیخواه کشور

هـژدهم جوزا روز جاودانگی وجدان بیدار خلق افغانستان، مظهر فضیلت و معنویت انقلابی، اسطورۀ رزم و استواری ــ "مجید" جاودان و نماد جانبازی کاروانی از جاودانگان انقلابی و آزادیخواه کشور و روز تجدید تعهد راهیان این مسیرت با آنان است. به همین اعتبار، دیریست که همرزمان و دوستداران زنده یاد "مجید" این روز را به نام "روز جانبازان انقلابی و آزادیخواه مردم افغانستان" یاد نموده و همه ساله به گونۀ ممکن و مقتضی تجلیل کرده اند. بزرگداشت از این روز، از موضع مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع، دارای محتوای عالی مبارزاتی بوده و پای تعهد عملی و تجدید میثاق راهیان راستین و استوار راه نشانی شده با خون سرخ مجید و سائر جانبازان انقلابی  آزادیخواه کشور را به میان می کشد. معیار تجدید تعهد هم با پیشگامان جادۀ ناهموار آزادیخواهی و انقلاب، چیزی نیست جز التزام آگاهانۀ جمعی به اندیشه، آرمان و راه و رسم سیاسی آن پیشگامان و ادامۀ عملی و نظری مبارزات دشمن سوز آن سرفرازان تاریخ این سرزمین و در پیشاپیش آنان، مشعلدار آزادی "مجید" بزرگ.
امروز در حالی چهل چهارمین سالگرد گرامیداشت از رفتگان راه انقلاب و آزادی را تجلیل می کنیم که دسایس استعماری ــ ارتجاعی و بازی های تبهکارانه چندی در مورد مقدرات حال و آیندۀ کشور و مردم ستمدیدۀ ما جریان دارد و فاشیسم گروه مزدور و مرتجع طالبی به یمن حمایت قدرت های امپریالیستی ــ ارتجاعی لجام گسیخته بر حریم کشور ما می تازد؛ سراب دموکراسی امپریالیسم اشغالگر، رسوائی تاریخی استعمار و ورشکستگی و افلاس منادیان انقیاد طلبی و  تسلیم طلبی در گسترۀ جامعه و جنبش انقلابی را اعلام داشته و خود به شوره زاری منتهی شده که خفاشان و لاشخوران طالبی بر آن حاکم اند. در چنین شرایطی که تاراجگران و ستمگران بومی و بیرونی پی تاراج ما یگانه شده اند؛ اتحاد مبارزاتی مردم، مراجعه به اندیشه، راه و رسم و آرمان انقلابی کلیه جانبازان انقلابی و آزادیخواه مردم افغانستان، سیر از تششتت به سوی تشکل، چنگ زدن به وظایف اساسی و یافتن حلقۀ مرکزی کار نیرو های انقلابی، ملی ــ دموکراتیک توأم با برخورد نقادانه به تجارب مبارزاتی جنبش و گام گذاردن به سوی تشکل و انسجام و بسیج توده های زحمتکش تحت ستم و استثمار، نیاز مبرم است. به همین پیمانه، ضرورت حضور مبارزاتی رهبرانی همچون مجید که بتوانند هم محور شوند و هم بنیاد ها و ارزش های مطروحۀ فکری ــ سیاسی نزد آحاد جنبش انقلابی را گرد روبی کرده و در انطباق با اوضاع ملی و بین المللی به گونۀ خلاقانه بازتعریف و برجسته کنند، بیش از پیش مطرح و مشهود است.
امسال متفاوت از سال های قبل، کارکنان و همکاران این رسانه، با ارائۀ چارچوبۀ اندیشه، کارنامه و آرمان جمعی "جانبازان انقلابی و آزادیخواه مردم افغانستان" در برابر تمامی تبیین ها و برچسب های های انحرافی فرصت طلبانه و تسلیم طلبانه  نسبت به ساما و جانبازان سامائی و پشت کردن منحرفان از داعیۀ سازمانگری و آرمانگرائی مثبت آنان توأم با برجسته سازی عدول منحرفان راست از این مواضع تعریف شده؛ در صدد اند تا از این جاودانگان مسیرت انقلاب و آزادیخواهی در افغانستان بزرگداشت جمعی به عمل آورند.

یاد و آرمان "مجید" و سائر جانبازان مردمی گرامی باد!

کارکنان و همکاران وبسایت "خـروش رعـد"

و ادارۀ پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان

۱۸ جوزای ۱۴۰۳شمسی