زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال: آرمان
به مناسبت بزرگداشت از چهل و دومین سالگرد جاودانه شدن زنده یاد "مجید"
۱۵ جون ۲۰۲۲



یــاد و سـوگـنـد

(۳)

                                               اهـداء بـه: مجـیـد!

 

ای مجید

ای بهترین الهام

رهروان راه تو مردانه

خواهند رفت

پی در پی

چون:

"ملنگ " و "سرمد" و "طغیان"

"پردل" و "عبدالستار" و "جرأت" و "جبار"...

عطر خون پاک شان

در دشت ها و

جاده ها برجاست

تا سیاهی های شب

می رسد انوار

تیر شان

وز طنین جرس

         رگبار ها شان

پشت دشمن

همچو بید بی ثمر از هیبت طوفان

می لرزد

***

غرش یاران در زنجیر

از رواق و روزن

زندان جلادان قرن بیست

چون شهابی از دل شب

می جهد بیرون

روزگاران می رود آرام

دلقکان هرزه و

بدنام

روسپیان فتنه

                  بدکار

سفلگان کوچه و بازار

نبض هستی را ندانستند

بر حریم پاک میهن

ناجوانمردانه تازیدند

ناجوانمردانه تازیدند

***

کاروان روزگاران

در مسیر خلق جاری است

«حال ما هستیم و راه راستین خویش

حال ما هستیم و عزم آهنین خویش»

با ثبات و

         استوار و

                            بی هراس از مرگ

«سر برون کردیم

چون گل

در میان دشت آزادی»

قطره هستیم و

                  می جنگیم

                       سر به راه آرمان پرشکوه خویش

می رزمیم

جان ما بادا

                  فدای آرمان ما

ای مجید

ای شاهد گلگون قبای نسل آزادی

دوستان دیگر و

یاران دیگر غرق پیکار اند

وز فروغ مشعل تابناک

کز اندیشه ات باقیست

می رزمند

و درس رادمردی را

به روی صفحۀ تاریخ

کز تو بنوشتند

می خوانند

ادامه در بخش چهارم...

***

۱۴ ثور١٣۶٠شمسی