زنده یاد انیس آزاد ــ بازتایپ و ارسال:آرمان
به مناسبت بزرگداشت از چهل و دومین سالگرد جاودانه شدن زنده یاد "مجید"
۱۲ جون ۲۰۲۲                                             

یــاد و سوگــنــد

(۱)

                                                              اهـداء بـه: مجـیـد!

می رسد از راه

می رسد از راه

خاطرات گرم وی

چون شعلۀ آتش

کوله بار خاطرات رنج بر دوشش

معبر اندیشه هایش

گرمی خورشید

مستی بخش رویش فریاد ها

                             نــامش

بر تکاور اسب تاریخ پیش می تازد

بار رنج سال ها تبعید و غم

سر مانده بر دوشش

بغض خشمش و

کینه و فریاد مردم در گلویش

در بلندِ قامتش

عزم بزرگ خلق

خاطرات آن تجلی بخش راه حق

از بلند آسمان ها

می رسد از راه

می رسد از راه

***

«از نظام هستی او را»

آرزو های بلند مردمی بر سر

کوره راهی صعب و خاراگین در پیش

همرهش یاران همدل

چون:

ستیخ سربلند کوه های مغرور

راه ها بس دور

«راه های نور»

آنک آنک

از فراز کهکشان های بلند آسمان ها

می رسد فریاد

تابش نورش به روی سنگ سرد گور می خوابد

«زیر لب آهسته می گوید»:

ای مجید

ای راستین فرزند مردم

در کدامین خاک پنهان گشته است آن پیکرت.

***

گرم می تابد،

به روی خاک گورستان نامعلوم

شاید

پرتو مهتاب

شاید آنجا خاک آن

آئینه دار پرتو خورشیدِ

راستین فرزند مردم

در کنار گور یاران دگر برجاست

در سکوت سرد گورستان

می چکد:

خون غروب

          آسمانِ باز

بوی خون با عطر خاک آلوده می گردد

می تــراود:

در نسیم یاد های زندگان

عطرِ نگاه کشتگان بی تاب

خاک را آهسته می بوسند.

ادامه در بخش دوم...

***

۱۴ ثور١٣۶٠شمسی